Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

O
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv obehörig Adjektiv {{sv-adj-peri|peri=}} #ej berättigad; utomstående
sv obesticklig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som inte tar mutor
sv obestånd Substantiv {{subst}} #(oböjligt) dålig ekonomi, oförmåga att betala sina skulder¶#:
Vanliga konstruktioner: hamna på obestånd
sv obeställbar Adjektiv {{sv-adj-peri}} #(om post- eller järnvägsförsändelse) som inte kan komma fram till adressaten (t ex på grund av ofullständig adress)
sv obetingad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=obeting}} #ovillkorlig; absolut förbehållslös
sv obligatorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=obligatori}} #något föreskrivet; tvång
sv obligerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=obliger}} -sjerad #förpliktad; tack skyldig
sv observandum Substantiv {{sv-subst-t-0|not=Plural även [[observanda]].}} #något som bör uppmärksammas
sv observans Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} -angs el -ans #nogrant iakttagande av vissa föreskrifter (t ex klosterregler)¶#uppmärksamhet
sv observatorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=observatori}} #byggnad för astronomiska observationer
sv obskurant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #fiende till upplysning och tankefrihet
sv obskurantism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #rädsla för upplysning, ljusskygghet
sv occidental Adjektiv {{sv-adj-okomp}} åksi- #västerländsk Occidenten
sv Occidenten Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #Västerlandet¶#:
Antonymer: Orienten
occidental
sv oceanografi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #havsforskning ocean
sv ockrare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=ockrar}} #person som bedriver ocker ocker
sv ockultism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #lära om eller troövernaturliga ting ockult
sv ockupant Substantiv {{sv-subst-n-er}} #den som ockuperar ockupation, ockupera
sv odalbonde Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=|pluralrot=odalbönd}} #självägande bonde
sv odisputabel Adjektiv {{sv-adj-el-peri|rot=odisputab|mask=}} #obestridlig
sv odyssé Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} o-ljud #irrfärd, äventyrlig (hem)färd
sv offerera Verb {{sv-verb-ar}} #erbjuda, ge anbudoffert erbjudande, (skriftligt) anbud
sv offertorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=offertori}} #sång när brödet och vinet tillreds vid katolsk mässa
sv officiera Verb {{sv-verb-ar}} #förrätta en kyrklig akt (t ex en jordfästning); leda en ceremoni
sv officiös Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #halvofficiell; som indirekt kommer från en myndighet
sv offside Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=offsid}} -sajd’ #{{tagg|sport}} utan rätt att spela i vissa lägen vid fotbolls- eller ishockeymatch
sv oftalmi Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #{{tagg|medicin}} inflammation i ögat oftalmiatrik, oftalmolog
sv oftalmiatrik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vetenskapen om behandling av ögonsjukdomar oftalmi, oftalmolog
sv oftalmoskop Substantiv {{sv-subst-t-0}} #instrument för undersökning av ögats inre
sv ofärd Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #olycka, fördärv
sv oförblommerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=oförblommer}} #utan försköning
sv oförskylld Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=oförskyll|mask=}} #oförtjänt
sv oförvägen Adjektiv {{sv-adj-en|rot=oförväg|mask=}} #djärv, våghalsig fräck, oförskräckt
sv ogenerad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|rot=ogener|mask=}} o’sje- #obesvärad, oblyg, fräck
sv ograverad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|rot=ograver}} #oförminskad, orörd¶#{{tagg|text=om [[fastighet]]}} utan inteckning
sv oktantal Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en sorts mått på ett motorbränsles motstånd mot självtändning av gasblandningen (s k knackning)
sv okulera Verb {{sv-verb-ar}} #ympa
sv okvald Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=okval|mask=}} #ostörd
sv oldboy Substantiv {{sv-subst-n-0|3=oldboys|4=-|8=-|not=Vardagliga pluralformer [[oldboysar]], [[oldboysarna]] förekommer.}} -boj #idrottsman över en viss ålder (olika i olika idrotter)
sv Olympen Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #den forngrekiska gudavärlden (av gudaberget Olympos)
sv olympier Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #grekisk gud¶#deltagare i olympiska spel
sv ombrytning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #uppdelning i sidor eller tidningsspalter av en text som är satt i löpande följd
sv omdömesgill Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som visar gott omdöme
sv omedveten Adjektiv {{sv-adj-en|rot=omedvet|mask=}} #okunnig; instinktiv¶#{{tagg|text=substantiverat: '''det omedvetna'''}} (i psykoanalytisk mening) föreställningar och önskningar m m som trängts bort från medvetandet
sv omformare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=omformar|are=}} #elektrisk maskin som omvandlar likström till växelström
sv ominös Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=-}} #olycksbådande; ödesdiger
sv omkväde Substantiv {{sv-subst-t-n}} #en eller flera versrader som (t ex i en folkvisa) återkommer på samma ställe i varje strof; refräng
sv omljud Substantiv {{sv-subst-t-0}} #en typ av vokalförändring (t ex hand-händer, fot-fötter, ung-yngre)
sv omnia vincit amor Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} kärleken besegrar allt (citat från Vergilius)
sv oms Förkortning {{förk}} #förkortning för omsättningsskatt
sv omskärelse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=omskärels}} #bortopererande av en del av förhudenpenis
sv omstående Adjektiv {{sv-adj-0-okomp|mask=-}} #som finns på papperets andra sida
sv omsvep Substantiv {{sv-subst-t-0}} #undanflykter; inte raktsak undanflykt
fr on-dit Substantiv {{subst|fr}} #(egentligen man säger) det man talar om, skvallret för dagen
sv ondulera Verb {{sv-verb-ar}} #lägga håret i vågor
sv onus Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=|not=Plural även [[onera]].}} #skatter el dyl
sv onestep Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} oann stäpp #en pardans i snabb 2/4 takt
sv oorganisk kemi Substantiv {{subst}} #de delar av kemin som behandlar andra föreningar än kolföreningar
sv opal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett ädelstensskimrande mineral; en sorts ädelsten
en OPEC Förkortning {{förk|en}} #förkortning för Organization of Petroleum Exporting Countries: sammanslutning av de oljeexporterande länderna i Asien, Afrika och Latinamerika
sv opera buffa Substantiv {{subst}} #komisk opera opera
sv opponera Verb {{sv-verb-ar}} #göra invändningar, säga emot; granska en avhandling vid en (doktors)disputation motsäga
sv opus Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=|not=Plural även [[opera]] ''(formellt)''.}} o-ljud #skrift; musikverk; i förkortad form op vid numrering av en tonsättares verk i tidsföljd verk
sv opåkallad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|rot=opåkall|mask=}} #oombedd, obehövlig
sv opåtald Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=opåtal|mask=}} #utan anmärkning
sv ora et labora Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} bed och arbeta
sv orakel Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=orakl}} #grekiskt tempel där en gud troddes besvara frågor om framtiden; gudomlig spådom¶#person som anses ge goda råd; allvetare orakelmässig
sv orakelmässig Adjektiv {{sv-adj-peri}} #dunkel, mångtydig
sv orangeri Substantiv {{sv-subst-t-er}} årangsjeri el åransjeri #stort växthus; vinterträdgård
sv ora pro nobis Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} bed för oss
sv oratorisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #vältalig; alltför högtidlig i talet oration, orator
sv oratorium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=oratori}} -to- #byggnad eller sal för bön¶#stort musikverk med sång och orkester över religiöst ämne
sv ordination Substantiv {{sv-subst-n-er}} #av ordinera föreskrift
sv ordkarg Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #fåordig tystlåten
sv ordonnans Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #militär med uppgift att framföra order eller rapporter
sv oread Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bergnymf i grekisk mytologi
sv oresonlig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #omedgörlig; som inte tar skäl hårdnackad, omedgörlig
sv orfiker Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #anhängare av orfism en forngrekisk mystisk-religiös strömning
sv organdi Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #en sorts glest bomullstyg
sv organisatorisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #som rör organisation
sv organisatör Substantiv {{sv-subst-n-er}} #person som har till uppgift att organisera; person med stor förmåga att organisera arrangör
sv organisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #levande; som har inre sammanhang¶#som rör ett organ
sv organist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #skicklig orgelspelare; kyrkomusiker som är utbildad vid musikhögskola eller motsvarande¶#:{{etymologi|Av ''[[organum]]'' i betydelsen [[orgel]].}}
sv orgiasm Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #vild hänförelse, extas orgiastisk
sv orgiastisk Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #vilt uppsluppen, hetsig, rusig orgiasm
sv orgie Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=orgi}} #(ursprungligen forngrekiskt mysteriefirande) vilt dryckeslag, sexuella utsvävningar
sv oriental Substantiv {{sv-subst-n-er}} #invånare i Orienten orientalisk, orientalist
sv orientalisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=}} #österländsk oriental, orientalist
sv orientalist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #kännare av österlandets språk och kultur oriental, orientalisk
sv Orienten Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #Österlandet (länderna öster om Medelhavet)
sv orientera Verb {{sv-verb-ar}} #(egentligen rikta mot öster) inrikta¶#med karta och kompass ta sig fram i okänd terräng¶#upplysa om förhållandena på något område¶#{{tagg|text=reflexivt}} ta reda på var man befinner sig; sätta sig in i något nytt
sv orienteringsämne Substantiv {{sv-subst-t-n}} #skolämne som skall ge eleverna kunskap om natur och samhällsliv¶#:{{hyponymer|[[religionskunskap]], [[samhällskunskap]], [[historia]], [[geografi]], [[biologi]], [[fysik]], [[kemi]]}}¶#:{{antonymer|[[färdighetsämne]] (som [[språk]] och [[matematik]])}}
sv orkestra Substantiv {{subst}} #körens (dansarnas) plats framför scenen på en forngrekisk teater
sv orkestral Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #mångstämmig, orkesterartad; komponerad för orkester
sv orlovssedel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=orlovssedl}} #arbetsbetyg orlov
sv ornamentik Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #den utsmyckning som bildas av enskilda ornament; läran om olika typer av ornament; konsten att pryda med ornament¶#{{tagg|musik}} utsmyckning av en melodi
sv ornat Substantiv {{sv-subst-n-er}} #(prästerlig) ämbetsskrud
sv ortoceratit Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en utdöd bläckfisk som ofta påträffas förstenad i kalksten
sv ortodoxa kyrkan Substantiv {{subst}} #den grekisk-katolska kyrkan
sv ortodoxi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #renlärighet
sv ortografisk Adjektiv {{sv-adj-okomp|mask=-}} #som har att göra med stavning ortografi
sv ortoped Substantiv {{sv-subst-n-er}} #läkare som specialiserat sig på ortopedi ortopedi
sv ortopediska skor Substantiv {{subst}} #fotriktiga skor
sv ortoptist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #assistent hos ögonläkare
sv o s a Förkortning {{förk}} #förkortning för om svar anhålles
sv oskyld Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=oskyl|mask=}} #ej släkt med
sv oskära Verb {{sv-verb-ar}} #orena, fläcka ned, vanhelga oskärad
sv oskärad Adjektiv {{sv-adj-ad-okomp|mask=|rot=oskär}} #(egentligen orenad, fläckad, används ofta i rakt motsatt betydelse) befläckad oskära
sv otium Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|rot=oti}} o’tsium #lugn, ledighet efter ett verksamt liv¶#:njuta sitt otium cum dignitate = njuta sin vila med värdighet
sv output Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} a’utpot #avkastning; det som blir resultatet av en verksamhet; utmatning från en datamaskin¶#:
Antonymer: input
sv outsider Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=|not=Plural även [[outsiders]].}} a’utsajder #utomstående; oväntad (okänd) valkandidat eller deltagare i en tävling
sv ovansklig Adjektiv {{sv-adj-peri}} #oförgänglig, oförstörbar
sv ovarium Substantiv {{sv-subst-t-er|rot=ovari}} #{{tagg|anatomi}} äggstock
sv ovation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #hyllning, stormande bifall
no over evne Adjektiv {{adj|no}} #över förmågan
sv overheadprojektor Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} åverhed- #arbetsprojektor
sv oväld Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #opartiskhet, rättvisa
sv oxöga Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|fog=}} #rund eller oval öppning till teaterloge (närmast scenen)
sv oåtspord Adjektiv {{sv-adj-(k)d-okomp|rot=oåtspor|mask=}} #ej tillfrågad
sv Förkortning {{förk}} #förkortning för orienteringsämne