Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

E
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv eau-de-cologne Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} ådökålån’j #(egentligen vatten från Köln) ett luktvatten
sv eau-de-vie Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} ådövi’ #(eg livets vatten) svensk konjak
sv ebba ut Verb {{verb}} #avtaga, minska; ta slut ebb
sv ebenholts Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|genitivändelse=}}{{sv-subst-t-oräkn}} #beteckning för vissa hårda och mörka träslag
sv ebenist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #konstsnickare
sv ebonit Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #hårdgummi, kautschuk som smälts samman med bl a svavel och bildat en hård svart massa
sv ecce homo Fras {{fras}} ecke #{{tagg|latin}} se människan (Pilatus ord enligt Joh 19:5); bild av den törnekrönte Kristus
sv ecclesia Substantiv {{subst}} ekl- #kyrka, församling ecclesia militans: den kämpande kyrkan, kyrkanjorden; ecclesia triumphans: den (i himmelen) triumferande kyrkan
sv echaufferad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=echauffer}} esjåfe’rad #varm (och röd i ansiktet); upphetsad
sv ecklesiastisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #kyrklig
sv edelweiss Substantiv {{sv-subst-n-ar|genitivändelse=|not=Plural även [[edelweisser]].}} -vajs #en alpväxt
sv Eden Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #paradis; egentligen lustgården där Adam och Eva enligt 1 Mosebok levde före syndafallet
sv edfästa Verb {{sv-verb-er|rot=edfäst|fog=|perfpart=}} #bekräfta med ed
sv edition Substantiv {{sv-subst-n-er}} #upplaga av en skrift; utgivning upplaga
sv efeb Substantiv {{sv-subst-n-er}} #yngling (under 20 år) i det gamla Grekland
sv effektivisera Verb {{sv-verb-ar}} #göra mer effektiv effektiv, effektivitet
sv effektsökeri Substantiv {{sv-subst-t-er}} #lust att väcka uppmärksamhet
sv efor Substantiv {{sv-subst-n-er}} #hög ämbetsman i det gamla Sparta
sv eforus Substantiv {{subst}} #förr titel för biskop i hans egenskap av uppsyningsman över de högre skolorna i hans stift
sv eftergift Substantiv {{sv-subst-n-er}} #medgivande; efterskänkande; göra eftergifter: låta pruta med sig, kompromissa
sv efterlåten Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=efterlåt|mask=}} #(alltför) medgörlig, undfallande
sv egalisera Verb {{sv-verb-ar}} #utjämna, göra likformig egal, egalitet
sv egalitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #jämlikhet egal, egalisera
sv egyptolog Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som sysslar med egyptologi egyptologi
sv eidetiska bilder Substantiv {{subst}} #tydliga minnesbilder (som kan vara lika åskådliga som omedelbara varseblivningar)
sv ekarté Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en sorts kortspel
sv EKG Förkortning {{förk}} #förkortning för elektrokardiogram
sv eklips Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #sol- eller månförmörkelse
sv ekonomibyggnad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #annan byggnad än boningshus på en gård
sv ekotyp Substantiv {{sv-subst-n-0}} #växt- eller djurart som är ärftligt anpassad till en viss miljö¶#särform av en folksaga el dyl inom ett visst kulturområde
sv ekvatorial Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}}{{subst}} #(subst) en sorts astronomiskt instrument¶#(adj) som hör ihop med ekvatorn
sv elaborera Verb {{sv-verb-ar}} #utarbeta omsorgsfullt utveckla
sv elchock Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|medicin}} elektriska strömmar genom hjärnan vid behandling av vissa psykiska sjukdomar
sv eldprov Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #ursprungligen en s k gudsdom: en oskyldigt anklagad skadades inte av eld eller glödande järn; avgörande prövning
sv elegisk vers Substantiv {{subst}} #hexameter följd av pentameter, distikon elegi, elegisk
sv elektrokardiogram Substantiv {{sv-subst-t-0|fog=m}} #kurva som ritas av en elektrokardiograf och visar de elektriska spänningarna i hjärtmuskeln EKG
sv elektrolys Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #{{tagg|kemi}} kemisk sönderdelning i joner genom elektrisk ström elektrolyt
sv elektromagnetiska vågor Substantiv {{subst}} #{{tagg|fysik}} sammanfattande beteckning för vissa vågrörelser med ljusets hastighet: radiovågor, infraröda strålar (värmestrålar), synligt ljus, ultravioletta strålar, röntgenstrålar, gammastrålar
sv elektronisk musik Substantiv {{subst}} #musik som produceratselektrisk väg och tagits upp på ljudband
sv elektronugn Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en speciell ugn för snabb uppvärmning av färdiglagad mat m m med hjälp av mikrovågor (som inuti maten förvandlas till värme) mikrovågsugn
sv elektroteknik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #praktisk användning av elektricitet och magnetism
sv elementarskola Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=elementarskol}} #förr beteckning för läroverk
sv elementerna Substantiv {{subst}} #naturkrafterna¶#de första grunderna
sv elevation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #lyftning; hänförelse¶#det moment i den katolska mässanprästen lyfter upp sakramenten
sv elevationsvinkel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=elevationsvinkl}} #vinkeln mellan horisontallinjen och ett kanonrör innan skottet avlossas
sv elfenbenstorn Substantiv {{sv-subst-t-0}} #leva i elfenbenstorn: leva i förnäm avskildhet (borta från tidens problem)
sv elision Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(av elidera) utelämnande av vokal när nästa ord börjar med vokal (t ex glimmand i i st f glimmande i)
sv eloquentia corporis Substantiv {{subst}} elåkven’tsia #kroppens vältalighet, ett imponerande yttre; korpulens
sv elzevier Substantiv {{sv-subst-n-er}} -vi’r #bok tryckt av den berömda holländska boktryckarsläkten Elzevier (slutet av 1500-talet och 1600-talet) elsevir
sv emaljkonst Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #dekorativ utsmyckning av metaller med glasflusser som färgats av metalloxider
fr embarras de richesse Substantiv {{subst|fr}} #svårighet att välja därför att det finns så mycket bra att välja mellan
sv emboli Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #{{tagg|medicin}} tilltäppning av blodkärl, blodpropp blodpropp
sv emendanda Substantiv {{subst}} #förteckning över tryckfel som bör rättas emendation, emendera
sv emendera Verb {{sv-verb-ar}} #rätta, ta bort fel (i en text) emendanda, emendation
sv empir Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} angpi’r #stilriktning i början av 1800-talet; kejsarstil (efter Napoleon I)
sv empor Substantiv {{sv-subst-n-er}} #invändigt galleri över sidoskepp i en kyrka
sv empyren Substantiv {{subst}} #den yttersta himlen med fixstjärnorna (eldhimlen) enligt gammal uppfattning; Guds och de saligas boning
sv encefalit Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|medicin}} hjärninflammation
sv encyklika Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=encyklik}} #påvlig rundskrivelse
sv endemi Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #lokalt eller befolkningsmässigt begränsad sjukdom endemisk
sv endogen Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som har inre orsaker; verksam inifrån¶#:
Antonymer: exogen
sv endokrina körtlar Substantiv {{subst}} #{{tagg|medicin}}körtlar som avsöndrar hormoner i blodet (t ex hypofysen, binjuren, sköldkörteln, könskörtlarna) endokrinologi
sv endokrinologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #{{tagg|medicin}} vetenskapen om den inre sekretionen (avsöndring av hormoner) endokrina körtlar
sv endoskop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #instrument för undersökning (och fotografering) av kroppshåligheter
sv endossemang Substantiv {{sv-subst-t-0}} angdåssemang #överlåtelse av växel genom namnteckningbaksidan endossat, endossent endossement
sv endossat Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som växeln överlåtes endossemang, endossent
fr enfant perdu Substantiv {{subst|fr}} #förlorat barn; problembarn
sv en gros Adverb {{adv}} ang grå’ #i stort, i parti engrosaffär
sv engrosaffär Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #grosshandel, partihandel en gros
sv enjambement Substantiv {{subst}} angsjangbmang’ #överklivning, versbindning
sv enklitisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #{{tagg|lingvistik}} vidhängande (t ex et i ställ'et = ställ det)
sv enlevering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #bortförande, särskilt av en kvinna enlevera
sv enquete Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=enquet}} angkä’t #fråga till ett stort antal personer, rundfråga enkät
sv ensilage Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} asj #grönfoder som pressats samman och fått jäsa i en behållare (silo) ensilering
sv ensilering Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #konservering av grönfoder i silo o dyl ensilage
sv en suite Adverb {{adv}} ang syitt’ #i följd
sv entablement Substantiv {{subst}} angtablemang’ #bjälklag; det horisontala partiet närmast över pelarna i en antik byggnad
sv entertainer Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} -tej’ner #underhållare, artist som (t ex med sång eller dans) underhåller gästerna på en restaurant eller varieté
sv entomolog Substantiv {{sv-subst-n-er}} #insektkännare entomologi
sv entrecote Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=entrecot}} angtrekå’t #mellanrev, köttet ovanför revbenen på en slaktad oxe
fr entre nous Adverb {{adv|fr}} #oss emellan
sv entresol Substantiv {{sv-subst-n-er}} angtresåll’ #mellan våning (med lägre takhöjd) entresoll
sv envoyé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} angvoaje’ #diplomatiskt sändebud av lägre rang än ambassadör
sv e o Förkortning {{förk}} #förkortning för extra ordinarie¶#förkortning för ex officio
sv eoler Substantiv {{subst}} #en forngrekisk folkstam
sv eolisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #(efter Eolus vindarnas gud i antik mytologi) som har att göra med vinden; eoliska avlagringar: lössjord och flygsand
sv eolsharpa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=eolsharp}} #vindharpa, en sorts instrument vars strängar ljudervinden spelar genom dem
sv Eos Substantiv {{sv-subst-n-namn|genitivändelse=}} #morgonrodnadens gudinna i grekisk mytologi
sv epidemi Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #farsot, smittosam sjukdom som angriper ett stort antal personer epidemisk
sv epidemisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #som uppträder i epidemier epidemi
sv epidermis Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #överhudsvävnad
sv epidiaskop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en sorts projektionsapparat
sv epifania Substantiv {{subst}} #(oböjligt) trettondagen
sv epifys Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #{{tagg|anatomi}} tallkottkörtel
sv epigraf Substantiv {{sv-subst-n-er}} #inskrift; tänkespråk epigrafik
sv epigrafik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #forskning rörande äldre inskrifter epigraf
sv epigrammatisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #kortfattad, uddig epigram
sv epiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #författare av episk poesi; författare som behärskar berättandets konst epik
sv epikuré Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #njutningsmänniska epikurism
sv epikurism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #(förfinat och välbalanserat) njutningsliv epikuré
sv épinglé Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} epängle’ #en sorts ripsliknande (möbel)tyg
sv episk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #berättande epik
sv episkop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en sorts projektionsapparat (som kan projicera t ex en bild i en bok)
sv episkopal Adjektiv {{sv-adj-peri}} #biskoplig; högkyrklig
sv episkopalkyrkan Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #anglikanska kyrkan
sv episod Substantiv {{sv-subst-n-er}} långt o-ljud #kortvarig händelse utan större betydelse; bisak; bihandling i ett drama eller en roman episodisk avsnitt
sv episteltext Substantiv {{sv-subst-n-er}} #brev i Nya testamentet epistel
sv epizooti Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #epidemi bland nötboskap (t ex mul- och klövsjuka)
sv epod Substantiv {{sv-subst-n-er}} #slutstrofen i grekisk körlyrik; lyrisk dikt med omväxlande längre och kortare versrader
sv epokgörande Adjektiv {{sv-adj-0-peri}} #banbrytande; som inleder en ny tid epok banbrytande
sv epålett Substantiv {{sv-subst-n-er}} #axelprydnaduniform
sv eremit Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som dragit sig undan världen; enstöring
sv eremitage Substantiv {{sv-subst-t-0}} -a’sj #(egentligen eremitboning) lantlig byggnad, jaktslott
sv ergo- Affix {{affix}} #arbets-
sv ergograf Substantiv {{sv-subst-n-er}} #instrument för mätning och registrering av muskelarbete och trötthet
sv ergometer Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=ergometr}} #apparat (ett slags cykelfast underlag) som mäter muskelarbete
sv ergonomi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #arbetsvetenskap (som bl a undersöker hur miljö, redskap m m bäst skall utformas)
sv erisäpple Substantiv {{sv-subst-t-n}} #tvistefrö (efter Eris tvedräktens gudinna i grekisk mytologi)
sv erodera Verb {{sv-verb-ar}} #nöta bort erosion
sv erogen zon Substantiv {{subst}} #ställekroppen där beröring kan framkalla sexuella lustkänslor
sv Eros Substantiv {{sv-subst-n-namn|genitivändelse=}} #kärleksguden i grekisk mytologi
sv erotisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #kärleks-, sinnlig erotik sexuell
sv erotoman Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person med onormalt stegrad könsdrift (erotomani)
sv errare humanum est Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} det är mänskligt att fela
sv erudition Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #boklig bildning, lärdom
sv escudo Substantiv {{sv-subst-n-0}} #tidigare myntenhet bl a i Portugal
sv eselhuvud Substantiv {{sv-subst-t-n|rot=eselhuvude}} #{{tagg|nautik}} förbindelsestycke mellan olika delar av en mast
sv eskader Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=eskadr}} #större avdelning ur flottan eller flygvapnet
sv eskamotera Verb {{sv-verb-ar}} #trolla bort, smussla bort
sv eskapism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #flykt bort från en obehaglig verklighet verklighetsflykt
sv eskatologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #läran om de yttersta tingen
sv espadriller Substantiv {{subst}} #en sorts sandaler
sv espartogräs Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|genitivändelse=}} #ett högt gräs från Medelhavsländerna (som används bl a till flätverk)
sv espressivo Adverb {{adv}} #{{tagg|musik}} uttrycksfullt
sv espresso Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #en sorts bryggkaffe
sv espri Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #spelande kvickhet, spiritualitet¶#knippe av fina fjädrardamhattar
fr esprit d'escalier Substantiv {{subst|fr}} #(egentligen spiritualitet i trappan, dvs på väg ut) kvick replik som man kommer på först när det är för sent
sv esse, non videri Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} att vara, icke att synas esse
sv esséer Substantiv {{sv-subst-n-0|-|-|esséer|esséerna|-|-}} #medlemmar av en judisk sekt på Jesu tid
sv essäist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #essäförfattare essä
sv estancia Substantiv {{subst}} #stor jordegendom i Sydamerika
sv estradör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #estradartist, underhållare (t ex på varieté) estrad scenartist
sv etage Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=etag}} -asj #våning; lager
sv etalong Substantiv {{sv-subst-n-er}} #normerande mått, likare (på viss plats förvarat mått varmed andra mått kan jämföras)
sv etappväsen Substantiv {{sv-subst-t-0|2=etappväsendet|4=etappväsendena}} #underhållstjänst, anordningar för olika slags transporter mellan militärt förband och hemorten
sv etermedia Substantiv {{subst}} #radio och TV¶#:
Etymologi: Plural av etermedium.
sv eternit Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #varumärke för en sorts asbestcement
sv etruskologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om etruskernas härstamning, språk och kultur
sv etyl Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #en kolvätegrupp som ingår bl a i etylalkohol (vanlig alkohol)
sv eufemistisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #förmildrande, förskönande eufemism
sv eumenid Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Vanligast i plural.}} ev- #de välvilliga, erinnyerna uppfattade som den sedliga ordningens gudinnor
sv eurovision Substantiv {{subst}} #samarbete mellan de västeuropeiska TV-bolagen
sv eurytmi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} ev- #harmoniskt förhållande i konst eller musik; plastisk tolkning av musik eller dikt
sv eustachiska röret Substantiv {{subst}} evstakiska #{{tagg|anatomi}} örontrumpeten
sv evalvera Verb {{sv-verb-ar}} #omräkna (t ex från en myntsort till en annan)
sv evangeliebok Substantiv {{sv-subst-n-er|pluralrot=evangelieböck}} #samling av bibeltexter och böner för kyrkoårets gudstjänster
sv evangelisation Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #utbredande av den evangeliska läran; religiöst väckelsearbete bland icke kristna mission
sv evolutionsteori Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #utvecklingsläran evolution
sv examinatorium Substantiv {{subst}} #(akademisk) undervisning med förhör
sv exantem Substantiv {{subst}} #{{tagg|medicin}} hudutslag
sv excitation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #retning; uppjagat sinnestillstånd excitera
sv exekutiv auktion Substantiv {{subst}} #av myndighet anordnad auktion på någons egendom (för att få in pengar till betalning av skuld) exekutiv
sv exekutivmakt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #verkställande makt (i motsats till lagstiftande makt och dömande makt); regeringsmakt
sv exekutör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som utför musik
sv exercitiemästare Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} -si’tsie- #universitetslärare i gymnastik, fäktning, musik m m
sv exhalation Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #utandning; utdunstning
sv exhibitionism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #sjuklig lust att blotta sina könsorgan inför person av motsatt kön exhibitionist
sv exhibitionist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som gärna blottar sitt känsloliv exhibitionism
sv exilregering Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #regering i landsflykt med anspråk på den lagliga makten i hemlandet exil
sv exkret Substantiv {{sv-subst-t-0}} #från en organism utsöndrade ämnen som är otjänliga för organismen (t ex urin, svett) exkretion
sv exkretion Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utsöndring exkret
sv exkurs Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #avvikelse, utvikning från ämnet; utförligare behandling av en detalj i ett större arbete exkursion
sv exlibris Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #bokägarmärke
sv ex oriente lux Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} från österlandet (kommer) ljuset (dvs bildningen)
sv expatriera Verb {{sv-verb-ar}} #landsförvisa
sv expeditionsministär Substantiv {{sv-subst-n-er}} #övergångsregering för löpande ärenden i väntan på att en politisk regering skall kunna bildas
sv expenser Substantiv {{subst}} #omkostnader, diverse (mindre) utgifter
sv experimentator Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #den som gör experiment experimentell, experimentera
sv explanativ Adjektiv {{sv-adj-peri}} #förklarande
sv explicera Verb {{sv-verb-ar}} #förklara, tyda, utreda
sv explikation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förklaring, utläggning; muntlig översättning från ett främmande språk explikativ förklaring
sv explikativ Adjektiv {{sv-adj-peri}} #förklarande explikation
sv explorera Verb {{sv-verb-ar}} #undersöka nogrant exploration
sv explosiva Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=explosiv}} #stötljud, konsonant som uppkommer när den avspärrade luftströmmen plötsligt släpps fri (b, p, d, t, g, k)
sv expo Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #förkortning för exposition exposition, utställning
sv exportör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som exporterar export, exportera
sv exposition Substantiv {{sv-subst-n-er}} #utställning; förklarande utläggning; presentation av personer m m i början av ett skådespel expo, utställning, utsättande
sv expressbrev Substantiv {{sv-subst-t-0}} #brev som snarast möjligt skall bäras ut till adressaten
sv exstirpera Verb {{sv-verb-ar}} #utrota; skära bort exstirpation
sv exsudat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #vätska i kroppshålighet (t ex vatten i lungsäcken)
sv externat Substantiv {{sv-subst-t-0}} #skola vars elever inte bor i skolan¶#:
Antonymer: internat
extern
sv exterritorialrätt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #rätt för diplomatiska sändebud m fl att under vistelse i ett land inte vara underkastade vissa lagar och skyldigheter i detta land
sv extra kontant Substantiv {{subst}} #{{tagg|handel}} betalning vid mottagandet av en vara (eller inom vissa dagar)
sv extrakt Substantiv {{sv-subst-t-0}} #(egentligen det som har dragits ut) avkok; det som blir kvar av en lösning sedan lösningsmedlet helt eller delvis avdunstat
sv extremist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ytterlighetsman