förmåga redigera

substantiv

makt, allmakt, allsvåldighet, välde, herravälde, övervälde, härskare, allhärskare, behärskare, självhärskare, autokrat, potentat, kraft, handlingskraft, styrka, övertag, överlägsenhet, övervikt, inflytelse, inflytande, energi, ruff, driftighet, krav, verksamhet, gagn, påverkan, auktoritet, anseende, betydenhet, vikt, viktighet, mod, mannamod, tapperhet, behärskning, självbehärskning;

begåvning, naturgåva, goda gåvor, anlag, möjlighet, kvalitet, förmögenhet, själsförmögenhet, värde, kapacitet, talang, skicklighet, färdighet, duglighet, lämplighet, kvalifikation, kompetens, brukbarhet, receptivitet;

befogenhet, behörighet, vederhäftighet, bemyndigande, fullmakt, myndighet, privilegium, ställning, fördel, vind i seglen, förutsättning, obestridlighet, giltighet;

kraft, drivkraft, hästkraft, tyngd, tyngdkraft, press, tryck, högtryck, forcering, våldsamhet, våld, övervåld, räckvidd, bärvidd, omfång, bärkraft, bärighet, hållbarhet, elektricitet, magnetism, galvanism, galvanisering, galvanometer, attraktion, friktion, elasticitet.

verb

förmå, kunna, mäkta, gå i land med, hava lätt för, rå med, ligga i ngns makt, orka, duga, verka, påverka, dominera, predominera, uträtta, skapa, arbeta, handla, framkalla, gagna, utrusta, begåva, stärka, beväpna, befästa, möjliggöra, bemyndiga, befullmäktiga;

forcera, nödga, driva, driva till sin spets, överväldiga, tvinga, betvinga, , rå på, kuva, göra slag i saken, göra susen, bryta udden av, korsa, korsa planer, korsa beräkningar, avväpna;

stå på sig, stå ut med, uthärda, bära, stå lull.

adjektiv, adverb

mäktig, allsmäktig, stormäktig, övermäktig, allsvåldig, i stånd till, väldig, betydande, dominerande, inflytelserik, tongivande, viktig, kraftig, energisk, verksam, drivande, ruffig, klämmig, oförslappad, eftertrycklig, effektiv, praktisk, modig, tapper, produktiv, vittgående, vittnående, kapabel, duglig, skicklig, kompetent, vuxen, kvalificerad, gäv, gagnelig;

stark, bålstark, fast, handfast, oemotståndlig, obetvinglig, oövervinnelig, stridbar, våldsam, osläcklig, orubblig, ståndaktig, säker, hållbar, bastant, solid, stadig, bärig;

behörig, vederbörlig, vederbörande, vederhäftig, fullgiltig, rättsgiltig, välgrundad, obestridlig, bindande, tvingande;

väldeligen, obestridligen, vederbörligen, i kraft av, i förmåga av, med stöd av, med tillhjälp av, förmedelst.