överensstämmelse redigera

substantiv

konformitet, motsvarighet, likhet, likformighet, enlighet, kopia, make, avskrift, enklang, samklang, harmoni, endräkt, samförstånd, samtycke, gott förstånd, förlikning, kompromiss, ackord, avtal, kontrakt;

enformighet, slentrian, trall, gammal trall, sedvänja, bruk, vedertaget bruk, vardagslag, schablon, allfarväg, hjulspår, modet för dagen, konvenans, observans, etikett, belevenhet, artighet, ceremoni, ceremoniel, ritual, regel, lag, norm, kanon, formulär, formalism, konsekvens, symmetri;

mönster, modell, modelldocka, modellist, föredöme, föredömlighet, exempel, exemplifikation, exemplifiering, prov, provbit, provstycke, recept, mall, prokrustessäng;

förklaring, illustration, citat, anföring, anföringssats, anföringstecken;

kvalifikation, naturalisering, infödingsrätt, medborgarskap, rätte mannen på rätta platsen, ässe.

verb

stämma, överensstämma, harmoniera, motsvara, träffa in på, samtycka, villfara, efterkomma, följa, efterfölja, iakttaga, hörsamma, bekväma sig till, finna sig vid, vänja vid, vänja sig vid, hålla med, följa strömmen, tjuta med ulvarna, sammanpara, införliva, naturalisera, acklimatisera, avslipa kantigheter, lämpa, jämka, foga, passa, avpassa, rätta, rädda skenet, såvera apparanserna, gå an, gå för sig, passera;

belysa, hänföra till, fortsätta, falla av sig själv, illustrera, citera, anföra, exemplifiera, förelysa;

normera, reglera, ordna, anordna, reglementera, fastställa, leda, regera, styra, linjera.

adjektiv, adverb

likformig, likadan, likartad, korrekt, symmetrisk, mönstergill, exemplarisk, föredömlig, formlig, formenlig, regelbunden, regelmässig, regelrätt, fackmässig, konstmässig, normal, typisk, kanonisk, ortodox, rättrogen, strikt, sträng, reglementsenlig, lagenlig, författningsenlig, metodisk, maka;

bruklig, vanlig, övlig, konventionell, vedertagen, ordinär, daglig, alldaglig, vardaglig, allmän, universell, enformig, oföränderlig, ständig, oavbruten, alltid densamme, karaktärsfast, intransigent, oförsonlig, lagisk, positiv;

noga, noggrann, välgrundad, tillförlitlig, gedigen, hållbar, fullgod, självfallen, naturlig, välordnad, väluppfostrad, karakteristisk, belysande, tillämplig, förenlig med;

enligt, jämlikt, i stycke med, på rätt plats;

på siffran, i sitt rätta element, i sitt ässe, oföränderligen, i alla skiften, utan undantag, i helg och söcken, dagligen, dagligdags;

pro forma, för syns skull, för utseendets skull, för skenets skull, till exempel, bland annat, på sätt och vis, på sitt sätt, på sitt vis, det vill säga, nämligen, av frukten känner man trädet.