ont redigera

substantiv

olycka, olycksalighet, olycksbarn, olycksbroder, olycksdag, olycksfall, olycksfågel, olyckshändelse, olyckskamrat, olycksplats, olycksprofet, olycksstjärna, olyckstid, olyckstillbud, olyckstillfälle, olycksår, olycksöde, skada, skadlighet, skadebegär, skadedjur, skadefröjd, skadeglädje, skadegörelse, skadelust, skadeväxt, skamfilning, men, menlighet, lidande, smärta, pina, pinbänk, kval, bitterhet, plåga, plågare, plågoande, plågoläger, plågoris, plågorum, plågsamhet, fördärv, fördärvlighet, försämring, undergång, död, förstöring, förstöringsbegär, förstöringsverk, förstörare, förstörelse, förstörelselusta, förstörelsevapen, förstörelseverk, förstörelseverktyg, sorg, sorglighet, sorgsenhet, sorgbundenhet, sorgebarn, sorgebud, sorgedag, sorgehus, sorgepost, sorgetid, sorgeår, motgång, mothugg, mothåll, motighet, motvillighet, motvind;

missaktning, missbelåtenhet, missbildning, missbruk, missbud, missdåd, missdådare, missfall, missfirmelse, missfoster, missförhållande, missgifte, missgrepp, missgärning, missgärningsman, misshag, misshaglighet, misshandel, misshandling, misshugg, misshumör, misshushållning, misshushållare, misshällighet, misskredit, misskreditering, missljud, misslynthet, missmod, missmodighet, missnöje, missnöjdhet, missriktning, missräkning, misstämning, misstanke, misstro, misstroendevotum, misstrogenhet, misströstan, misstycke, misstydning, misstänksamhet, missunnsamhet, missvisning, missväxt, missväxtår, missöde;

nöd, nödår, brist, barkbröd, trångmål, förlägenhet, förlust, förfång, avbräck, nackdel, förtret, förtretlighet, förargelse, förargelseklippa, förarglighet, oefterrättlighet, omak, besvär, besvärlighet, hjälplöshet, ohjälplighet, oförbätterlighet, obotlighet, fara, farlighet, ohälsa, sjuklighet, sjukling, farsot, farsotsår, pest, pestilentie, pestilens, epidemi, spetälska, kallbrand, frätsår, sår, sårnad, frätning, anfrätning, etter, etterblemma, etterblåsa, etterböld, etterorm, ettrighet;

ondska, ondsinthet, ogärning, ogärningsman, illbragd, illdåd, illfundighet, illgrepp, illgärning, illgärningsman, illmarighet, illparighet, illslughet, illvilja, illistighet, bov, bovaktighet, bovansikte, bovfysionomi, bovstreck, bovstycke, elakhet, dålighet, hätskhet, hat, hatare, hatfullhet, lågsinthet, kitslighet, nedrighet, skurk, skurkaktighet, skurkansikte, skurkfysionomi, skurkstreck, niding, nidingsdåd, nidingsverk, brott, brottslighet, brottsling, förbrytare, förbrytarband, orätt, orättfärdighet, orättmätighet, orättrådighet, orättvisa, synd, syndare, synderska, syndfullhet, syndabot, syndabörda, syndafall, syndaflod, syndafördärv, syndanöd, syndapenning, syndaregister, syndaskuld, syndastraff, syndasömn, syndaträl, försyndelse, överträdelse, obotfärdighet, last, lastbarhet, lastfullhet, vanart, vanartighet, styggelse, skändare, skändlighet, besudling, befläckelse, skuld, skuldebörda, skuldmedvetande, skuldregister, skam, skamfläck, skamlighet, skamlöshet, låghet, lumpenhet, avskyvärdhet, sattyg, förhatlighet;

svek, svekfullhet, trolöshet, perfiditet, lömskhet, dolskhet, bakslughet, arglist, arglistighet, falskhet, falskmyntare, falskmyntarband, falskmyntning, falskspelare, falskspelarliga, korruption, förrädare, förräderi, förrädiskhet, edsöresbrott;

ärekränkning, infami, vanrykte, vanära, lastare, bakdantare, bakdanteri, baktal, baktalare, förtal, smädare, smädlighet, smädedikt, smädelust, smädelystnad, smädeord, smädeskrift, smädeskrivare, smädevisa, ond tunga, tadlare, tadelsjuka, chikan, skymf, kränkning, förolämpning, förnärmelse, fräckhet, hädare, hädelse, oförskämdhet, oförsynthet, otidighet, okväde, okvädinsord, skällsord, ovett, förföljelse, förföljelseiver, förföljelsemani, förföljelsenit, förföljelseraseri, förföljare, oförrätt, prejudicering;

ilska, ilskenhet, argbigga, arghet, argsinthet, vrede, vredesmod, vredesutbrott, vredsinthet, vresighet, våld, våldsamhet, våldgästning, våldkräktare, våldkräktning, våldtagning, våldtäkt, våldsbragd, våldsdåd, våldsverkare, övervåld, bane, banehugg, baneman, baneskott, banesår, blessering, blessyr, slag, slagsmål, stryk, mörbultning, skuff, knuff, knuffning, klösning, örfil, hård medfart, ofred, ofredstid, förtryck, förtryckare, underkuvning, förtrampning, gift, giftblandare, giftblandning, giftblåsa, giftbägare, giftdryck;

hämnd, hämndbegär, hämndeande, hämndetåg, hämndgirighet, hämndkänsla, hämndlystnad, hämndplan, hämndtörst, hämnare, hämnarkall, straff, bestraffning, bestraffningsmedel, bestraffningssätt, bestraffningstal, gissel, gisselslag, gissling, prygel, prygelstraff, prygling, skambänk, skampall, skampåle, skamrodnad, skamsenhet, skamstraff, skamvrå;

fördömelse, fördömlighet, förtappelse, förbannelse, avsky, helvete, helveteseld, helveteskval, helveteslarm, helveteslära, helvetesmaskin, gräslighet, hemskhet, ryslighet, djävul, satan, demon;

vanrykt, vanstyre, orenhet, orenlighet, förskämning, ohägn, oråd, ohjälpsamhet, okynne, fult spratt, fult streck, sabotage.

verb

fördärva, förstöra, skada, försämra, förfalla, sabotera, vanartas, vansköta, korrumpera, fräta, anfräta, tilltyga, orena, besudla, befläcka, befläcka sig, missvårda, ruttna, stinka;

förnärma, förorätta, göra för när, förolämpa, kränka, bryta emot, träda för nära, prejudicera, chikanera, infamera, skymfa, skända, vanära, häda, lasta, missakta, missfirma, smäda, baktala, förtala, förbryta, förbryta sig, försynda sig, synda, överträda, missbruka, missbjuda, missleda, missunna, ofreda, oroa, ängsla, bedröva, smärta, plåga, pina, utpina, kvälja, förfölja, förråda, uppoffra, lura, bedraga;

ondgöras, ondgöra sig, ilskna, vredgas, hata, avsky, styggas vid, förarga, förarga sig, förargas, förtreta, förtretas, svärja, småsvärja, förbanna, fördöma, väcka ond blod, uppvigla, våldföra, våldgästa, våldkräkta, våldtaga, såra, blessera, skadskjuta, misshandla, slå, prygla, mörbulta, gissla, knuffa, knuffas, skuffa, skuffas, klösa, klösas, riva, rivas, nedgöra, nedstöta, krossa, dräpa, döda, hämna, hämna sig, hämnas, straffa, bestraffa;

betunga, belasta, besvära, förlama, förtrycka, förtrampa, underkuva, förolyckas.

adjektiv, adverb

ond, ondartad, värre, värre och värre, värst, fördärvlig, slem, skadlig, skadeglad, skadelysten, olycklig, olycksbringande, olycksbådande, olycksalig, menlig, förolyckad, motgjord, motig, ogunstig, farlig, tung, svår, ohjälplig, obotlig, tryckande, betungande, plågsam, smärtsam, förarglig, förtretlig, besvärlig, ofördelaktig, otillfredsställande, förlustbringande, beklagansvärd, beklaglig, sorglig, sorgsen, ängslig, orolig, utpinad, utpint, hjälplös, nödställd, förlägen, eländig, sjuklig, osund, ohälsosam, spetälsk, oren, orenlig, rutten, farsotsartad, ettrig, giftig, dödlig, dålig, sämre, sämst, förfallen;

ondsint, ondskefull, hätsk, hatfull, illasinnad, illfundig, illvillig, bovaktig, skurkaktig, falsk, perfid, dolsk, lömsk, bakslug, illistig, illmarig, illparig, illslug, arglistig, svekfull, sviklig, trolös, förrädisk, orätt, orättfången, orättfärdig, orättmätig, orättrådig, orättvis, lågsinnad, lågsint, lågtänkt, nedrig, avog, vrång, vanartad, vanartig, gemen, infam, lumpen, stygg, gräslig, otäck, avskyväckande, avskyvärd, abominabel, skändlig, förhatlig, förkastlig, förskräcklig, ryslig, hemsk, fördömlig, fördömd, förbannad, syndig, syndfull, förtappad, exekrabel, herostratisk, infernalisk, mefistofelisk, satanisk, sabla, sakramentskad, helvetisk, djävlig, djävulsk, diabolisk, demonisk, brottslig, straffbar, straffvärd, lastbar, lastfull, skuldbelastad, obotfärdig, oförbätterlig, oefterrättlig, inkorrigibel, vanryktad, tadelvärd, fräck, stryktäck, okynnig;

anstötlig, förargelseväckande, upprörande, lastelig, hädisk, smädlig, smädefull, smädelysten, chikanös, skymflig, missfirmlig, förnärmlig, skamlig, skamlös, oförskämd, oförsynt, oskicklig, otidig, ovettig, hundsk, tadelsjuk, bitter, ogen, ohjälpsam, missbelåten, misshaglig, misslynt, missnöjd, misstänklig, missunnsam, skamflat, skamsen;

vred, vredgad, vredsint, vresig, arg, argsint, himlaarg, himlaond, ilsken, ilskefull, etterbefängd, etterrasande, elak, hämndgirig, hämndlysten, våldsam, pinlig;

illa, av ondo, ifrån ondo, med ondo, gräsligen, förskräckligen, rysligen, pinligen, skändligen, skymfligen, skamligen, smädligen, bitterligen, ohjälpligen, i vredesmod.