Wiktionary:Riktlinjer/Skriv från en neutral utgångspunkt

Att skriva från en neutral utgångspunkt (en. neutral point of view, ofta förkortat NPOV) innebär att man har ambitionen att presentera idéer och fakta på ett sådant sätt att både anhängare och kritiker kan vara överens om formuleringen. Detta är viktigt för ordböcker i allmänhet, men för wiktionary i synnerhet eftersom vem som helst kan ta bort eller ändra påståenden som han eller hon inte håller med om. Påståenden som inte är NPOV blir sällan långlivade, så det ligger i artikelförfattarens eget intresse att skriva tillräckligt neutralt för att eventuella meningsmotståndare inte ska ha något att invända.

Introduktion redigera

Artiklar skall skrivas från en neutral synvinkel, med balans och saklighet. Det är detta som menas med NPOV.

Detta innebär inte att det går att skriva en helt objektiv artikel, vilket torde vara omöjligt. Istället gäller det att rättvist redogöra för alla sidor i en konflikt genom att inte låta artiklar konstatera, antyda eller insinuera att den ena sidan har rätt. En central del av wiktionary är att användarna arbetar tillsammans för att uppnå detta mål.

Den ursprungliga formuleringen av NPOV redigera

En allmän encyklopedi är en samling kunskap presenterad ur ett neutralt perspektiv. Encyklopediskt skrivande bör i så hög grad som möjligt undvika att ta parti för någonting förutom just den neutrala synvinkeln.

Den neutrala synvinkeln försöker att presentera idéer och fakta på ett sådant sätt både anhängare och motståndare kan hålla med. Självklart går det inte att hålla med till 100%; det finns de som aldrig vill gå med på någon presentation förutom ett kraftfullt påstående som stödjer deras eget synsätt. Vi kan endast ha som mål att uppnå ett skrivsätt som kan accepteras av väsentligt rationella [sic: resonliga] personer som kan ha olika synpunkter.Några exempel kanske kan illustrera min poäng:

  1. En encyklopedisk artikel skall inte hävda att företag är kriminella, även om det är artikelförfattarens åsikt. Istället skall det faktum presenteras att vissa personer anser det, och vilka faktorer de grundar detta på, samtidigt som artikeln skall presentera den andra sidans syn och argument.
  2. En encyklopedisk artikel skall inte argumentera för nyliberalism som det bästa politiska systemet. Den skall istället räkna upp argument från dem som har den åsikten och motargument från dem som inte har den.

Kanske det lättaste sättet att göra ditt skrivande mer encyklopediskt, är att skriva vad folk anser snarare än vad som är. Tycker du detta förefaller tämligen subjektivt, kollektivistiskt eller till och med imperialistiskt, fråga mig då detta, för jag tror att du misstar dig. Vad folk anser är ett objektivt faktum, något som vi kan framföra ganska enkelt från en neutral synvinkel. Jimbo Wales, grundare av Wikipedia


Icke-neutralitet som en ursäkt för att radera en artikel eller text redigera

Neutralitetspolicyn används ibland som en ursäkt för att radera hela texter eller artiklar som uppfattas ej vara neutrala. Är inte detta ett problem?

I många fall är det det. Många anser att det faktum att en text eller artikel inte är neutral inte är ett tillräckligt skäl, i sig själv, för att radera den. Om artikeln innehåller giltig fakta ska texten eller artikeln helt enkelt redigeras så att de ickeneutrala formuleringarna tas bort.

Det är ibland svårt att avgöra om ett visst påstående är sant eller användbart, i synnerhet om endast ett fåtal personer känner till ämnet. I sådana fall brukar det vara en god idé att påpeka problemen på diskussionssidan; om det finns anledning att tro att författaren till det vinklade materialet inte kommer vara benägen att ändra det så har det förekommit att hela den vinklade texten har flyttats till diskussionssidan (men inte raderats helt och hållet). Detta bör dock göras mer eller mindre som en sista åtgärd, och aldrig som ett sätt att straffa någon vars redigeringar har varit vinklade.

Se vidare engelska Wikipedias Wikipedia:Neutral point of view.

Ord att undvika och föredra redigera

Brasklappar redigera

Även brasklappar av typen "Det är dock viktigt att komma ihåg att..." eller "Detta bör dock ses i sitt historiska sammanhang" bör undvikas. Vad som är "viktigt att komma ihåg" eller vad som "bör ses i sitt historiska sammanhang" är subjektivt och ligger helt i betraktarens ögon.

Vad är rätt att skriva? redigera

Påståenden i wiktionary bör helst ha trovärdiga källor. Men vad är en trovärdig källa? Många tycker att de mest trovärdiga källorna är akademisk forskning och referat av sådant.