substantiv

tidsomständigheter, tidsanda, tidsbild, tidsenlighet, tidsfråga, tidslynne, tidsmålning, tidsriktning, tidsskede, tidsskildring, tidsströmning, tillstånd, läge, status, ställning, ställningar och förhållanden, situation, konjunktur, konjunkturfråga, konjunkturpolitik, omständigheters sammanträffande, opportunitet, opportunitetshänsyn, opportunism, opportunist, tillstöt, vändning, slump, tur, kasus, kasualitet, eventualitet, mellankommande omständighet, förveckling, kris, farlighet, nödfall, olycksfall;

händelse, skeende, tilldragelse, företeelse, fenomen, uppenbarelse, uppträde, scen, episod, tillfällighet, äventyr, händelsernas gång, världens gång, sakernas gång, förlopp, dagens historia, ordningen för dagen, tingens ordning, livets växlingar, livets skådebana, erfarenhet, livserfarenhet, lärpenningar, verklighet, faktum, sakförhållande, orsak, följd, sammanhang, sammanträffande, aktualitet, resultat, utfall, utgång, avgörande, slag i saken, upplösning;

skede, period, mellanskede, mellanstadium, tidsskifte, tidsföljd, tidsålder, historia, världshistoria, öde, ödestragedi, lott, världshändelse, världsmarknaden, världsteatern, världsvimlet, fåfängans marknad;

dagordning, förehavande, sysselsättning, göromål, förrättning, förfarande, åtgärd, steg, signal, transaktion, angelägenhet, affär, ärende, mellanhavande, enskildhet, detalj, bisak, biomständighet, saker och ting.

verb

hända, tilldraga sig, tima, inträffa, ske, passera, begiva sig, påkomma, inträda, framträda, frambryta, framkomma, börja, uppstå, uppkomma, uppträda, förelöpa, förefalla, förekomma, bära till, möta, tillstöta, slumpa sig, slumpa sig till, foga sig, foga sig så, länka sig, falla sig, utbryta, utkomma, barka löst, starta;

förevara, föreligga, stå på, äga rum, pågå, hålla på med, försiggå, vara fallet, hava sin gång, förlöpa, tillgå, utspinna sig, ligga i sakens natur;

avlöpa, utfalla, gå bra, gå illa, resultera, sluta, ändas, komma till stånd, komma omkring, göra susen, göra slag i saken, smälla, avgå med seger, följa av, utgå, gå förbi;

yppas, yppa sig, erbjuda sig, röjas, röja sig, komma i dagen, erfara, uppleva, komma på någons lott, vederfaras, iråka, drabba, komma att, komma till att, råka ut för, stöta på, råka att, pröva på, ådraga sig, åsamka sig, utstå, överstå, undergå, genomgå, dragas med;

föranleda, föranlåta, framkalla, frammana, uträtta, förrätta, aktualisera, etablera, göra sig gällande, uppresa sig, komma under behandling.

adjektiv, adverb

förhandenvarande, förevarande, aktuell, tidsenlig, opportun, opportunistisk, gängse, löpande, gångbar, kurant, verklig, faktisk, historisk, världshistorisk;

tillfällig, ockasionell, kasuell, mellankommande, episodisk, eventuell, plötslig, oförutsedd, förefallande, kommande, förekommen;

ödesdiger, skickelsediger, händelsediger, händelserik, händelselös, spännande, sensationell, orolig, upprörd, farlig, överhängande, slutlig, överstånden, sådan, så fatt;

för dagen, på tapeten, å färde, på färde, i fråga, i gång, i farten, i omlopp, i görningen;

ifall, i så fall, i ty fall, i händelse, i varje fall, under alla omständigheter, under inga omständigheter, under-så fatta omständigheter, under vanliga omständigheter, under vissa omständigheter, kanhända, icke omöjligt, icke uteslutet, i det att, i ty att;

när allt kommer omkring, förbi, över.