utdrivning redigera

substantiv

utandning, utdragning, utdunstning, utfockning, utfösning, utkastning, utklämning, utknuffning, utkramning, utkratsning, utkörning, utmotning, utrivning, utrotning, utryckning, utskjutning, utskuffning, utslungning, utsopning, utsparkning, utstrykning, utstötning, utvisning, utvotering, utvräkning;

bortdrivning, bortblåsning, bortdunstning, bortflyttning, bortgång, huggning, bortklippning, bortmarsch, bortnötning, bortplockning, bortrakning, bortrensning, bortrivning, bortryckning, bortröjning, bortskaffning, bortskrapning, bortskärning, bortsköljning, bortspolning, bortsprängning, bortstötning, borttagning, borttvättning, bortvisning, bortvältning, bortvältring;

undanröjning;

avdunstning, avrivning, avryckning, avskakning, avskavning, avskrädning, avskuddning, avstjälpningsplats, avstjälpning, avsättning, avvältning, avvältring, avyttring, fråndragning, frånkoppling, frånsilning, frånskruvning, frånslitning, frånsprättning, frånträde, lösbrytning, lösgöring, lösryckning, lösslitning;

eliminering, elimination, uteslutning, utestängning, förvisning, uppstötning, rapning, export, korkskruv.

verb

utandas, utdriva, utdraga, utdunsta, utfocka, utfösa, utjaga, utkasta, utklämma, utknuffa, utkrama, utkratsa, utköra, utmota, utrota, utrycka, utskjuta, utskuffa, utslunga, utslita, utsopa, utsparka, utstryka, utstöta, utvisa, utvotera, utvräka;

bortdriva, bortdunsta, bortfalla, bortflytta, bortföra, borthugga, bortjaga, bortkasta, bortklippa, bortköra, bortplocka, bortraka, bortrensa, bortrycka, bortröja, bortröva, bortskaffa, bortskära, bortsmussla, bortsnappa, bortsopa, bortspola, bortspränga, bortstjäla, bortstöta, bortvisa, bortvälta, bortvältra;

undandraga, undanflytta, undanfösa, undanjaga, undankasta, undanknuffa, undanpeta, undanrycka, undanröja, undanskaffa, undanslänga, undansopa, undansparka, undantränga, undanvräka, undanvälta, undanvältra;

avdunsta, avlägsna, avpressa, avriva, avrycka, avskaka, avskala, avskräda, avskudda, avstjälpa, avsätta, avsöndra, avtvinga, avvika, avvisa, avvälta, avvältra, frånkoppla, frånrycka, frånröva, frånsila, frånskilja, frånskruva, frånsprätta, fråntaga, lösbryta, lösbända, lösrycka, lösslita;

fördriva, förjaga, förtränga, förvisa, eliminera, utesluta, utestänga, tära sig ut, äta sig ut, upprycka, uppstöta, rapa.

adjektiv, adverb

frånskiljbar, ur, utur, från, ifrån, därur, varur, därutur, varutur.