sammanhang redigera

substantiv

saksammanhang, följd, följdriktighet, slutledning, slutföljd, korollarium, kontakt, förbindelse, kontinuitet, fortsättning, fortgång, fortskridning, progression, sammanlänkning, genealogi, härkomst, ras, släkt, släktledning, släktlinje, ätt, ättlängd, stamträd, stamtavla, avkomma, ärftlighet, arv, arvföljd, tronföljd, succession, efterträdare;

ordningsföljd, efterföljd, nummerföljd, nummerordning, alfabet, register, lista, förteckning, rulla, grad, gradation, klass, stånd, skala, tur och ordning, svit, följe, kortege, klientskara, procession, kavalkad, fil, led, rad, radda, räcka, serie, årgång, kolumn, spalt, stege, trappa, kedja, pärlband, radband, uppträdning, krans, girland;

avdelning, gebit, distrikt, krets, ring, rote, lag, parti, sällskap, flock, skara, uppsättning, knippa, bunt, buntning, varv, länga, kolonnad, pelargång, allé, bergskedja, ådra, lopp;

ordning, anordning, slagordning, marsch, gåsmarsch, tåg, bantåg, släptåg, träng, gång, händelsernas gång, kretslopp, rund, rundel, rundsång, kanon, fuga;

tråd, Ariadnetråd, snöre, ledtråd, uppslagsbok, uppslagsord, uppslagsända, kurs, framsteg, beständighet, ihärdighet, ståndaktighet, resultat.

verb

sammanhänga, sammanföra, sammanbinda, sammanknyta, koppla, sammanlänka, förknippa, knippa ihop, bunta, hopbunta, ansluta sig till, ordna, inordna;

fortfara, fortleva, fortsätta, fortvara, bestå, vara, räcka, perennera, vidtaga, följa, efterträda, remplacera, ärva, resultera, inträffa, infalla;

anordna, förteckna, registrera, gradera, upprada, uppträda, uppstapla.

adjektiv, adverb

fortlöpande, oavbruten, oavlåtlig, konstant, oupphörlig, ständig, beständig, stadig, varaktig, evig, perenn, perennerande, ärftlig, hereditär;

successiv, progressiv, periodisk, kronologisk, regelbunden, regelmässig, otröttlig, outtröttlig, ordnad, fullständig, hel och hållen, omedelbar, lineär;

stadeligen, alltfort, immerfort, alltjämt, i ett sträck, i ett kör, slag i slag, i tur och ordning, stegvis, steg för steg, successive, gradatim, efter hand, vidare, småningom, periodvis, häftevis;

bunttals, buntvis, knipptals, knippvis, skarvis, tripp trapp trull, ärftligen.