substantiv

gudaktighet, gudfruktighet, gudlighet, gudsbeläte, gudsdyrkan, gudsfruktan, gudsman, gudsmedvetande, fromhet, tro, tillbedjan, tillbedjare, dyrkan, dyrkare, bön, bönbok, bönemöte, böneoffer, bönesuck, bönestund, bönepall, bönerum, bönesal, bedjare, devotion, uppbyggelse, uppbygglighet, andakt, andäktighet, andaktsbok, andaktssal, andaktsstund, andaktsövning, postilla, huspostilla, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstordning, veneration, evighetslängtan, salvelse, pietet, pietism, pietist, mysticism, mystik, mystiker, odödlighetshopp, läsare, läsarmöte, läsarpredikant, läsarpräst, läseri, puritan, puritanism, herrnhutare, frälsningsarmén, korsfarare, korsfana, korsriddare, korstecken, korståg, helgon, pelarhelgon;

frälsning, frälsningsbehov, väckelse, väckelseord, väckelsepredikant, ånger, syndabekännelse, syndabot, syndabörda, syndaförlåtelse, syndanöd, syndaånger, omvändelse, bättring, bot och bättring, förlossning, nådens ordning, nådens sken, nådeverkan, nådebord, nådemedel, livets bröd, nådastånd, nådaval, utkorelse, barnaskap, guds barn, ljusets barn, pånyttfödelse, nya födelsens bad, rättfärdiggörelse, rättfärdighet, heliggörelse, helighet, helgelse, syndfrihet, hugsvalelse, ödmjukhet, hängivenhet, undergivenhet, kärlek, kärleksfullhet, hopp, hoppfullhet, tack, tacknämlighet, tackoffer, tacksägelse, lov och pris, lovoffer, lovpsalm, lovsång, saliggörelse, saliggörare, salighet, salighetshopp, salighetslära, salighetsmedel, salighetsordning, salighetsväg.

verb

bedja, tillbedja, dyrka, uppbygga, ångra, avkläda sig den gamla människan, bättra sig, omvända sig, ödmjuka sig, tacka, prisa, lova, lovprisa, lovsjunga, lovsäga, frälsa, förlossa, förlåta, pånyttföda, rättfärdiggöra, utkora, benåda, hugsvala, upplyfta, helga, heliggöra, saliggöra, kanonisera.

adjektiv, adverb

religiös, from, troende, gudaktig, gudfruktig, gudlig, frälst, andlig, andligt sinnad, väckt, botfärdig, omvänd, pånyttfödd, rättfärdig, renhjärtad, benådad, utkorad, Gudi täckelig, Gudi behaglig, helig, syndfri, kärleksfull, hoppfull, andaktsfull, pietetsfull, andäktig, uppbygglig, upplyftande, salvelsefull, devot, hängiven, undergiven, ödmjuk, tacknämlig, salig, extatisk, gudaingiven;

rättrogen, kristtrogen, kristen, hednakristen, medkristen, gudstjänstlig, sankt, pietistisk, puritansk, herrnhutisk.