stängning redigera

substantiv

tillstängning, täppning, tilltäppning, sammanbitning, spärrning, tillspärrning, stoppning, tillstoppning, igenstängning, igentäppning, igenfyllning, igenmurning, igenskottning, igensopning, igenstoppning, instängning, inhägnad, inlåsning, nedlåsning, inneslutning, omslutning, tillbomning, tillklistring, tillknipning, tillknytning, tillknäppning, tillmurning, tillregling, tillskjutning, tillslutning, tillsmetning, tillspikning, tillvridning, regling, förregling, förskruvning, förbindning, försättning, tätning, spackling, kork, korkning, propp, plugg, plomb, försegling, sprund, sprundtapp;

hinder, hämning, dämning, fördämning, damm, dammbord, dammlucka, dammfäste, hålldamm, stängsel, taggtrådsstängsel, lycka, bom, förstoppning, obstruktion, motighet, trångmål, strypning, strypsjuka, strypsystem, kvävning, storkning, stockning, blockad, blockering, belägring, infrysning, återvändsgränd, gränslinje, skiljelinje;

dörr, dörrklinka, dörrlås, dörrstängare, dubbeldörr, skjutdörr, döbattang, lyckta dörrar, port, porthalva, led, grind, läm, lucka, glugglucka, innanlucka, skottlucka, lås, hänglås, kolv, vred, klinka, klinkhake, klinklås, lås och bom, skjutbom, regel, nyckel, dörrnyckel, portnyckel, fönsterhake, spanjolett, spanjolettfönster, spjäll;

överhöljning, övertäckning, lock, grytlock, kannlock, skydd, , läsida, säkerhet, ogenomtränglighet, hemlighet, otillgänglighet, förbehållsamhet, tystlåtenhet, inbundenhet.

verb

stänga, avstänga, instänga, tillstänga, spärra, avspärra, inspärra, tillspärra, täppa, tilltäppa, tillbomma, tillklistra, tillknipa, tillknyta, tillknäppa, tillmura, tillproppa, tillsmeta, tillstoppa, tillskjuta, tillvrida, låsa, inlåsa, nedlåsa, lycka, regla, förregla, tillregla, förskjuta, förskruva, försätta, spika, förspika, tillspika, tillsluta, innesluta, omsluta, sluta, sluta sig, blockera, fånga, infånga, infrysa, igenstänga, igentäppa, bomma till, bomma igen, förbomma;

täta, dikta, spackla, försegla, lacka, plombera, korka, tillkorka, plugga, sprunda, igenfylla, igenfrysa, igengro, igenkasta, igenmura, igensanda, igenskotta, igensopa, igenstoppa, igenväxa, igenyra, nita, sammanbita, hopbita, täcka, betäcka, övertäcka, hölja, överhölja, skydda, förbinda, dölja;

hindra, mota, hämma, dämma, uppdämma, stämma, kväva, kvävas, strypa, storkna, förbjuda.

adjektiv, adverb

stängd, täppt, igengrodd, igensnöad, igenväxt, igenyrd, otillgänglig, obanad, ovägad, oöppnad, inbyggd, ogenomtränglig, ogenomskinlig, tät, lufttät, vattentät, dragfri, hermetisk, stängdags.