viktighet redigera

substantiv

viktighetsmakare, viktighetspåse, vikt, betydelse, betydenhet, väsentlighet, huvudsak, huvudperson, kärna, kärnpunkt, märg, kardinalpunkt, kardinalfel, kardinalfråga, kardinalsats, kardinalskäl, grund, grundackord, grundartikel, grundbegrepp, grundbeståndsdel, grundbetydelse, grundegenskap, grundfel, grundfäste, grundkapital, grundkraft, grundlag, grundlära, grundsanning, grundspråk, grundstavelse, grundställning, grundstämning, grundstötning, grundtanke, grundton, grundval, centrum, hållpunkt, medelpunkt, tyngd, tyngdpunkt, hörnsten, fundament, lärogrund, A och O, livsfråga, livsvillkor, vitalfråga, vitalintresse, väl, väl och ve, riksärende, intresse, intressent, intressentskap, angelägenhet, modernäring;

värde, kvalitet, valuta, realitet, substans, stomme, skrov, strävpelare, styrka, drivkraft, inverkan, inflytande, makt, överlägsenhet, överdängare, mästare, mästarhand, anförare, anförarförmåga, anförarskicklighet, förstyre, styresman, styrpinne, driftighet, verksamhet, grundlighet, skarpsinne, kraft, kraftansträngning, beslutsamhet, uträttning, effekt, nytta, gagn;

befogenhet, kompetens, avgöranderätt, beslutanderätt, bestämmanderätt, beslutförhet, beslutmässighet, röst, rösträtt, chef, chefsegenskap, chefsplats, chefskap, primas, primat, överhuvud, höghet, rang, förnämitet, grandezza, nobless, notabilitet, anseende, storhet, storhetstid, triumf, triumfator, triumftåg, solennitet, solennitetssal, högtid, högtidlighet, högtidsskara, högtidsstämning, utmärkthet, urval, oförgätlighet, märkvärdighet, primadonna, första fiol;

tänkvärdhet, tänkvärdighet, allvar, allvarsord, skäl, argument, bevekelsegrund, hänsyn, tillförlitlighet, trovärdighet, eftertryck, emfas, betoning, poäng.

verb

betyda, väga tungt, göra till saken, göra slag i saken, göra susen, göra något, göra ngn något, gälla, innebära, båta, gagna, tjäna till, spela en roll, uträtta, effektuera, mäkta, befalla, imponera, dominera, predominera, härska, anföra, taga ledningen, triumfera, högtidlighålla;

uppskatta, värdera, intressera, fråga efter, bry sig om, vårda sig om, behjärta, betona, inskärpa, inprägla, framhålla, göra gällande, understryka, poängtera, göra väsen av, eftertrakta, lägga an på, stå efter, låta sig angeläget vara, förmå sig till, gitta, nännas;

skada, grundstöta.

adjektiv, adverb

viktig, högviktig, riksviktig, betydelsefull, maktpåliggande, angelägen, huvudsaklig, väsentlig, vital, essentiell, trängande, tvingande, central, grav, seriös, allvarlig, allvarsam, ödesdiger, kritisk, avgörande, relevant, radikal, uppslukande, allt uppslukande, oumbärlig, erforderlig, brådskande;

ansenlig, stor, storartad, storslagen, konsiderabel, avsevärd, beaktansvärd, begrundansvärd, behjärtansvärd, eftertraktansvärd, nämnvärd, tänkvärd, tänkvärdig, värd, värdefull, intressant, intresseväckande, imposant, gripande, kraftig, talande, effektfull, verkningsfull, effektiv, inflytelserik, verksam, driftig, mäktig, tongivande, förhärskande, överlägsen, övervägande, mästerlig, framstående, utmärkt, förträfflig, gagnelig, solid, reell, massiv, naggande god, rikhaltig, sakrik, innehållsrik, innehållsdiger, ampel, djup, märgfull, grundlig, grundlärd, tillförlitlig, trovärdig;

märkvärdig, utomordentlig, sällspord, iögonenfallande, notorisk, oförglömlig, oförgätlig, betecknande, pregnant, eftertrycklig, poängterad, emfatisk;

nobel, ädel, förnäm, förnämlig, notabel, grandios, högtstående, beslutför, beslutmässig, prima, primär, högtidlig, solenn;

grundfalsk, grundstött;

huvudsakligen, väsentligen, allvarligen, allvarsamligen, utomordentligen, mästerligen, grandissimo, framförallt, förnämligast, förnämligen, uteslutande.