Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

U
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv uddljud Substantiv {{sv-subst-t-0}} #ljud i början av ett ord
sv ukas Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #påbud, förordning
sv u-land Substantiv {{sv-subst-t-er|pluralrot=u-länd}} #utvecklingsland
sv ultima Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=ultim}} #sista stavelsen i ett flerstavigt ord
sv ultima Thule Substantiv {{subst}} #yttersta Norden
sv ultramarin Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #(adj) himmelsblå¶#(subst, oböjligt) himmelsblå färg
sv ultraviolett strålning Substantiv {{subst}} #strålning mellan den synliga violetta strålningen och röntgenstrålningen
sv umbra Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #(egentligen skugga) en brun färg
sv undantagstillstånd Substantiv {{sv-subst-t-0}} #tillfälligt upphävande av normala medborgerliga rättigheter med ökade befogenheter för polis och militär (utegångsförbud kan utfärdas, husundersökning företas, personer arresteras utan vidare m m)
sv underbalanserad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=-|rot=underbalanser}} #om en stats budgetutgifterna överstiger inkomsterna
sv underfundig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #egentligen som har en undermening; finurlig, listig; underlig finurlig
sv undergiven Adjektiv {{sv-adj-en|rot=undergiv|mask=}} #lydig, som snällt rättar sig efter vad någon annan vill
sv underhaltig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #som inte har föreskriven guld- eller silverhalt; dålig, inte fullgod
sv undermedveten Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=undermedvet|mask=-}} #som hör till det omedvetna
sv underpant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #pant som blir kvar hos pantsättare; bekräftelse, bevis
sv underrätt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #domstol under hovrätt (tingsrätt eller motsvarande)
sv underslev Substantiv {{sv-subst-t-0}} #förskingring, bedrägeri
sv understreckare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=understreckar|are=}} #artikel under ett tvärstreck nederst på en tidningssida
sv understucken Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=understuck|mask=}} #förfalskad, ej äkta; förklädd; som man försöker dölja
sv understå Substantiv {{subst}} #(reflexivt) tillåta sig; våga
sv underställa Verb {{sv-verb-er|rot=underställ|pres-pass-e=|perfpart=|pret=underställde|sup=underställt}} #lämna åt en annan för granskning (och beslut); underordna
sv undersätsig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #kort och bred, satt
sv underutvecklad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=underutveckl|mask=}} #ej tillräckligt utvecklad
sv undfallande Adjektiv {{sv-adj-0-peri|mask=}} #alltför medgörlig
sv undgå Verb {{sv-verb-r|pret=undgick|sup=undgått|perfpart=undgången}} #komma undan, bli förskonad från; gå förbi, förbises av missa, slippa, undkomma, undslippa
sv undin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #vattenande
sv undseende Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} #överseende, mildhet
sv undskylla Verb {{sv-verb-er|rot=undskyll|pres-pass-e=|perfpart=}} #(reflexivt) skylla från sig; frita sig från skuld
sv undsätta Verb {{sv-verb-er|rot=undsätt|pres-pass-e=|pret=undsatte|sup=undsatt|perfpart=undsatt}} #hjälpa, rädda befria, bistå, hjälpa, rädda
sv undulation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #vågrörelse
en UNESCO Förkortning {{förk|en}} #förkortning för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, FN:s organisation för undervisning, vetenskap och kultur
en UNICEF Förkortning {{förk|en}} #förkortning för United Nations International Children's Emergency Fund, FN:s bamhjälpsfond
sv unifiera Verb {{sv-verb-ar}} #göra enhetlig, förena
sv unilateral Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #ensidig ensidig
en Union Jack Substantiv {{subst|en}} #den brittiska flaggan
sv universalmedel Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=universalmedl}} #botemedel mot alla sjukdomar universal
sv upa Förkortning {{förk}} #förkortning för utan personligt ansvar (i en ekonomisk förenings firmanamn)
sv uppbringa Verb {{sv-verb-ar|rot=uppbring|pret=[[uppbragte]], [[uppbringade]]|sup=[[uppbragt]], [[uppbringat]]|pret-pass=[[uppbragtes]], [[uppbringades]]|sup-pass=[[uppbragts]], [[uppbringats]]|perfpart=[[uppbragd]], [[uppbringad]]|imp=-}} #skaffa fram¶#kapa (ett fartyg) skaffa
sv uppburen Adjektiv {{sv-adj-en-peri|rot=uppbur|mask=}} #uppskattad, firad
sv uppbörd Substantiv {{sv-subst-n-er}} #inbetalning av vissa avgifter (skatter, hyror o dyl) skatt
sv uppfodra Verb {{sv-verb-ar|perfpart=}} #klistra upp på papp eller väv
sv uppfordra Verb {{sv-verb-ar|perfpart=}} #transportera upp¶#uppmana
sv upphällning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #{{tagg|text=i uttrycket '''vara på upphällningen'''}} hålla på att ta slut
sv upprättelse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=upprättels}} #allmänt erkännande att beskyllningar varit orättvisa¶#:
Vanliga konstruktioner: få upprättelse
sv uppskärrad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=uppskärr}} #upphetsad, uppjagad, skrämd
sv uppskörta Verb {{sv-verb-ar}} #ta orimligt mycket betalt pungslå
sv upptakt Substantiv {{sv-subst-n-er}} #inledning, början¶#{{tagg|musik}} obetonad taktdel som början på en melodi förspel, inledning, start
sv upptrappning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #stegring; ökning av stridsåtgärder
sv uppvigla Verb {{sv-verb-ar}} #egga till olydnad eller motstånd, hetsa till uppror egga, piska upp
sv uranstapel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=uranstapl}} #kärnkraftverk uran
sv urbanisera Verb {{sv-verb-ar}} #förändra en bygd så att den får stadskaraktär
sv uremi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #urinförgiftning (anhopning av urinämne i blodet vid njursjukdom)
sv urna Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=urn}} #stor kruka, vas; förvaringskärl (särskilt för aska) urnlund kruka, kärl
sv urnlund Substantiv {{sv-subst-n-er}}{{sv-subst-n-ar}} #del av kyrkogård avsedd för gravurnor urna
sv urskillning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #omdömesförmåga, gott förstånd
sv USSR Förkortning {{förk}} #förkortning för Ukrainska socialistiska sovjetrepubliken (i engelsk text även för Sovjetunionen)
sv utagerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=-|rot=utager}} #slutbehandlad
sv utanordna Verb {{sv-verb-ar}} #(ge i uppdrag att) utbetala
sv utdrag Substantiv {{sv-subst-t-0}} #del av en text avsnitt
sv utensilier Substantiv {{subst}} #tillbehör, redskap
sv utestående Adjektiv {{sv-adj-0-okomp|mask=-}} #(om fordringar) ej betald(a)
sv utfärda Verb {{sv-verb-ar}} #författa, skriva ut, offentliggöra; påbjuda
sv utfästelse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=utfästels}} #löfte, förbindelse
sv utförsgåva Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=utförsgåv}} #förmåga att uttrycka sig i tal utförande
sv utgå Verb {{sv-verb-r-ejpass|pret=utgick|sup=utgått|perfpart=utgången}} #betalas¶#uteslutas; försvinna
sv utile dulci Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} det nyttiga förenat med det nöjsamma
sv utilism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #läran att en handling är god om den är nyttig utilitarism
sv utkik Substantiv {{sv-subst-t-0}} #spaning¶#observationsplatsfartyg¶#person som håller utkik
sv utkorad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|mask=|rot=utkor}} å-ljud #utvald
sv utkragning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #utskjutande parti av t ex en vägg
sv utkörd Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=utkör|mask=}} #uttröttad, utsliten
sv utmätning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #myndighets beslagtagande av egendom för betalning av skuld
sv utopist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #svärmare utopisk
sv utpressning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #framtvingande genom hot
sv utrangera Verb {{sv-verb-ar}} -rangsjera #utgallra, ta ur bruk
sv utskyld Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Mest i plural.}} #skatter
sv utskänkning Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #servering av spritdrycker
sv utstyrsel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=utstyrsl}} #klädsel; utsmyckning; vackra kostymer och annat som lägger an på glans och prakt¶#linneförråd och kläder m m som bruden för med sig till sitt nya hem dräkt, kläder, mundering, stass
sv ut supra Adverb {{adv}} #{{tagg|latin}} som ovan
sv utsökning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #{{tagg|juridik}} indrivning av fordran med hjälp av myndighet
sv utvecklingsländer Substantiv {{subst}} #(tidigare kallade underutvecklade länder) beteckning för länder med utbredd fattigdom, primitivt näringsliv och outvecklat skolväsen
sv utverka Verb {{sv-verb-ar}} #lyckas skaffa fram (efter övertalning)
sv utäga Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=utäg}} #till en lantgård hörande äga som ligger skild från gården i övrigt