varaktighet redigera

substantiv

fasthet, hållbarhet, hållfasthet, soliditet, gedigenhet, massivitet, stabilitet, täthet, seghet, motståndskraft, motståndsförmåga, oslitlighet, outslitlighet, bestånd, stadga, stadighet, säkerhet, eldfasthet, oförbrännelighet, asbest, asbestpapp, asbestpapper, asbesttråd, orubblighet, orörlighet, bålverk, grundval, fundament, ankare, ankargrund, klippa, hälleberg, fäste, borg, stödjepelare, stötta, stöttepinne, rotfäste, ek, eke, ekvirke;

beständighet, oföränderlighet, fortvaro, permanens, outrotlighet, outsläcklighet, okränkbarhet, helgd, oförytterlighet, omistlighet, oavsättlighet, oavhändbarhet, oavhändlighet, orygglighet, stiftelse, institut, konservatism, alldaglighet, vardaglighet, vindstilla;

ståndaktighet, ihärdighet, uthållighet, trohet, tillförlitlighet, vederhäftighet, duktighet, kraft, livskraft, friskhet, sundhet, grundlighet, ovederlägglighet, oersättlighet, oböjlighet, styvhet, hårdhet, känslolöshet, halsstarrighet, envishet, enständighet, aplomb.

verb

hålla, vara, härda, uthärda, hålla stången, trotsa, trotsa stormen, fastgöra, fasthålla, fastnagla, fastslå, förankra, förtöja, försäkra, trygga, betrygga, ligga för ankar, bygga sitt hus på klippan, stå på sig, stå på egna ben;

fortgå, fortbestå, fortleva, fortplanta, fortsätta, fortvara, förbliva, föreviga, perennera, överleva, hålla ut, hålla ut i, icke släppa taget;

stadga, fixera, avgöra, ordna, stadfästa, tillförsäkra, förvissa, bestämma, befästa, bekräfta, bestyrka, stifta, grunda, grundlägga, hjälpa på fötter, sätta på fötter, komma på fötter;

inrita sig, inrota sig, rota sig, rotfästa sig, slå rot, fjättra, tjudra, slå sig ned, slå ned sina bopålar, uppslå sina bopålar, bosätta sig.

adjektiv, adverb

varaktig, hållbar, hållfast, oslitlig, outslitlig, oförstörbar, oförgänglig, outplånlig, oförvissnelig, oförruttnelig, stabil, stadig, fast, orygglig, orubblig, motståndskraftig, solid, gedigen, tvättäkta, stabel, durabel, väggfast, oförbrännelig, brandfri, asbestartad, eldfast;

beständig, konstant, permanent, perenn, perennerande, oföränderlig, oavvänd, osläcklig, outsläcklig, outrotlig, odödlig, oupphörlig, ouppsägbar, oförytterlig, oavhändbar, oavhändlig, oavsättlig, inamovibel, oåterkallelig, omistlig, okränkbar;

säker, välgrundad, laggill, rättsgiltig, kraftvunnen, lagakraftvunnen, oomtvistlig, oavvislig, osviklig, oomkullkastlig, oomkullrunklig, inrotad, inritad, rotfast, rotfäst;

ståndaktig, trofast, trogen, pålitlig, konsekvent, enständig, envis, oböjlig, seg, sadelfast, halsstarrig, hård, fix, orörlig, stereotyp, indeklinabel, enformig, stationär, konservativ, stockkonservativ, moderatkonservativ;

oföränderlig, stadeligen, än, ännu.