substantiv

bild, avbild, förebild, spegelbild, urbild, avbildning, beläte, porträtt, fotografi, andra jag, alter ego, dubbelgångare, duplett, duplettexemplar, duplikat, kopia, avskrift, efterbildning, efterapning, faksimile, faksimiletryck, faksimilemanér, similidiamant, återgivande av, troget återgivande av, skuggbild, avskuggning, identitet, exemplar, likhetstecken;

motstycke, sidostycke, motsvarighet, parallellism, parallellställe, parallellklass, pendang, make, maken till broken, parhäst, tvillingpar, kamrat, stallbroder, kompanjon, lika god kålsupare, nästa, medmänniska, vederlike, like, jämlike, gelike, ställföreträdare, representant, likställighet, proportion, vedergällning, svar på tal, tack för sist;

snarlikhet, likformighet, överensstämmelse, sammanställning, jämförelse, metafor, liknelse, analogi, personifikation, typ av, inkarnation, utseende av, mångubben, anstrykning av, bismak av, skymt av, tecken till, ordlek, vits;

omtagning, repris, upprepning, meter, rim, rimklang, rimslut, stavrim, allitteration;

frändskap, naturlig frändskap, affinitet, anklang, själsfrände, släktgemenskap, familjedrag, syskondrag, syskontycke, påbrå, sin fars son;

harmoni, endräkt, brödrasinne, brödrasämja, förlikning.

verb

likna, komma nära, gå upp mot, uppväga, kunna mäta sig med, kunna ställas vid sidan av, jämställa, mäta ngn skäppan full;

taga efter, efterapa, efterbilda, eftergöra, efterlikna, imitera, faksimilera, föreställa, framställa, representera, personifiera, assimilera, passa ihop, naturalisera, sammanföra, arta sig till, likna sig till, avskugga, avskugga sig, rimma, rimma med, påminna om, te sig som, se ut som, brås på, påbrå, påbrås, smaka av;

jämföra, sammanställa, förlikna vid, vitsa, låtsa, förväxla.

adjektiv, adverb

avbildad, lik, förvillande lik, frappant, slående, träffande, trogen, naturtrogen, livslevande, sådan, tocken, löjligt lik, noggrann, exakt, samma, enahanda, förkroppsligad, inkarnerad;

likartad, snarlik, dylik, slik, analog, bildlig, approximativ, parallell, maka, jämspelt, jämlik, jämnstark, ngn vuxen, samsläktad, själsförvant, personifierad;

skenbar, hycklad, fingerad, förställd, likgiltig;

av samma ull, av samma skrot och korn, lika som ett par bär, lika som tvillingar, lika som syskon;

just en don, i samma form, stöpt i samma form, par om par, parvis;

ackurat, på pricken, precis, upp i dagen, just, till punkt och pricka, jämt upp;

lika för lika, liksom, likasom, likaså, som, såsom, desslikes, sammaledes, sammalunda, sammastädes;

som om, liksom om, så att säga, något ditåt, nära på, ungefär, ungefärlig, ungefärligen, tillnärmelsevis, någorlunda, på sätt och vis, på sitt sätt, för syns skull;

vice-, kvasi-, pseudo-, simili-, lika barn leka bäst, äpplet faller ej långt från trädet.