orubblighet redigera

substantiv

ståndaktighet, beständighet, regelbundenhet, oföränderlighet, varaktighet, fortvaro, stabilitet, fasthet, stadga, oböjlighet, obeveklighet, tvärsäkerhet, trohet, trofasthet, trohetsed, trohetslöfte, huldhetsed, uthållighet, ihållighet, ihärdighet, seghet, karaktärsfasthet, karaktärsstyrka, ryggrad, stadighet, soliditet, vederhäftighet, följdriktighet, konsekvens, vana, vanemänniska, väl och ve, ve och väl, nöd och lust;

trägenhet, oförtrutenhet, outtröttlighet, enständighet, tålamod, tålamodsprov, tålighet, tålmodighet, tålsamhet, idoghet, strävsamhet, energi, beslutsamhet, oförskräckthet, oförvägenhet, spänstighet, elasticitet, gott gry, stridsman, kämpe, stridskämpe, förfäktare;

halsstarrighet, styvsinthet, envishet, hårdhet, hårdsinthet, hårdnackenhet, egensinne, egensinnighet, egenmäktighet, omedgörlighet, istadighet, katighet, svårhanterlighet, motspänstighet, gensträvighet, trots, trotsighet, tredska, tjuraktighet, tjurhuvud, tjurighet, tjurskalle, tjurskallighet, bulldogg, olydnad, ohörsamhet, oläraktighet, tröghet, oförbätterlighet, oefterrättlighet, förstockelse, förhärdelse;

fanatism, fanatiker, monomani, fix idé, vurm, selot, svärmare, svärmeri, bigotteri, dogmatism, principryttare, intolerans, rätthaveri, obändighet, tygellöshet, vrånghet, prevention, fördom, fördomsfullhet, förblindelse.

verb

fasthålla, vidbliva, vidhålla, icke släppa taget, icke giva sig, hålla stången, dö på sin post, framhärda, hålla ut, hålla ut i, fullfölja, hållas, gå på, idissla, ägna sig åt, hängiva sig åt, förfäkta, kämpa, utkämpa, genomdriva, framtvinga, tilltvinga sig, envisas, vilja ha sista ordet, tjura, tjurhålla, trotsa, tredskas.

adjektiv, adverb

orubblig, oavbruten, oavlåtlig, stabel, stabil, beständig, idelig, regelbunden, stadig, oföränderlig, varaktig, fast, bergfast, klippfast, trofast, solid, tvärsäker, seg, segsliten, ihållig, uthållig, ihärdig, outtröttlig, otröttlig, oförtröttad, oförtruten, ståndaktig, okuvlig, oböjlig, obeveklig, följdriktig, konsekvent, tålig, tålmodig, tålsam, karaktärsfast, oförfärad, oförskräckt, oförvägen, beslutsam, självsäker, enständig, kavat, morsk, katig, spänstig, elastisk, energisk, vederhäftig, arbetsam, idog, trägen, strävsam;

halsstarrig, hård, hårdnackad, hårdsint, styvnackad, styvsint, trotsig, tredsk, trilsk, istadig, tjuraktig, tjurhuvad, tjurig, tjurskallig, envis, omedgörlig, svårhanterlig, egenmäktig, egensinnig, gensträvig, genstörtig, motspänstig, trög, trögkörd, oläraktig, oförbätterlig, olydig, ohörsam, oefterrättlig, inkorrigibel, förhärdad, förstockad;

fanatisk, monoman, vurmig, selotisk, svärmisk, obändig, tygellös, fördomsfull, förblindad, bigott, intolerant, dogmatisk;

ovillkorligen, partu, till varje pris, till tåls, i ur och skur, ideligen, oföränderligen, oavlåtligen.