Index A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

V
Språk Uppslagsord Ordklass Mall Uttal Definition Besläktade ord Varianter Synonymer
sv vaccin Substantiv {{sv-subst-t-er}}{{sv-subst-t-0}} vacksin #försvagat smittämne som (genom antikroppbildning) ger skydd eller ökad motståndskraft mot ett visst smittämne vaksin
sv vaccinera Verb {{sv-verb-ar}} -cks- #inympa vaccin immunisera
sv vademecum Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} "gå med mig!"; (oböjligt) liten handbok
sv vagabondera Verb {{sv-verb-ar}} #stryka omkring vagabond
sv vagant Substantiv {{sv-subst-n-er|not=Vanligast i plural.}} #kringströvande studenter och avsigkomna präster eller munkar under medeltiden vagantpoesi
sv vagantpoesi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vaganternas sångerlatin om vin och kärlek vagant
fr wagon-lit Substantiv {{subst|fr}} #sovvagn
sv vakuumförpackning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #lufttät förpackning av torra varor vakuum
sv valeriana Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ett nervlugnande medel (från växten vänderot)
sv validitet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #giltighet, gällande kraft; tillförlitlighet
sv valk Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #förhårdnad i huden, knöl¶#rulle för håruppsättning
sv valka Verb {{sv-verb-ar}} #göra tät och fast genom att knåda
sv wallboard Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} våll’bård #träfiberskiva
sv vallfart Substantiv {{sv-subst-n-er}} #pilgrimsfärd vallfärd
sv valmat tak Substantiv {{subst}} #yttertak med fall åt fyra sidor
sv valplats Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #stridsplats, slagfält
sv valutareserv Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett lands tillgångutländska valutor minskad med skulderna till utlandet valuta
sv vanart Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #dåligt uppförande
sv vandalisera Verb {{sv-verb-ar}} #förstöra, ödelägga skända
sv vandalism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #ödeläggelse utan mening; förstörelselusta
sv vanfrejd Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #dåligt rykte, vanära
sv vanför Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #rörelsehindrad, som har svårt lyte
sv vanhävd Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #försummad skötsel av jordbruk
sv vank Substantiv {{subst}} #(oböjligt) fel, ofullkomlighet, brist
sv vantro Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #falsk tro; otro misstro
sv varbygel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=varbygl}} #skydd över avtryckaren på ett gevär eller motsvarande
sv varia Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} = varjehanda; uppsatser i skilda ämnen
sv variationsvidd Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet i ett statistiskt material, spridning spann
sv varieté Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #(lokal för) underhållning med artistuppträdanden av skilda slag
sv varkunna Verb {{sv-verb-ar-ejpass}} #(reflexivt) visa barmhärtighet, ha medlidande med
sv varom icke Adverb {{adv}} #i annat fall
sv varsla Verb {{sv-verb-ar}} #förebåda; förvarna varna
sv vaselin Substantiv {{sv-subst-t-oräkn}} #en gulvit salva för medicinskt bruk eller som smörjmedel
sv vasstäkt Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #insamling av vass
sv Vatikanen Substantiv {{sv-subst-n-namn}} #påvepalatset i Rom; den påvliga regeringsmakten
sv vattenpass Substantiv {{sv-subst-t-0|genitivändelse=}} #instrument som med hjälp av en gasblåsa (eller en droppe olja) visar när en yta är exakt vågrät (eller exakt lodrät)
sv vattenstämpel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=vattenstämpl}} #stämpel i sedelpapper eller i finare skrivpapper
sv vauxhall Substantiv {{subst}} våx’hål #(egentligen en nöjeslokal i London) nöjespark, folklig danslokal
sv vaxkabinett Substantiv {{sv-subst-t-0}} #samling vaxavbildningar i naturlig storlek av kända personer
sv vedergälla Verb {{sv-verb-er|rot=vedergäll|perfpart=|pres-pass-e=}} #löna, ge igen; hämnas
sv vederlike Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=vederlik}} #jämlike, jämnställd person
sv vedersakare Substantiv {{sv-subst-n-0|rot=vedersakar|are=}} #motståndare, fiende
sv vedettbåt Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #mindre örlogsfartyg (t ex minsvepare, patrullbåt m m)
sv vegetera Verb {{sv-verb-ar}} #(egentligen leva växternas liv) vara andligt overksam, leva men inte uträtta något
sv vehikel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=vehikl}} #fordon; hjälpmedel
sv velig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #svag och obeslutsam, vimsig hattig, obeslutsam, osäker, tvehågsen, tveksam
sv velodrom Substantiv {{sv-subst-n-er}} #bana för cykeltävling
fr velours Substantiv {{subst|fr}} #sammet
sv venerabel Adjektiv {{sv-adj-el-peri|rot=venerab|mask=}} #vördnadsvärd veneration
sv venerisk sjukdom Substantiv {{subst}} #könssjukdom venereologi
sv venia Substantiv {{subst}} #(oböjligt) tillstånd av biskop att predika i en kyrka
sv ventrikel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=ventrikl}} #{{tagg|anatomi}}magsäck; hjärtkammare; vätskefyllt rum i hjärnan
sv venöst blod Substantiv {{subst}} #det syrefattiga blodet i en ven
sv vepa Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=vep}} #hemvävt ylletäcke
sv verbalinspiration Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ingivelse av den Helige ande ord för ord vid författandet av Bibelns böcker
sv verbaliter Adverb {{adv}} #ordagrant, ord för ord
sv vernissage Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=vernissag}} -a’sj #(egentligen fernissning) en (konst)utställnings öppnande och första dag invigning
sv veronal Substantiv {{subst}} #en sorts starkt sömnmedel
sv versbindning Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #det förhållandet att slutet av en versrad hänger nära samman med början av nästa versrad, överklivning
sv verserad Adjektiv {{sv-adj-ad-peri|mask=|rot=verser}} #belevad, artig, världsvan
sv versifiera Verb {{sv-verb-ar}} #ge versform versifikation
sv versifikation Substantiv {{sv-subst-n-er}} #versbyggnad; versbildning versifiera
sv verst Substantiv {{subst}} #ett ryskt längdmått (ungefär 1067 m)
sv verv Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #fart, glöd verve
sv vesir Substantiv {{sv-subst-n-er}} #variant av visir (österländsk ämbetsman)
sv vessla Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=vessl}} #en art i familjen mårddjur¶#en sorts banddrivet motorfordon, snöskoter
sv vestalisk Adjektiv {{sv-adj-peri}} #kysk, jungfrulig vestal
sv vet med Förkortning {{förk}} #förkortning för veterinärmedicine (t ex vet med dr: veterinärmedicine doktor)
en WHO Förkortning {{förk|en}} #förkortning för World Health Organization, världshälsoorganisationen (ett av FN:s organ)
en VHS Förkortning {{förk|en}} #förkortning för Video Home System, ett slags videokassettband
sv via dolorosa Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} smärtornas väg (ursprungligen om Jesu väg till Golgata)
sv vibrator Substantiv {{sv-subst-n-er|fog=}} #apparat som verkar genom vibrationer (t ex vid vägbygge, massage m m) massagestav
sv vidhålla Verb {{sv-verb-er|rot=vidhåll|perfpart=|pres-pass-e=}} #stå fast vid, bevara insistera, stå på sig
sv vidunder Substantiv {{sv-subst-t-0|rot=vidundr}} #ohygglig uppenbarelse; jätte vidunderlig odjur
sv vidunderlig Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #ohygglig; kolossal; fantastisk vidunder imponerande, imposant, jättelik, storslagen
sv vigvatten Substantiv {{sv-subst-t-oräkn|rot=vigvattn}} #invigt (saltblandat) vatten i katolska kyrkor
sv viktoria Substantiv {{sv-subst-n-or|fog=|pluralrot=viktori}} #seger, triumf
sv villfarelse Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=villfarels}} #oriktig uppfattning förvillelse, inbillning, missuppfattning, vanförställning
sv villkorlig dom Substantiv {{subst}} #dom som träder i kraft endast om den dömde begår nytt brott under viss tid efter domen
sv vimpel Substantiv {{sv-subst-n-ar|fog=|pluralrot=vimpl}} #långt spetsigt (eller kluvet) band av flaggduk
sv vindfälle Substantiv {{sv-subst-t-n}} #kullblåst(a) träd
sv vindling Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #slinga, spiralvriden linje
sv vinkla Verb {{sv-verb-ar}} #luta, vrida¶#anpassa efter en viss (politisk) uppfattning; snedvrida
sv vinyl Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en förening av kol och väte som ingår i ett flertal plaster
sv virginal Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ett äldre musikinstrument av cembalotyp
sv virologi Substantiv {{sv-subst-n-oräkn|fog=}} #vetenskapen om virus(sjukdomar)
sv visibel Adjektiv {{sv-adj-el-peri|rot=visib}} #synlig
sv viskos Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #en sorts trögflytande cellulosaprodukt för framställning av konstsilke¶#en sorts konstfibertyg
sv viskositet Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #seghet; inre friktion hos gas eller vätska; egenskapen att vara mer eller mindre tjockflytande
sv visualisera Verb {{sv-verb-ar}} #framställa i bild bildliggöra, föreställa, synliggöra, åskådliggöra
sv vita brevis, ars longa Fras {{fras}} #{{tagg|latin}} livet är kort, konsten lång
sv vita frun Substantiv {{subst}} #spöke i vittslott och herresäten
sv vitaminisera Verb {{sv-verb-ar-ejpass}} #tillsätta vitaminer till vitaminfattiga födoämnen
sv vitbok Substantiv {{sv-subst-n-er|pluralrot=vitböck}} #bok (med vita pärmar) som offentliggör viktiga handlingar i ett (utrikespolitiskt) ärende
sv vitrin Substantiv {{sv-subst-n-er}} #skåp med glasdörr(ar), glastäckt låda, monter skyltfönster
sv vit slavhandel Substantiv {{subst}} #anskaffning till bordeller av unga kvinnor som lockats utomlands (genom falska löften om fina anställningar)
sv vitsord Substantiv {{sv-subst-t-0}} #betyg, omdöme¶#beviskraft, bevisvärde betyg, tjänstgöringsbetyg, uppteckning
sv vitterlek Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #skönlitteratur; diktkonst vitter, vitterhet
sv vittnesgill Adjektiv {{sv-adj-peri|mask=}} #som kan godkännas såsom vittne
sv vittring Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #det att vittra, sönderfall¶#lukt som hör samman med ett visst djur eller ett visst ämne
sv vivace Adverb {{adv}} vivat’je #{{tagg|musik}} livligt, snabbt
sv vivat Interjektion {{interj}} #{{tagg|latin}} må han leva!; leverop
sv voall Substantiv {{sv-subst-n-er}} #en sorts tunt tyg voile
sv voile Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=voil}} #variant av voall
sv vokalis Substantiv {{sv-subst-n-er|genitivändelse=}} #sång enbartvokaler
sv vokalist Substantiv {{sv-subst-n-er}} #sångerska (eller sångare) i en dansorkester
sv volauvent Substantiv {{sv-subst-n-er}} vållåvang’ #smördegspastej med fyllning av t ex fisk eller svamp
sv voltige Substantiv {{sv-subst-n-er|rot=voltig}} -isj #luftsprång; konstsprånglöpande häst
sv voluntarism Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #åsikten att viljan är själslivets innersta väsen
sv volut Substantiv {{sv-subst-n-er}} #snäckformig vindling som prydnad i arkitektur (bl a på joniskt kapitäl och på barockgavlar)
de von oben Adverb {{adv|de}} #ovanifrån; nedlåtande, högdraget
sv votivgåva Substantiv {{sv-subst-n-or|pluralrot=votivgåv}} #en utlovad gåva (ofta till en kyrka) som tack till Gud för räddning ur stor fara eller sjukdom votivskepp
sv votivskepp Substantiv {{sv-subst-t-0}} #miniatyrskepp som votivgåva votivgåva
sv vox humana Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} människorösten; en orgelstämma som ursprungligen skulle efterlikna människans röst
sv vox populi Substantiv {{subst}} #{{tagg|latin}} folkets röst
sv vpl Förkortning {{förk}} #förkortning för värnpliktig
sv vricka Verb {{sv-verb-ar}} #vrida fram och tillbaka stuka
sv vräkig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #slösaktig; skrytsamt flott
sv vulkanisera Verb {{sv-verb-ar}} #härda gummi genom upphettning och tillsättning av svavel vulka
sv vulst Substantiv {{sv-subst-n-er}} #förtjockning; rundad list
sv vurst Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #en sorts vagn med säten utmed långsidorna
sv vålnad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #spöke, död som går igen ande, gast, gengångare, spöke
sv våpig Adjektiv {{sv-adj|mask=}} #enfaldig; tafatt; ängslig, rädd
sv vårdkase Substantiv {{sv-subst-n-ar|rot=vårdkas}} #hög av grenar och ris som förr tändes för att tjäna som varningssignal
sv vårdnad Substantiv {{sv-subst-n-er}} #{{tagg|juridik}} laglig rätt och skyldighet att ha omvårdnad av barn efter ett äktenskaps upplösning
sv väderkorn Substantiv {{sv-subst-t-0}} #fint luktsinne; förmåga att spåra upp spårsinne
sv vädersol Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #lysande fläckar eller ring på något avstånd från solen
sv vädur Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #bagge
sv välsituerad Substantiv {{subst}} #smått förmögen situerad
sv vämjas Verb {{sv-verb-as|rot=vämj|pres=[[vämjs]], [[vämjes]]|pret=vämjdes|sup=vämjts|imp=-|prespart=-}} #äcklas, känna stark motvilja mot vämjelse
sv vämjelse Substantiv {{sv-subst-n-0|fog=}} #äckel, motvilja vämjas avsky, avsmak, olust, äckel
sv vänort Substantiv {{sv-subst-n-er}} #ort i ett land med vilken en ort i ett annat land har särskilda förbindelser
sv väring Substantiv {{sv-subst-n-ar}} #nordbo i Östeuropa (särsk i den östromerske kejsarens livvakt) under vikingatiden
sv värv Substantiv {{sv-subst-t-0}} #arbete, verksamhet; uppdrag
sv värva Verb {{sv-verb-ar}} #söka vinna; skaffa anhängare eller röster el dyl; (förr) skaffa krigsfolk till en här eller en flotta anställa, rekrytera
sv väsende Substantiv {{sv-subst-t-n}} #väsen (varelse; sinnelag; det som rör en verksamhet)
sv vört Substantiv {{sv-subst-n-oräkn}} #återstoden av mäsken vid öltillverkning sedan olösliga beståndsdelar filtrerats bort