dikt redigera

substantiv

dikt, diktart, diktkonst, diktning, diktprov, diktsamling, diktverk, problemdiktning, diktare, diktargåva, diktarlynne, diktarskap, poem, poet, naturpoet, poesi, folkpoesi, konstpoesi, naturpoesi, reflexionspoesi, poetik, poetissa, poetast, apollobroder, apolloson, skald, skaldeglöd, skaldegåva, skaldekonst, skaldespråk, skaldestycke, skaldeåder, skaldeskap, kväde, sång, sångare, sånggudinna, sångmö, musa, pegas, pegasritt, parnass;

vers, versbyggnad, versfot, versrad, versslag, verstakt, strövers, rim, rimflätning, rimklang, rimlek, rimnöd, rimsmidare, rimsmideri, rimsnidare, rimsnideri, rimmare, rimmeri, manligt rim, kvinnligt rim, grötrim, stavrim, burimé, allitteration, assonans, helassonans, meter, metrik, metriker, rytm, rytmik, accent, betoning, takt, taktdel, taktfasthet, taktindelning, arsis, tesis, upptakt, prosodi;

strof, strofbyggnad, stans, cesur, refräng, refrängvers, omkväde, omkvädesrad, omkvädesstrof, jamb, troké, trokétakt, spondé, spondétakt, daktyl, anapest, koriamb, trimeter, hexameter, pentameter, distikon, epod, tersin, alexandrin, ottave rime, sapfisk vers, sonett, akrostikon, knittel, knitteltakt, knittelvers, blankvers, bunden stil;

epik, epiker, epos, epopé, rimkrönika, hjältedikt, hjältekväde, hjältesång, drapa, ballad, balladdiktning, lärodikt, ode, gnom, gnomiker, epigram, epigramförfattare, lyrik, lyriker, romans, kärleksdikt, kärlekskväde, kärlekssång, kärleksvisa, herdedikt, herdeidyll, herdekväde, idyll, idylldiktare, eklog, pastoral, pastoralpoesi, madrigal, slummersång, vaggvisa, vaggsång, elegi, sorgekväde, sorgesång, klagodikt, klagosång, klagovisa, dityramb, dryckesvisa, dryckessång, visa, folkvisa, dansvisa, folkdiktning, folkviseton, impromptu, impromptuskål, impromptuvers, improvisation, improvisatör, tillfällighetsdikt, makaronisk vers, kuplett, kuplettsångare;

trubadur, bard, bardpoesi, minnesångare, mästersång, mästersångare, hymn, hymnolog, hymnologi, hymnsångare, psaltare, psalm, psalmbok, psalmist, kantat;

prosadikt, obunden stil, roman, herderoman, kärleksroman, missroman, rövarroman, rövarhistoria, novell, novellett, drama, dramatik, dramatiker, dramaturg, dramaturgi, idédrama, läsdrama, skådespel, teaterpjäs, teaterstycke, herdespel, sorgespel, situationsstycke, fabel, parabel, allegori, legend, folksaga, sannsaga, sägen, folksägen, folklivsskildring, folklore, tänkespråk, valspråk, motto, figurligt, talesätt, trop, figur, form, stil, språk, välljud, klang, klangfullhet;

fantasi, fantasifigur, fantasifoster, fantasikraft, fantasimålning, fantasimänniska, fantasirikedom, fantasiskapelse, fantasistycke, fantasivärld, fantasiens flykt, uppfinningsförmåga, åskådlighet, smak, temperament, hänförelse, patos, entusiasm, entusiast, sentimentalitet, idé, idérikedom, idévärld, ideal, idealisering, snille, snillealster, snillefoster, snillegåvor, snillelek, snilleskapelse, snilleverk, geni, genialitet.

verb

dikta, poetisera, bevinga sin flykt, kväda, besjunga, versifera, smida vers, rimma, rytmisera, allitterera, skandera, taktera, dramatisera, improvisera, idealisera, antikisera.

adjektiv, adverb

dikterisk, skaldisk, poetisk, metrisk, rytmisk, taktfast, strofisk, katalektisk, akatalektisk, hyperkatalektisk, prosodisk, refrängartad, epodisk, trimetrisk, hexametrisk, jambisk, trokeisk, spondeisk, daktylisk, anapestisk, koriambisk;

episk, lyrisk, dramatisk, dramaturgisk, balladartad, pastoral, idyllisk, dityrambisk, anakreontisk, antik, elegisk, hymnologisk, epigrammatisk, gnomisk, välljudande, klangfull, klangrik;

fantasifull, fantasirik, fantastisk, entusiastisk, patetisk, smakfull, temperamentfull, åskådlig, bildlig, bildrik, figurlig, tropisk, idealistisk, idealisk, ideell, romantisk, realistisk, naiv, sentimental, rörande, gripande, medryckande, populär, hänförande, harmonisk, idérik, uppfinningsrik, snillrik, genial, genialisk;

strofvis, figurligen.