Wiktionary:Projekt/Ord för ord/Korrektur/Sida 21-30

Dessa sidor ingår i vårt projekt att korrekturläsa Ord för ord. Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg.

Försök att vara så noggrann som möjligt.

 • Varje uppslagsord ska vara i ett eget stycke (två radbrytningar)
 • Vid avstavning, skriv ihop ordet (också vid sidbrytning)
 • Inkludera alla små tecken, inkl. uttalsangivelser med ' för att indikera betoning. Använd {{../ut}} för [upplösningstecken] (upplösningstecken)
 • Markera tryckfel med {{../tryckfel|som det står i boken|rättstavat}}. Rätta inte tryckfel utan att använda mallen.
 • Högst upp på sidan finns en omfångsanvisning (t.ex. absorberas—adelsman) - behåll den
 • Sidnummer kan tas bort
 • Skriv inte ut förkortningar (det görs automatiskt i ett senare skede)
 • Lägg in {{../forts}} på en egen rad längst ner på sidan om definitionen fortsätter på nästa sida.

Varje sida, och även hela samlingen sidor kan ha en viss status.

 1. Inte korrekturläst
 2. Delvis korrekturläst / korrekturläsning pågår
 3. Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg
 4. Korrekturläst och exporterat till Runeberg
 5. Korrekturläst och behöver inte exporteras

I mallen {{../status}} anges första parametern till en av ovanstående siffror.

Sida 21 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

arbeta sig fram—argsint

hållas i gång, se fungera 2 3 se tillverka, bearbeta 2 4 (motsats: lata sig) bemöda sig, knoga, vara i elden, träla, jfr slava, 2 sträva 5 (motsats: vara lugn l. stilla) (om hjärta) slå, bulta, (om bröstet) häva sig 6 verka (för), se lägga sig ut (för), gå in (för), ivra (för), (i bibi. st.) nitälska; ta(ga) sig an (ngn), agitera (för) — arbeta sig fram knaggla sig fram, tränga sig fram, sega sig fram — arbeta sig in 1 se tränga in 2 2 skaffa sig inträde; nästla sig in, innästla sig 3 vinna terräng, göra sig gällande — arbeta sig in i sätta l. leva sig in i, (ibl.) läsa sig in i, göra sig (grundligt) hemmastadd i, fördjupa sig i — arbeta sig upp se tjäna sig upparbeta av arbeta bort; avtjäna (straff) — arbeta extra arbeta på övertid; arbeta med extrauppdrag, (vard.) (extra)knäcka — arbeta igenom bearbeta, noggrant studera, avverka, se gå igenom 5, jfr granskaarbeta in 1 (kok.) knåda in, röra in; (tekn.) smälta in, hoparbeta (med), fast förena, sammansvetsa 2 se förtjäna 1 3 ta(ga) igen (förlorad tid); med övertidsarbete ersätta (senare ledighet) 4 se inarbeta 2arbeta med 1 använda 2 bearbeta, söka påverka, göra sig mycken möda med 3 vara besvärad av, vara behäftad l. bekajad med; dra(ga)s med, lida under, (ha att) kämpa med — arbeta mot se motarbeta, motsätta sig, jfr intrigeraarbeta om göra om, omstuva  , göra ett uppkok på, se ändra, förbättra, aktualisera, jfr bearbeta 6arbeta på 1 lägga hand vid, sysselsätta sig med, (ibl.) fila på 2 lägga an på, vinnlägga sig om, sträva efter, verka till förmån för, söka bidra(ga) till l. befordra — arbeta undan se stöka undan 2arbeta upp se förbättra, utvidgaarbeta upp sig jaga l. 'elda' upp sig (till extas) — arbeta ut sig slita ut sig, förta(ga) sig, överanstränga sig — arbeta över 1 fila l. putsa på, jfr ändra, retuschera, revidera 1 2 arbeta på övertid, (vard.) skofta

arbetare 1 arbetstagare, kroppsarbetare, arbetskarl; (motsats: tjänsteman) kollektivanställd, LO-ansluten, (en) på verkstadssidan, (vard.) knegare, jobbare, jfr dagsverkare; (i plur.) arbetskraft; [arbetarna] (även) arbetarrörelsen 2 främjare (av)

arbete 1 ansträngning, möda, energi, besvär 2, släp, slit; (i högre st.) id; (vard. o. si.) knog, sjå, snärj, jobb; strävan, traktan 2 verksamhet, kroppsarbete, grovarbete, tankearbete, (vard.) kneg; straffarbete, tvångsarbete; göromål, se 1 syssla, (ibl.) yrke, bransch, hantverk; befattning, funktion, plats 4; (dagligt) göra, pensum (för dagen); sysselsättning, anställning, beställning, (vard.) jobb, (tillfälligt) 'påhugg', (extra)knäck; uppgift, uppdrag 3 (en maskins) arbetsförmåga l. prestation l. effekt; (vara i) gång, (vara i) drift 4 (arbets)produkt, fabrikat, 'tillverkning', arbetat föremål; (vetenskapligt l. litterärt) verk, alster, bok, skrift, opus; handarbete, sömnad(s-arbete) 5 (vard. för) arbetsplats, (vard.) jobb(et) — i arbete sysselsatt, (hålla ngn) 'varm' — vara under arbete vara i görningen

arbetsam 1 se flitig 1, aktiv, (ibl.) skötsam 2 strävsam, mödosam, tung, grov, besvärlig 1, ansträngande, slitsam, påfrestande, påkostande, hård, svår, mattsam, tröttsam, knogig, svettig, (arbets)krävande, arbetsfylld, (ibl.) dryg, jäktig; (vard.) snärjig, masig

arbetsamhet se flit

arbetsbas verkmästare, se 1 bas

arbetsbesparande praktisk, ekonomisk

arbetsbörda ansvar för (visst) arbete, arbete sysslor, åtagande, engagemang

arbetsdag vardag, söcken(dag); arbetstid

arbetsform arbetssätt, metod; verksamhetsgren, fack

arbetsfält se verksamhetsområde

arbetsför arbetsduglig, arbetsförmögen, (fullt) återställd; (frisk o.) kry, förvärvsduglig

arbetsfördelning uppdelning l. specialisering av arbetsuppgifterna, uppläggning, planering, organisation, rationalisering, systematisering

arbetsgivare (motsats: löntagare, anställd) företagare; se chef, principal, mästare, mäster, husbonde, 'patron', jfr 1 bas

arbetsgrupp (för speciell uppgift) projektgrupp

arbetsinställelse se strejk

arbetskraft arbetare; arbetsmarknad

arbetsledare överordnad, tillsyningsman, uppsyningsman, befäl, bas, föreståndare, förman. verkmästare

arbetslös 'ledig' — gå arbetslös (vard.) (gå o.) 'stämpla', 'flagga'

arbetsmänniska 'arbetsmyra' (starkare, vard.) arbetsnarkoman

arbetsordning plan, schema, reglemente

arbetstagare anställd, arbetare, löntagare

arbetstagenvara i arbetstagen arbeta ivrigt l. med liv och lust, vara i full fart med att arbeta

arbetsuppgift se uppgift 2

arbiträr se godtycklig 2

area yta, ytinnehåll, ytstorlek, fält (på vapensköld), omfattning

areal yta, ytvidd, ytinnehåll, storlek, omfattning; (land)område, 1 mark 2; jordbit, lott 1, fält

arena skådeplats, skådebana, vädjobana, fäktarbana (i romersk amfiteater), ridbana, cirkusarena, manege; se stridsplats

arg 1 vred, förargad, uppbragt, ilsken 1, (upp)retad, indignerad, (vard.) 'grå', 'lömsk', (prov.) sint; argsint, häftig (till lynnet), folkilsken (hund l. tjur), jfr ond 2 2 svår, hätsk (fiende), inbiten (kvinnohatare), fanatisk (motståndare), (åld. för) ont (uppsåt) — ana argan list ana orådbli arg se ilskna till, vredgas

argbigga etterbigga, etterblåsa, argsint flicka l. kvinna, ragata, furie, megära, harpya, hyena, morrhoppa, markatta

argsint se hetlevrad, ilsken 1, arg, vresig, vildsint, gallsprängd, grälsjuk, (vard.) fräsig

Sida 22 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

argument—art

argument skäl, anledning, bevis, (bevisnings)grund, påstående, resonemang, (grovt) 'slagträ'

argumentera tala l. yttra sig l. plädera (för l. emot), söka leda i bevis l. bevisa, ange sina skäl (för l. emot); (ibl.) advocera (för), diskutera, resonera

argumentering argumentation, resonemang, bevisföring, slutledning

argusögon misstroget vaksamma ögon, vaken blick, falkblick, klarvakenhet, yttersta vaksamhet; jfr skarpblick

aria solosång, solo(sång)stycke

aristokrat 1 (motsats: ofrälse) se adelsman, ädling 2 (motsats: demokrat) storman, magnat, herreman, överklassare 3 (motsats: vulgär person) själsfin l. förnäm människa

aristokrati 1 (motsats: ofrälse, underklass, folket) (hög)adel, nobless, societet, överklass, herreklass, herremän 2 (motsats: demokrati) aristokratisk styrelseform, stormansvälde, överklassvälde, adelsvälde 3 (motsats: vulgaritet) förnämhet, ädelhet; [aristokratien] (även) den förnäma världen, the upper ten (thousand), de översta l. övre 10.000, gräddan av landets befolkning, förnämiteterna

aristokratisk 1 (motsats: ofrälse) högadlig, högättad, av hög börd, blåblodig 2 (motsats: folklig, demokratisk) se förnäm 2; bördsstolt, adelsstolt, nedlåtande, högdragen, jfr exklusiv 3 (motsats: vulgär) förfinad, fint bildad; själsfin; förnämlig

aritmetik räknelära, räknekonst, (siffer)räkning

arkad valv l. båge (mellan två pelare), välvd öppning (i mur); galleri, pelargång (med valvbågar), (ibl.) båggång

arkadisk från l. i Arkadien; lantlig, idyllisk, bukolisk, okonstlad, paradisisk

arkaistisk avsiktligt ålderdomlig, fornhärmande, arkaiserande, antikhärmande, pastischartad

arkebusera fysiljera, avrätta, se skjuta 1

arkeolog se fornforskare

arkeologi fornforskning, fornkunskap

arkipelag örikt hav, öhav; övärld, ögrupp, skärgård

arkitektur 1 byggnadskonst 2 byggnadssätt, byggnadsstil

arkiv 1 dokumentsamling, urkundssamling, samling av akter l. handlingar 2 arkivbyggnad 3 (ibl.) tidskrift

arkivakt mapp, pärm, register

arkivalier (i arkiv bevarade) urkunder, arkivhandlingar, akter, 'papper'

arktisk nordpols-, polar-

arla (åld. o. poet. för) 1 (adv.) (motsats: särla) tidigt (om morgonen), bittida 2 (adj.) tidig

1 arm (subst.) — bära på sina armar l. på armarna se dyrkagå arm i arm gå (i) armkrok — hålla l. taga l. ta under armarna se hjälpa 2kasta sig i armarna på (bildl.) se anförtro sig åt, kasta bort sig (på) — mottaga med öppna armar hjärtligt motta(ga), hjärtligt välkomnapå rak arm se genast 1, oförberett, i en hast — sitta med l. lägga armarna l. händerna i kors vara sysslolös l. passiv, lata sigslå armar och ben av slå (ngn) fördärvad, genomprygla, jfr prygla

2 arm (adj.) 1 se stackars, olycklig 2 se usel 1, eländig 1 3 se fattig 1

armatur 1 (elektr.) belysningsanordning, belysningsutrustning; (ibl.) lampa, krona, ampel, stake 2 (tekn. för) (rörliga) delar o. tillbehör (till elmaskiner), teknisk utrustning; (fys. för) ankare 3 (fys. för) (metall)beklädnad, förstärkning

armé lantarmé, se 1 här 1; stor skara

armera 1 (tekn. för) bekläda l. belägga (med metall), förstärka (med armeringsjärn), bepansra 2 (motsats: avväpna) (mil. för) utrusta, beväpna, väpna, bestycka, bevara, proviantera

armod se fattigdom

arom se doft 1, smak

aromatisk doftande, välluktande, balsamisk, kryddad; eterisk

arrangemang [-sje-] se anordning 2; planering, uppläggning; (vidtaga) anstalter; uppgörelse; (musikalisk) bearbetning l. omarbetning (för annan besättning); (vard.) (reklam)jippo

arrangera [-sje-] 1 se ordna 3, anordna; ställa upp, iordningställa, ställa i ordning; lägga till rätta, planera 2 se föranstalta; styra och ställa med 3 (mus. för) bearbeta l. omarbeta (ett tonstycke för annan besättning) — arrangerad (även) på förhand uppgjord, gjord

arrangör anordnare, ledare, manager, impressario, promotor, regissör, (radio)producent

arrende 1 arrendeavtal, arrendering, förpaktning, (ibl. nära) lega, legoavtal, jordlega, jfr 1 hyra 1 2 arrenderad egendom, arrendegård, arrendejord 3 arrendeavgift, avgäld, arrendesumma, (åld.) avrad, ränta

arrendera bortarrendera  , utarrendera  , upplåta; överta(ga) l. inneha (på) arrende, (om äldre l. utl. förh.) förpakta

arrest 1 (kortare) frihetsstraff, inspärrning, fängsligt förvar; [(två dagars) mörk arrest] (mil.-sl.) (två) mörka l. gröna 2 arrestlokal, häkte, finka; (vard. o. sl.) kurra, 'bur', sinkabirum

arrestera se gripa 1, fängsla 1

arrogans anspråksfullhet, fordringsfullhet, förmätenhet, dryghet, inbilskhet; övermod, spotskhet, trots, högmod, (vard.) mallighet, snorkighet; översittarton, oförskämdhet

arrogant anspråksfull, utmanande, förmäten, högdragen, överlägsen, övermodig, (vard.) mallig, snorkig

arsenal tyghus, rustkammare, (åld.) arkli; vapenförråd; jfr depå 2; (bildl. för) stort förråd

art 1 väsen, natur, beskaffenhet, kynne, skaplynne, läggning; egendomlighet, egenhet, egenart, anda, karaktärsdrag; kvalitet

Sida 23 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

art—assurans

2 sort, se 1 slag, species; genre, bransch — art- generisk

arta sig 1 se utveckla sig 1, gestalta sig; brås på 2 arta sig bra, skicka sig väl, bättra sig, folka sig; trivas, frodas, förkovras, se lovande ut, gå till, lyckas, bli av god beskaffenhet 3 lova (att bli), tyckas bli, förefalla 3, ge löfte om, likna sig till, (prov.) lika sig till; se ut (att), (vard.) dra(ga) ihop sig (till); tendera till, luta åt; foga sig (så)

artificiell (motsats: naturlig) se konstgjord, konstlad

artig se hövlig; väluppfostrad, verserad, urban, godhetsfull, (ibl.) fjäskig, sirlig

artighet 1 hövlighet, belevenhet, politess, galanteri, fint levnadsvett, uppmärksamhet, förbindlighet 2 artighetsbetygelse, hövlighetsbetygelse, komplimang, jfr smicker; 'krus'

artikel 1 punkt, stycke, moment, (ibl.) avdelning, (lag)rum 2 tes, trosartikel, (tros)sats 3 (tidnings- l. tidskrifts)uppsats; uppslag (i ordbok), (ibl.) uppslagsord 4 ting, föremål, (handels)vara, varuslag, persedel, (om bok, fackspr.) titel

artikulation 1 ljudbildning, (tydligt) (text)uttal, utformning (av ljud), prononciation 2 (med.) ledgång, ledförbindelse, ledbildning

artikulera 1 (motsats: sluddra) (språkv, för) (tydligt l. noggrant) uttala, bilda språkljud, forma ljud, prononcera 2 (med. för) leda (mot) — artikulerad klart uttalad, tydligt formulerad, framförd med eftertryck; genomtänkt, logisk, intelligent analyserad

artist se konstnär; sångartist, sångare 1; scenartist, skådespelare

artistisk se konstnärlig; konstteknisk, dekorativ, virtuos; raffinerad, kräsen, (vard.) piffig

artskild väsensskild, grundskild, apart, helt olik

artär (motsats: ven) pulsåder, jfr åder 1

arv 1 arvs-lott, ar'vedel; arvegods; (ibl.) kvarlåtenskap 2 (motsats: miljö) (arvs)anlag, påbrå, arvsmassa

ar'vedel arv, arvslott

arvfiende naturlig fiende, dödsfiende, bittraste fiende, fiende på liv och död

arvinge arvtagare; telning, avkomling, jfr barn 1

arvode se ersättning 1, jfr lön 2; (tillfälligt) honorar; (mäklares) kurtage l. courtage

arvsynd 1 medfödd synd(ighet), 'den gamla människan', den gamle Adam, 'köttet' 2 grundfel, skötesynd, huvudfel

arvtagare se arvinge; efterföljare, efterträdare

as 1 (djur)lik, kadaver, åtel, luder, skrov 2 usling, lymmel

ask dosa, skrin, schatull, box, etui, låda, kartong, jfr fodral, bytta; (för konfekt) bonbonjär — ha ngt som i en (liten) ask kunna vara alldeles säker på att få ngt, säkert kunna räkna med ngt, ha det bäddat l. dukat l. upplagt för ngt

aska slagg, stoft; kvarlevor, återstod, ruiner; stofthydda, 'mull', jfr 1 likglöda l. pyra under askan jäsa under ytan, ligga latentkläda l. klä sig i säck och aska iföra sig botgörardräkt, öppet göra bot och bättring — lägga i aska se bränna 1, ödelägga, härja 1, raseraråka ur askan i elden råka än värre l. eller värre l. ytter värre l. ännu sämre ut, få det så mycket värre l. sämre, komma undan räven och hamna i gapet på vargen

askes späkning, självplågeri, självförsakelse, sträng återhållsamhet, avhållsamhet 2, botgöring

asket världsförsakare, världsföraktare, (ibl.) renlevnadsman; självplågare, botgörare, flagellant; (ibl.) puritan, anakoret, eremit, nasir

asketisk återhållsam, avhållsam, måttlig, anspråkslös, spartansk; kysk, livsförnekande, självplågande; tärd

askunge askepilt, askepott, (prov.) askefis; se olycksbarn, 'styvbarn'

asocial osocial, samhällsfientlig, samhällsoduglig, samhällsförnekande; (ibl.) vildvuxen (ungdom); [han är asocial] han kan inte inordna sig i samhället, (ibl.) han är ett socialfall

aspekt sida (av en sak), fas, synpunkt, bedömningsgrund, utgångspunkt, betraktelsesätt, sätt att se, syn, avseende, synvinkel, 'infallsvinkel', perspektiv, dager

aspirant sökande, kandidat, friare; (ibl.) elev, lärling; (mil.-sl.) 'sparv', 'kanin', ruka

aspiration 1 förhoppning, önskan, åtrå, anspråk, strävan, (i högre st.) ävlan; syfte 2 (språkv. för) utandning, h-ljud; (med. för) inandning (av gaser); (tekn. för) utsugning

aspirera på eftersträva, eftertrakta, önska l. söka l. hoppas erhålla l. ernå, räkna l. hoppas på, vänta på, spekulera på, göra anspråk på, bespetsa sig på

assiett l. asjett fat, tallrik; [assietter] (mindre) smörgåsbord

assimilera 1 (fysiol, för) uppta(ga)  , omsätta 2 (bildl.) införliva, 'smälta', fullt tillägna sig; sammansmälta 3 (språkv.) likdana, göra lik(adan) — assimilera sig med ingå som ett led i l. beståndsdel av, sammansmälta med, införliva sig med, uppgå   i

assistans 1 bistånd, bärgningshjälp, hjälp 1, medverkan 2 (åld. för) pantlånekontor

assistent se medhjälpare, närmaste man, faktotum

assistera 1 biträda 2 bringa (bärgnings)hjälp åt, (ibl. nära) bärga; hjälpa (till)

association 1 sammanslutning, förening, sällskap, förbund 2 förbindelse, tankeförbindelse, förknippning av föreställningar; (fri) anslutning, anknytning

associera (med sig) förena 2, (med sig) adjungera; uppta(ga) som medlem; förknippa, förbinda, anknyta, sammanknyta, kombinera — associera sig (med) slå sig ihop (med), träda i förbindelse (med), se förena sig 2, förbinda sig, ingå förening l. bolag (med), sluta sig samman (i förening), samverka (med)

assonans halvrim, vokalrim, inrim

assurans se försäkring 2

Sida 24 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

assurera—autograf

assurera försäkra

asyl hem för värnlösa, barnhem, barndaghem, (barn)krubba, sjukhem, ålderdomshem, försörjningsanstalt, försörjningsinrättning, barmhärtighetsinrättning, vårdanstalt, vårdhem, räddningshem, räddningsanstalt, jfr sjukhus; arbetsanstalt, arbetsinrättning; fristad, tillflyktsort; jfr 1 hem 3; asylrätt, (be)skydd

ateism gudsförnekande, gudsförnekelse, (ibl.) fritänkeri, (ibl. nära) otro; (ibl.) gudlöshet irreligiositet, 'hedendom'

ateist 'hedning', fritänkare

ateljé (konstnärs l. fotografs) arbetsrum l. arbetslokal, studio, verkstad, inspelningslokal, (film)officin; konstskola; syateljé

atlas 1 kartbok, kartverk, kartsamling 2 (ibl.) planschverk

atlet en (riktig) bjässe l. kämpagestalt, en kraftmänniska, (ibl.) tyngdlyftare, brottare

atletisk kämpalik, jättestark, herkulisk, kraftig, stark 1, muskulös, kraftigt byggd, undersätsig, brottar-(typ), (ibl.) reslig

atmosfär 1 luftkrets, lufthav, luftlager, luftrum, luft(en), rymd(en), gashölje, dunstkrets 2 (tekn.) atmosfärtryck, lufttryck 3 anda, livsluft, stämning, är l. air, (tids)doft, miljö, omgivning, 'jordmån', jfr nimbus 2

atom partikel (av grundämne); smådel, stoft, grand — atom- kärn-, nukleär

atrofierad förkrympt, förtvinad, förtorkad, atrofisk

attack se anfall 1

attentat överfall, mordförsök, anfall, planlagt illdåd, (lömskt) anslag

attest (skriftligt) intyg; attestering, påskrift

attestera skriftligt intyga, vitsorda (riktigheten av), bekräfta, konfirmera, bevittna, påteckna  , (skriva på o.) godkänna (för utbetalning)

attiralj redskap, tillbehör, utrustning, hjälpmedel, apparelj, materiel, rekvisita, utensilier, apparat 2, jfr inrättning 2

attiskt salt elegant tillspetsat l. fint l. spirituellt l. satiriskt skämt

attityd 1 (kropps)ställning, hållning, (konsth.) (modell)akt, pose 2 (känslomässig) inställning, syn (på saken), ståndpunkt, beteende, (förhållnings)sätt

attrahera (motsats: stöta bort, repellera) 1 (fys. för) dra (ga) (till sig) 2 (bildl.) utöva dragning (på), påverka, behaga, locka, 'fånga', 'fängsla', fascinera, trollbinda, lägga beslag på; tilldra(ga) sig (uppmärksamheten)

attraktion 1 (motsats: repulsion) dragning(s-kraft) 2 dragning, lockelse 3 lockelse(medel), lockande nöje, lockbete, 'dragplåster', clou, slagnummer, evenemang, sevärdhet, frestelse, publikmagnet

attraktiv tilldragande, lockande, publikdragande, tilltalande, behaglig

attrapp vilseledande (om)hölje, (ibl.) skyltexemplar, (om bok) dummy; ihåligt föremål, (tomt) skal; efterapning, ersättning, surrogat, potemkinkuliss(er), humbug, (jäg.) vette, bulvan; övningsmodell

attribut (språkv. o. filos. term; även) kännetecken, särmärke, utmärkande egenskap, tillbehör, sinnebild

audiens mottagning, företräde (hos högt uppsatt person)

auditorium 1 föreläsningssal, hörsal, lärosal 2 åhörarskara, åhörarkrets, åhörare, församling, publik

augur (fornromersk) teckentydare, tecken-skådare, spåman, siare, profet

augusti (åld.) skördemånad

auktionera bort (för)sälja på auktion, utbjuda på auktion, hålla auktion på, låta gå under klubban

auktor författare; upphovsman

auktorisation stadfästning, stadfästande; kompetensförklaring, bemyndigande, behörighet, befogenhet, legitimation

auktorisera 1 (om person) bemyndiga, ge bemyndigande, befullmäktiga, delegera; legitimera, kompetensförklara 2 (om sak) lagfästa, fastställa, bekräfta, stadfästa, ge laglig kraft o. giltighet (åt) 3 ge vederbörligt tillstånd till (översättning); förläna auktoritet (åt), godkänna, gilla

auktoritativ 1 se myndig 2, ansedd, säker, vederhäftig, sakkunnig, pålitlig, kompetent; övertygande 2 officiell, officiös

auktoritet 1 (ämbets)myndighet, maktbefogenhet 2 (personlig) myndighet, makt, anseende, prestige, betydelse, inflytande, överlägsenhet, säkerhet, pondus, maktställning, sakkunskap, erfarenhet, (med) 'tyngd' 3 vitsord, gehör, stöd, trovärdighet, he'mul; bevisningskraft 4 hemulsman, sagesman, källa 5 (person med) erkänd förmåga, kapacitet, (vard.) 'kanon'; mästare, kännare, expert, specialist; orakel, (ibl.) lärofader; sanningsvittne

auktoritär autoritär, (full)myndig, maktfullkomlig, envålds-, diktatorisk, diktatur-, totalitär, se enväldig

aula högtidssal, samlingssal, festsal, solennitetssal, bönsal

aura (övernaturligt) strålsken l. skimmer (kring kropp), 'fläkt', sken

auskultera 1 åhöra (förhandlingar l. undervisning), hospitera, praktisera 2 (med. för) undersöka genom att lyssna på

auspicier 1 (gynnsamma) förebud, varsel, (jär)tecken, omen, omständigheter, (goda) utsikter 2 (under ngns) (be)skydd, hägn, ledning 3 teckentydning

autarki 1 envälde, envåldsstyrelse 2 (nationell) självförsörjning

autentisk se 1 äkta, (tids)trogen, historisk, verklig 2, genuin; ursprunglig; tillförlitlig

auto- själv-, självverkande, egen

autodafé kättarbål, kättardöd, tillintetgörelse, förbränning (på bål), offerbål

autodidakt självlärd (person)

autograf egenhändig (hand)skrift, egenhändig namnteckning, (ibl.) dedikation

Sida 25 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

autokrati—avbörda sig

autokrati självhärskardöme, envälde, envåldsmakt, despoti

automation industriell automatisk produktion, automatisk drift, helautomatisk tillverkning, programstyrning, självdrift

automatisk självverkande, självgående; servo-(styrning); ofrivillig, maskinmässig, mekanisk 2, robotartad, vanemässig, oreflekterad, själlös — automatiskt (adv., även) osökt; utan att tänka (sig för); av sig själv

autonom självstyrande, självbestämmande, självständig, självrådande

autoritär se auktoritär

autostrada motorväg

avav och an fram och tillbaka, hit och dit, (ibl.) från och till; jfr härs och tvärsav och till då och då, emellanåt, ibland

avancemang 1 (motsats: reträtt) framryckning 2 (motsats: degradering, deklassering) se befordran 2, framsteg

avancera 1 (motsats: retirera) (mil.) (långsamt) rycka fram(åt); skrida l. gå fram(åt), framskrida  , närma sig, nalkas 2 göra framsteg, hinna (ett stycke väg), komma i väg (med), närma sig sin fullbordan l. sin avslutning 3 (motsats: degraderas) vinna befordran, svinga sig upp (till), åka upp (i graderna), stiga i graderna, flytta(s) upp, befordras, göra karriär, göra sin lycka — avancerad 1 långt framskriden, långtgående, i ett framskridet stadium, höggradig, (ytterst) utvecklad, långt hunnen, långt gången, sofistikerad (uppfinning) 2 modern, 2 radikal, före sin tid, försigkommen, frigjord, djärv, tilltagsen — avancerad flygning konstflygning

avans förtjänst, vinst, överskott

avantgarde 1 (motsats: arriärgarde) (mil. o. åld. för) förtrupp, stöttrupp 2 pionjärer, modernister

avart 1 biart, biform, underavdelning, underart, släkte för sig, varietet, variant, särform, undantag 2 försämrad form (av), försämring (av), dålig upplaga av, dålig kopia (av), missbildning

avbalansera noga avväga, uppväga, kompensera, utjämna

avbalkning 1 skiljevägg, stängsel, plank, kloasongvägg 2 avbalkat rum, spilta, bås, kätte, stia, avdelning, krypin; (prov.) golv (i loge); binge

avbasning 1 skarp tillrättavisning, tuktan, duvning, (ge ngn) ett glatt lag 2 se stryk

avbeställa återta(ga) en beställning, återkalla, inhibera, annullera, kontramandera; jfr ställa in 3

avbetala   amortera; slutbetala, omsätta (växel), minska (skuld)

avbetalning (i) avräkning; betalning i mindre poster, amortering; avbetalning s-l. inbetalnings- l. amorteringssumma l. -belopp, (hand.) annuitet

avbida (i högre st. för) avvakta, vänta på, invänta

avbild 1 motsvarighet, dubbelgångare, kopia, efterbildning, upprepning, spegling, spegelbild; motstycke, pendang; (blek) avglans l. skugga, (ibl.) reflex; [vara en avbild av ngn] vara alldeles lik ngn, vara ngn upp i dagen 2 avbildning, bild, avtryck, faksimil(e); beläte; symbol

avbilda (av)porträttera, fotografera, måla l. teckna l. rita av, (vard.) 'före'viga', (av)konterfeja, (ibl.) modellera, skulptera; faksimilera, kopiera, (ibl.) kartlägga; se framställa 2; föreställa 1, avspegla

avbildning avbild, bild 1; efterbildning, reproduktion, projektion

avblomstring tillbakagång, förfall, dekadans, degeneration, bortdöende

avblåsa 1 se blåsa av under 2 blåsa 2 se hejda 1, inhibera; se sluta 3avblåsa striden inställa fientligheterna

avbocka   ni se kollationera

avbrott 1 uppehåll, paus, avkoppling, intervall, mellanskov, vila, ajournering; avstannande, stagnation, störning, rubbning, stockning, stopp, intermezzo; 'lucka', lakun, brist på sammanhang, diskontinuitet; brott, hopp, (geol.) hiatus; avvikelse, utvikning, digression 2 se motsats 2, kontrast, olikhet, (ibl.) tvär övergång l. förändring — utan avbrott se oavbrutet, löpande

avbryta 1 bryta loss, se bryta av 1 2 avkoppla  , frånkoppla  , slå av l. ifrån, avstänga   (vattentillförsel), bryta 1 3 göra tvärt slut på, hastigt göra slut på l. (av)sluta, bryta (t. ex. lopp l. fasta l. tystnad); avklippa  , avhugga  , avskära  ; inställa  , inhibera, (upp)häva, få att upphöra, upphöra med, icke fullfölja, ajournera, avblåsa, stranda (förhandlingar), (idrott.) avstå; nedlägga  ; störa, falla (ngn) i talet, avsnoppa  , 'bita av', hämma, hejda 1avbryta sig hålla inne, tystna, förstummas, tvärt sluta — avbruten (även) av, itu, stympad; intermittent, abrupt, osammanhängande, fragmentarisk, hackig, diskontinuerlig

avbräck (lida) skada, förlust, förfång, nackdel, olägenhet, minskning, intrång — vålla avbräck (även) hindra 3, jfr sabotera, trampa (ngn) på tårna

avbränning 1 omkostnad, avgång; utgift, inkomstminskning, förlust 2 antändning, avfyring 3 avsnäsning, 'bräcka', näsbränna

avböja 1 avvärja, parera, ge annan riktning 2 avvända, avvärja 1, avstyra, (för)hindra, förekomma 3 (motsats: antaga, acceptera) avslå, undanbe(dja) sig, visa ifrån sig, neka, tillbakavisa, avvisa, tacka nej (till), avstå från, refusera, betacka sig för, (ibl.) ursäkta sig (med)

avböngöra avbön (offentligt) be om förlåtelse, vilja sona l. gottgöra, ångra sig 2, (i högre st.) avbedja

avbörda utgjuta, avleverera, lämna ifrån sig, tömma; lätta (sitt samvete) — avbörda sig 1 återgälda, betala 1; uppfylla, fullgöra 2 befria sig från, göra sig kvitt, göra sig

Sida 26 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

avdagataga—avgå

av med, lämna ifrån sig, överlämna; kräkas upp, kasta upp

avdagataga se döda 1

avdankad avsatt, kasserad, utdömd, uttjänt, överårig, avskedad, avgången; slut, avsigkommen, förfallen, passé, utbränd

avdela   indela, uppdela  , fördela, skära av; (av)skilja, avsöndra, (mil.) detachera; avstava

avdelning 1 se del 1, 1 flock 2, skara, grupp, kategori, falang; (polit., ibl.) block, fraktion; (inom statsförvaltningen) departement, rotel (i ämbetsverk); (mil.) trupp, förband 2 fack, rum; avbalkning, bås, kätte, kupé; sektion, institution, -detalj 3 stycke, parti, (ibl.) led, avsnitt, sektor, kapitel, artikel, paragraf

avdrag 1 (motsats: tillägg) minskning, frånräkning, avräkning, (ibl.) eftergift; införsel (i lön); avkortning, inskränkning, sänkning, reduktion, reducering, nedsättning; avgång, rabatt, tara 2 (typogr. för) korrektur(avdrag), klichéavdrag

avdraga l. avdra se draga av

avdramatisera göra mindre dramatisk, dämpa

avdunsta 1 (motsats: kondensera) (för)dunsta, evaporera, förflyktigas, avgå (i gasform), förgasas; utdunsta; (ibl.) indunsta 2 (vard. för) oförmärkt (be)ge sig av, göra sig osynlig, avlägsna sig 2, rymma 2, smita 1

avdöma se avgöra 1

avel uppfödning; planmässig fortplantning; ras; avkomma

aveny se allé, (trädplanterad) gata l. väg

avers (om medalj l. mynt, motsats: revers) se framsida

aversion se motvilja

avfall 1 se avskräde, sopor, drav, skulor, rens, slagg, (prov.) gorr, (prov., i Sydsv.) skrall; skräp 1, 'rask', smörja, bråte, lump 1, skrot, (metall)kräts, sinder; (pappers- l. tyg)-spink, spint; avfallsprodukt, biprodukt; (ibl.) lämningar, rester, spinning; spill, svinn 2 övergivande, övergång (till annan lära), utträde, avhopp, desertering, fanflykt, svek

avfalla 1 se falla av 2 överge, svika, bli otrogen, övergå (till annan lära), rycka sig loss (från), bryta med, svika fanan, lämna, göra uppror mot, (relig.) förneka, vända sig från — avfallen se mager 1, (ibl.) sjuklig

avfatta (ut)forma, redigera, stilisera, formulera; skriva, utarbeta (en skrivelse), sätta upp, se författa

avvattning 1 utarbetande, utformning, uppsättning 2 se version, formulering, ordalydelse, redaktion, variant, uppteckning

avfordra se kräva 2

avfyra   ge eld l. fyr, avlossa, avskjuta  , avbränna  , smälla av, avbrösta  

avfällig otrogen, jfr kättersk

avfälling överlöpare, desertör, 'avhoppare', (vard.) 'roddare'; förrädare, renegat, jfr rebell, (kyrkl.) schismatiker, kättare

avfärd avresa, avgång, bortfärd, start, se uppbrott

avfärda 1 (uppsätta o.) avskicka  , expediera, (göra i ordning o. av)sända, låta avgå, avlåta 2 bli färdig med, undanstöka  , klara av, (av)sluta, göra sig av med, göra sig kvitt; skicka l. visa ifrån sig, se snäsa av under 2 snäsa, avvisa, avspisa, ge respass, 'avpollettera', 'expediera' 3 vederlägga, nedtysta  , vifta bort, förvisa (en tanke), bagatellisera

avfärgad se urblekt

avföda se avkomma

avföra 1 bortföra  , bortskaffa  , undanskaffa  , flytta bort 2 låta utgå, stryka; (kam.) utesluta (en post ur längd l. konto), (hand.) avskriva (som ogiltig l. efterskänkt l. betald)

avföring 1 tömning av tarmen, (med.) defekation 2 exkrementer, (med.) fekalier, feces, (vard.) skit, (barnspr.) baj(s) — ha avföring tömma tarmen, (vard.) skita, (barnspr.) baj(s)a

avföringsmedel se laxermedel

avgift belopp l. summa att betala, betalning, pris, likvid, hyra, inträde(s-avgift), entré; bidrag, kontingent; tribut, skatt 3, pålaga, tull, avgäld, utskyld; lösen, royalty (på patent)

avgiva l. avge 1 (naturv. för) avsöndra, ge ifrån sig, frigöra, bilda, avlämna, (ibl.) utdunsta, (ut)svettas; utsända  ; gjuta (vatten) 2 överlämna, ge 3 se avlämna 2, (kanslispr. för) inkomma med, inlämna, (fram)lägga (ett förslag), avlåta, utfärda; framställa l. uttala (ett omdöme om); avlägga (räkenskap), gå (ed), inlägga l. nedlägga (protest); avkunna (dom)

avgjord se under avgöra

avglans (i högre st. för) återsken, avspegling, (svag) bild, reminiscens, avbild

avgrund 1 bråddjup, 'svalg', 'gap'; klyfta, brant, (ibl.) stup 2 oändlighet, gränslöshet 3 [avgrunden] de ondas hemvist, se underjorden, helvete 1

avgränsa åtskilja, begränsa, definiera

avguda (kritiklöst) beundra, älska, dyrka, otillbörligt hylla

avguderi avgudadyrkan, hedendom, hednisk religion(s-utövning), bilddyrkan, idolatri

avgå 1 (motsats: ankomma, anlöpa, angöra) gå (bort), bege sig av l. bort l. i väg l. åstad, ge sig av, avlägsna sig, starta, se 2 avresa, lätta ankar; avtåga, avmarschera, avtroppa  ; avsändas, avskickas; expedieras, utfärdas, avlåtas 2 (motsats: tillträda, stanna) ta(ga) avsked, avsäga sig l. frånträda l. avstå från l. lämna en befattning, nedlägga ett ämbete, ställa sin plats till förfogande, dra(ga) sig tillbaka, avträda, abdikera, utträda (ur), lämna in, träda tillbaka; gå (med pension), pensioneras, 'sluta', 'rymma fältet' 3 (motsats: tillföras, bildas) avskiljas från, bortgå   (ur), avdunsta, avlägsnas (ur), rinna av, uttömmas; försvinna, gå bort, utdunsta (i gasform), smälta, se gå av 4 (motsats: läggas till, ökas med) gå av, avdra(ga)s  ,

Sida 27 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

avgå med döden—avkomling

frånräknas  , avräknas  ; förloras, falla bort, gå ifrån — avgå med döden se dö 1

avgång 1 se avfärd, avresa, (ibl.) avsegling; (ibl.) avsändande 2 se avsked 2, demission, (ministärs) fall, utträde, avsägelse 3 avsöndring, uttömning 4 avbränning, avdrag, omkostnad(er), minskning, svinn, spill 5 åtgång, avsättning

avgöra 1 lösa, slita, bilägga, resolvera, fälla utslag l. dom i, slutbehandla, slutgiltigt handlägga, döma i, avdöma, slutdöma; göra slag i saken, se under 2 slag, fälla utslaget i, bli bestämmande för, besegla 2 på förhand fastställa, se bestämma 1, överenskomma   om, avtala, besluta, dekretera; klara ut, klarera — avgjord (part. adj.) given, viss, säker, stadgad, fastslagen, obestridlig, otvivelaktig, obetingad, ostridig, otvetydig, oförneklig, uttrycklig, uppenbar, 'klar', fullkomlig, faktisk; utpräglad, påtaglig, tydlig, prononcerad, deciderad, se bestämd under bestämma, positiv, absolut; fullständig, slutlig, avklarad, klappad och klar, beslutad, definitiv; övertygad (motståndare), svuren (fiende), öppen, 'förklarad', oförsonlig, oblidkelig, komplett; jfr notoriskavgjort (adv., även) se onekligen, otvivelaktigt; definitivt (inte)

1 avgörande (subst.) utslag, beslut, (efter eget) behag l. skön l. val; bestämmanderätt, utslagsröst — avgörandet har fallit tärningen är kastad, alea jacta est, (han) har gått över Rubicon, det avgörande steget är taget — fälla avgörandet göra slag i saken, se under 2 slag

2 avgörande (part. adj.) bestämmande, beslutande, som fäller utslaget, utslagsgivande, (ibl.) kritisk, ödesdiger; väsentlig, betydelsefull(ast), viktig(ast), tung, djupgående, konstitutiv, definitiv, huvudsaklig, central, fundamental, primär, vital, slutlig, slutgiltig — det avgörande det som gör slag i saken, tungan på vågen, droppen som kommer bägaren att rinna över, den springande punkten, tuvan som stjälper lasset, det som fäller utslaget

avhandla 1 se förhandla (om), diskutera; behandla 2 utreda, dryfta, utlägga, utveckla, yttra sig (om); se behandla 7, handla om — avhandlas (även) förevara

avhandling 1 vetenskaplig uppsats l. undersökning, studie, jfr essä; akademisk avhandling, licentiat- l. doktorsavhandling, akademiskt lärdomsprov, disputation(s-prov), specimen, dissertation 2 huvuddel (av uppsats l. predikan) 3 (jur. för) aktstycke, överenskommelse

avhjälpa råda bot på l. för, skaffa l. lämna hjälp mot l. för, undanröja, minska l. lindra (nöd), (ibl.) gottgöra, göra gott igen; reparera, rätta (till), ställa till rätta, 'böta'

avhoppare se avfälling

avhysa se vräka 2

avhålla se hindra 3, tvinga att avstå från — avhålla sig från avstå från, hålla sig ifrån l. tillbaka från, underlåta att, undandraga) sig, se undvika, 3 fly 3, 3 sky, försaka, neka sig, bespara sig; värja sig för — avhållen högt skattad, uppskattad, älskad, omtyckt, populär, jfr kär 2

avhållsam asketisk, nykter 1; kysk 1

avhållsamhet 1 kyskhet, renlevnad, sedlighet, celibat, asketism 2 måttlighet, återhållsamhet, 'späkning', självbehärskning, abstinens, självtukt, askes, försakelse 3 nykterhet, absolutism

avhämta se hämta 1

avhända fråndöma, beröva, beta(ga), pungslå på, lura av, avlocka — avhända sig släppa ur händerna l. ifrån sig, låta gå ifrån sig, göra sig av med, göra sig kvitt, skiljas l. skilja sig vid, föryttra, avyttra, överlåta, sälja, skänka bort, ge bort, avstå från, lämna bort l. ifrån sig

avhängig (av) beroende l. styrd l. betingad l. bestämd (av), sammanhängande l. sammankopplad (med), (ibl.) hänvisad (till); ofri, osjälvständig, underordnad, (klav)bunden — vara avhängig av se betingas av

avhärda göra (hårt vatten) mjukt

avi (skriftligt) meddelande (om försändelse m. m.), notis, underrättelse; se vink, 'pik'

avig 1 (motsats: rätt, med rätta sidan utåt) felvänd, med frånsidan utåt, med baksidan framåt, med undersidan uppåt, bakfram, bak och fram(vänd), (vänd) upp och ned l. ut och in, med insidan ut, med utsidan inåt, omvänd 2 (motsats: händig) tafatt, bakvänd 1, förvänd, oskicklig, otymplig 3 (motsats: medgörligt, tursamt, lyckligt) (vara) motigt l. galet, på tvären, på sned, på tok, i olag 4 (motsats: vänlig, förekommande, tillmötesgående, villig, hjälpsam) vresig, snäsig, tvär, ohågad, ovillig, knarrig, ogin — gå avigt 1 gå baklänges l. motsols 2 se misslyckas 1

avigsida 1 (motsats: rätsida, räta) aviga, baksida, undersida, vrångsida; (på mynt) frånsida, revers, motsida, 'pil', 'klave' 2 (bildl.) frånsida, skuggsida, nattsida, jfr olägenhet

avisera lämna avi l. meddelande om, (på förhand) meddela, underrätta (om), förebåda

avkallge l. göra avkall på frånsäga sig, avsäga sig, avstå från, neka sig, uppge

avkasta 1 se kasta av 1 2 inbringa, ge i avkastning l. inkomst l. utdelning, utdela  , ränta av sig, rendera, lämna i ränta, alstra, ge

avkastning 1 ränta, utdelning, (jur.) avkomst, (ibl.) avgäld, förtjänst 1, utbyte, reveny, (åld.) ingäld(er); överskott, netto 2 (markens) gröda l. skörd l. frukter, alster

avklippa se klippa av under 2 klippa

avkläda (ngn l. ngt) se kläda av (ngn l. ngt); frånta(ga)  , beröva; se 2 blotta 1avkläda sig 1 se kläda av sig 2 avlägga, bortlägga, frigöra sig l. göra sig fri från

avkok dekokt, lag, spad, extrakt

avkomling ättling, ättelägg, descendent, bröstarvinge, barn, telning; avläggare

Sida 28 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

avkomma—avlägsna sig

avkomma avkomlingar, efterkommande, alster, (åld., bibl.) säd; barn, ungar, yngel, avel, avföda

avkoppla se koppla avavkopplad (om person) avskedad, avpolletterad, (si.) 'avsågad'; avslappad; (om hund) släppt, lös; (om sak) urkopplad, (om telefonsamtal) brutet, nedkopplat

avkoppling omväxling, se rekreation, 1 vila

avkorta 1 se förkorta; inskränka, nedsätta l. efterskänka (straff), 'mildra' 2 avknappa, dra(ga) in på, reducera, avräkna  , fråndra(ga)

avkrok avsides (belägen) trakt l. landsända, obygd, (undangömd) vrå, bortom all ära och redlighet, skymundan, utkant, (provins- l. landsorts)håla, gudsförgäten plats, småstadshåla, 'hål', näste, Grönköping, kråkvinkel, Kråkemåla, Skråköping, världens ände

avkräva avfordra

avkunna (i officiell st.) högtidligt l. officiellt tillkännagiva l. bekantgöra l. kungöra l. uppläsa; (jur. för) fälla l. avgiva l. avsäga l. meddela (dom)

avkyla 1 (motsats: värma) låta kallna, se 2 kyla 1, (metall.) släcka; svalka, temperera, (fackspr.) frappera (vin) 2 (motsats: inspirera) dämpa, minska (ivern), försvaga, slå ned, lugna — avkylas se svalna

avkönad kastrerad, steril; könlös; utan sting, menlös, som saknar 'det'

avla 1 ge livet åt, ge upphov till (liv l. avkomma) 2 (i högre st. för) alstra, åstadkomma 2, frambringa

avlagd se under avlägga

avlagring avsättning, anhopning, siam, lager, grums 1

avlasta 1 se lasta av 1 under 2 lasta 2 avlägsna l. minska trycket på; lätta bördan för, befria från (last l. börda), överflytta (en del av arbetet på)

avlat syndaförlåtelse, absolution

avleda 1 leda bort, låta strömma bort, låta avgå; bereda avlopp åt; leda i annan riktning 2 (bildl. för) vända bort, dra(ga) bort, rikta åt annat håll, distrahera, leda i andra banor, avlägsna; avvända, avvärja — avledande lugnande, avspännande, avkylande

avlelse befruktning, avling, konception, koncipiering, kopulation, (in)semination, koha-bitation, jfr samlag

avleverera se avlämna 3, överlämna 1, se ge ifrån sig 1 under giva

avlida se dö 1 — avliden se 2 död 1

avliva 1 se avrätta 1, (låta) döda 1 2 göra slut på, (i grund) nedgöra, 'ta(ga) död på'

avlocka locka av l. ur, lista ut, lura av l. från, avvinna, avnarra  , pungslå på, luska ut

avlopp 1 avrinning, utflöde; avloppsöppning, avloppsställe, avloppsränna, avloppsdike, dräneringsrör, kloak 1, slasktratt, vask 2 avledning, 'luft', se utlopp 2

avlossa se lossa 3

avlysa avskaffa, förklara ogiltig, förbjuda, göra slut på; skrinlägga; inställa  , inhibera, annullera; upphäva

avlyssna obemärkt höra på, uppfånga; (vard.) tappa (ngns telefon)

avlång långsmal, långsträckt, utdragen, rektangulär; oval, elliptisk, mandelformig, äggrund, (ibl.) gurkformig

avlåta utfärda, avfärda, låta avgå, avlämna, inlämna, avsända, avge, expediera; (åld. för) överlämna, överlåta; avyttra, försälja

avlägga 1 se lägga av 2 lägga ifrån sig, lägga ned 3 ta(ga) av sig, ta(ga) av o. lägga ifrån sig 4 bortlägga  , göra sig av med, upphöra med, sluta med; lämna, avstå från, överge, uppge, 'ta(ga) farväl av', avkläda sig 2 5 göra (visit) 6 avge (vittnesmål l. ed), gå (ed), framföra, frambära, framställa 7 (om prov) fullgöra, prestera, jfr stöka undan; undergå l. bestå l. absolvera l. klara l. ta(ga) l. godkännas i (examen) — avlagd begagnad, brukad, använd; kasserad, uttjänt, urvuxen, oanvändbar, utmönstrad, utrangerad, 'ärvd'; bortlagd, ur bruk, avskaffad; (ibl.) lagd åt sidan, undanlagd, avsatt, reserverad

avläggare 1 (sätt)kvist, sättgren, skott, planta, stickling, avlägg 2 avkoinling, telning; filial, annex, dotterföretag

avlägsen 1 (motsats: närbelägen) avsides (belägen), fjärranliggande; jfr isolerad 1, gudsförgäten, undanskymd, undangömd, svårskönjbar 2 (motsats: nära i tiden) längesedan förfluten, förgången, 'grå' (forntid) 3 (motsats: närstående; tydlig, klar) obetydlig, ytlig; svag, oklar, otydlig, dämpad; främmande

avlägsna 1 (motsats: föra l. flytta närmare, närma) fjärma, bortflytta  , undanflytta  , bortföra  , bortleda  , avleda 2 (motsats: påskynda, göra aktuell) fördröja, skjuta undan 3 (motsats: förena, sammanföra) skilja, söndra 4 (motsats: låta vara kvar) få l. skaffa bort, undanskaffa  , taga bort 1, skala bort, bortkasta  , utrota, avskära  , avslita  , lösslita  , rycka loss, rycka undan, dra(ga) ut, avskilja, amputera, utskilja  , undanröja  , röja ur vägen, undansopa   l. bortsopa   l. igensopa   (spår); utmönstra  , eliminera, upphäva, undansmussla   ; utplåna, stryka l. sudda l. radera ut, ta(ga) ur (fläckar), nöta bort, avtvå; visa l. skicka bort, utrensa (icke önskvärda medlemmar), (ibl.) köra ut; förflytta, relegera, skilja (från), utmanövrera, avsätta, (skämts.) rationalisera bort, avskeda 2avlägsna sig 1 skilja sig, komma (allt) längre bort, fjärma sig, öka avståndet, (idrott.) dra(ga) ifrån, (ibl.) jaga undan; separera, (alltmer) avvika, vika 2 gå bort, bege sig av l. bort l. i väg, ge sig av l. i väg, bege sig l. dra(ga) åstad, förfoga l. förpassa sig bort l. undan, dra(ga) sig tillbaka l. undan, (om t. ex. vittne) avträda; 'försvinna', avgå 1, dra(ga) l. fara sina färde, gå l. fara sin kos, absentera sig; (vard.) pallra l. packa l. knalla sig av l. i väg, (vard. o. sl.) (oförmärkt) 'avdunsta',

Sida 29 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

avlämna—vara avsedd

'drypa av', 'smita', 'sticka', 'dyka', 'kila', sjappa, pila

avlämna 1 lämna (av), lämna ifrån sig, lämna bort, framlämna  , räcka fram, överlämna, lämna i handom, leverera 2 avge, inkomma med, inlämna, avlåta, inlägga (protest l. gensaga) 3 (naturv.) avsöndra, avsätta, avge; avleverera

avlöna se betala (lön), löna, ersätta, gottgöra, honorera, besolda

avlöning se lön 3

avlöpa försiggå, utvecklas, utfalla, se sluta 4, (ibl.) förlöpa

avlösa 1 efterträda, byta av, ersätta 2, följa (omedelbart efter l. på), omväxla med, träda i (ngns) ställe l. i stället för (ngn), spela i ngns ställe, varva, (sjö.) förfånga; tura l. skifta om med, växelvis l. turvis göra (ngt), alternera (med) 2 (relig., åld.) ge absolution l. avlösning l. syndaförlåtelse

avlösning 1 (mil.) utbyte, (vakt)ombyte 2 (mil.) (tillträdande) post l. vakt; depåtrupper, reserv(trupper) 3 (relig.) syndernas förlåtelse, absolution

avmattning avtyning, utmattning, försvagning (av krafterna), förslappning, tillbakagång, dekadans; (hand.) svagare tendens

avmåla 1 måla en bild l. ett porträtt av, (vard.) 'före'viga' 2 skildra, framställa, beskriva; återspegla

avmätt 1 likformig, enformig, regelbunden, precis, uppmätt, avpassad, bestämd, (ibl. nära) rytmisk, symmetrisk 2 behärskad, förbehållsam, 'återhållen', formell 2, reserverad, tillbakadragen, kylig, (ngt) kall, stel, stram, knapp; tvungen, återhållsam, tillknäppt, 'kort', cirklad, siratlig, ceremoniös, högtidlig, värdig, gravitetisk

avmönstra (sjö. för) (låta) sluta tjänstgöring på fartyg, avskeda 2, hemförlova; avgå, skriva av sig

avnämare (jur. för) köpare, kund, förbrukare, konsument

avog ovänlig(t sinnad), obenägen, fientligt sinnad, se fientlig; motig, vidrig, vrång — föra l. bära avog sköld mot sitt land som fiende l. landsförrädiskt gå mot l. angripa sitt eget land — vara avogt sinnad (mot) vara förargad på, bära l. hysa l. nära agg till l. mot

avpassa avmäta   (efter); anpassa, tillpassa, inställa  , aptera, jämka, justera, reglera, proportionera, (ibl.) dimensionera; avväga, rätta (efter), inrätta, lämpa, moderera, beräkna l. 'lägga' (sina ord) — avpassad avdelad, tillskuren, färdig, lagom, lämplig, passande, proportionerad, proportionell — väl avpassad väl tillrättalagd, välvald, väl beräknad, ändamålsenlig, rätt avvägd, tillbörlig, behörig

avpollettera skicka i väg, köra bort, avfärda, avskeda

avpressa se avtvinga, genomdriva, frampressa, framtvinga; utpressa  , avkräva, avfordra, preja på, (vard.) klämma (ngn) på (ngt), jfr pungslå

avpricka   se kollationera

avprova se prova 1, undersöka, probera, smaka på l. av

avputsa se putsa av

avreagera (motsats: förtränga, undantränga) (psykol. för) ge utlopp åt (bortträngda känslor), låta (exv. sin vrede) gå ut över, göra sig av med

1 avresa (subst.) se avfärd

2 avresa (v.) se 4 resa 1, anträda l. (på)börja sin l. en resa, anträda färden, (be)ge sig av l. bort l. i väg, resa sin väg, dra(ga) l. fara sina färde l. sin kos, starta, avgå 1, avsegla, 2 fara 1

avrita se rita av

avriva se riva av

avrunda   1 fila av, putsa av, runda, jämna, utjämna, arrondera (jordområde) 2 jämna av, utjämna till runt tal 3 utfylla (till en helhet), göra fulltonig, avjämna, harmoniskt l. rytmiskt forma l. avsluta, ge en sista avputsning — avrundad 1 (motsats: tvär, spetsig, skarp, skrovlig, kantig, abrupt) spolformig, strömlinjeformad, avtrubbad, trubbig 2 (motsats: exakt) se 2 rund 5 3 (motsats: ofullkomlig, ofärdig) i sig avslutad, sluten, plastisk, helgjuten, harmonisk; fyllig; fulltonig; jämn, mjuk, behaglig

avrusta 1 dra(ga) in på l. slopa krigsmakten l. försvaret, nedrusta, avväpna 2 2 försätta på fredsfot; demobilisera, avmobilisera; (sjö.) avrigga (örlogsfartyg)

avråda se avstyrka, varna, frånråda, råda att låta bli

avrådan (motsats: uppmuntran, inrådan) avstyrkande

avräkna   borträkna  , frånräkna  , fråndra(ga)  , avdra(ga)  , minska l. avkorta med, låta avgå, (hand.) avskriva, rabattera, kvitta; (hand.) cleara; (åld.) bortse från, lämna utan avseende

avräkning 1 avdrag, avbetalning, avkortning 2 se uppgörelse 3, clearing, kvittning

avrätta 1 avliva, verkställa dödsstraff, se döda 1, likvidera, expediera, fysiljera, arkebusera, halshugga, hänga, sätta i elektriska stolen 2 (genom kritik) nedgöra, kritisera ned

avsaknad saknad, brist, defekt, utelämnande — i avsaknad av se utan 1

avsats 1 terrass, platå, utsprång, 'hylla', 'klack', (mil.) bankett l. bärm (i skyttegrav), (tekn. för) ansats 2 (kem. för) fällning, grums

avse 1 syfta på, hänsyfta på, ha avseende på, angå, gälla 5, röra, beträffa, hänföra sig till, referera till; tänka på, mena 1, förstå 2 syfta till, ha i sikte, sikta på, åsyfta, ha i tankarna, föra l. bära i skölden, ämna l. ärna l. tänka göra, ha för avsikt att; vara riktad mot, gå ut på, betyda, ha till ändamål l. syftemål, vara beräknad l. bestämd (att), vara anlagd på (att) — vara avsedd 1 vara åsyftad, menad, avsiktlig, uppsåtlig, överlagd, med flit l. vilja åstadkommen, eftersträvad, önskad, påtänkt 2 vara lämpad l. gjord l. danad (för), vara anlagd på (att); vara beräknad l. bestämd

Sida 30 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

avseende—avskriva

(för); vara ämnad l. designerad l. ärnad l. anslagen (till); tilltänkt (för)

avseende hänseende, hänsyn, beaktande, hänsynstagande; synpunkt, aspekt — fästa avseende vid (motsats: bortse från, nonchalera) ta(ga) hänsyn till, bry sig om, fråga efter, akta på, respektera, iaktta(ga), lägga vikt vid, ägna uppmärksamhet åt, tillse  , uppmärksamma, låtsa om, ta(ga) med i beräkningen, ta(ga) i betraktande 2ha avseende på se hänföra sig till, tillhöra — i det avseendet i det hänseendet, i det fallet, i den bemärkelsen, i den betydelsen, från den synpunkten, ur (l. under) den aspekten, i så måtto, härutinnan, beträffande detta, i det stycket, på den punkten, därom, däri, därvidlag, såtillvida, (vard.) i den delen — i visst avseende se delvislämna utan avseende lämna utan åtgärd, lämna obeaktad; (åld. för) avräkna — med avseende på i avseende på, i betraktande av, med hänsyn till, med avseende fäst vid, i fråga om, visavi, vad angår, vad beträffar, (illa utrustad) å (huvudets) vägnar, gentemot, relativt; jfr angående

avsegla segla i väg, se 2 avresa, löpa ut, lyfta l. lätta l. hiva ankar, hissa l. sätta l. sträcka segel, gå till segels, anträda seglatsen l. färden, lätta, lägga ut, lägga ifrån, lägga från land, 'sticka ut', gå l. sticka till sjöss, kasta loss

avsevärd beaktansvärd, betydande, väsentlig, vidsträckt (beläsenhet), se stor 1, ansenlig, icke föraktlig, tämlig, 'nätt' (summa), anmärkningsvärd, kännbar — avsevärt (adv., även) till stor del, väsentligt

avsides 1 (adv.) åt sidan, avlägset, en bit ifrån, vid sidan om, i en avkrok, undangömt, obemärkt, i skymundan, undanskymt; i enrum; förstulet, förstucket, i hemlighet 2 (adj.) avskild, avlägsen, isolerad, för sig (själv)

avsigkommen (fattig o.) förfallen 1

avsikt 1 uppsåt, mening, syfte, (i) akt och mening, intention, dessäng, tanke, idé, föresats, ändamålet (med), baktanke, (med l. utan) beräkning, uträkning, spekulation 2 plan(er), (Guds) råd(slag), (onda) anslag; tendens — avsikts- (språkv.) final — ha för avsikt att ha för syfte l. mål, ha i sikte, se ämna, avse 2, planera 2, fundera 2i avsikt att för (att) — med avsikt se avsiktligtutan avsikt se oavsiktligt

avsiktlig (motsats: oavsiktlig, överilad, instinktiv) uppsåtlig, överlagd, planmässig, frivillig, tendentiös, velad, avsedd, medveten — avsiktligt (motsats: av våda) (adv., även) med flit l. avsikt, med (vett och) vilja, med vilje, uppsåtligen l. uppsåtligt, med berått mod, kallblodigt

avsiktslös se oavsiktlig, tendensfri, tendenslös

avsjunga föredra(ga), utföra, exekvera

avskaffa upphäva, häva, avlysa, bortta(ga), göra slut på, förbjuda, indra(ga)  , slopa, lägga bort, få bort, bortskaffa  , undanröja, likvidera

avsked 1 farväl, levväl, adjö, avskedstagande, avskedshälsning, (ibl.) skilsmässa, uppbrott, sorti 2 uppsägning, frikallande, friställning, (åld.) orlov; frånträde, demission, nedläggande av ämbetet, abdikation, avgång, jfr avsättning 1få avsked 1 bli avskedad, få silkessnöret, fockas, (vard.) få sparken l. respass, (få) 'åka', 'permitteras', 'petas'; entledigas, avkopplas 2 beviljas avsked, pensioneras — få avsked på grått papper bli uppsagd (med omedelbar verkan), få snöpligt l. omedelbart avsked, (vard.) bli fotad l. fockad, bli petad, få kicken — taga l. ta avsked 1 säga farväl l. adjö 2 se avgå 2

avskeda 1 skilja sig vid, 'ge orlov' 2 entlediga, avsätta, störta, avkoppla  , uppsäga  , friställa, visa ifrån sig, ge silkessnöret, (sjö.) avmönstra  , (åld.) avdanka, (vard.) ge respass l. skjuts, köra av l. bort l. i väg l. på dörren l. på porten, ge sparken, 'sparka', avpollettera, 'peta', focka; se avlägsna 4, förvisa 1avskedad avkopplad, skild från tjänsten, friställd, (vard.) fockad, 'avsågad'

avskedssång dödssång, svanesång

avskicka avsända, expediera, se skicka 1

avskildhet (i) ensamhet, enslighet, enskildhet, isolering, isolation, (förnäm) exklusivitet, (leva i) sitt elfenbenstorn; (meditativ) reträtt

avskilja 1 (motsats: hålla l. låta sitta ihop) se skilja; göra loss, rycka loss, lossa 2; lösa, lösgöra, frigöra, bryta av (en gren), nypa av, avskära (en lem), hugga (av) (huvudet från kroppen), (tekn.) skära; amputera (ben l. arm), frånskilja  , separera (grädde från mjölk), sila bort, vaska (guld), skräda (malm l. spannmål), affinera (ädla metaller), sortera ifrån l. ut, sålla bort, sikta ifrån, skeda, avsätta (fällning), (kem.) fälla (ut); avskranka, avbalka, avplanka, hägna av (genom stängsel); avstycka (mark), avsöndra, avgränsa 2 (motsats: hålla i gemenskap) avlägsna, avspärra, isolera, (polit.) segregera; (för visst ändamål) avdela, (jur.) avvittra, (mil.) detachera, (bibl.) högtidligen utkora (till viss verksamhet); ta(ga) av l. undan, särskilja, utbryta  , gallra ut; (motsats: behålla) skilja ur l. ut, ta(ga) ifrån, utsöndra, utrangera, utmönstra; abstrahera (från) — avskild (motsats: central) se avsides 2, isolerad 1, instängd, undanskymd, 2 öde, (ibl.) enskild; stilla, sluten, enslig, indragen; skild, fri

avskjuta se skjuta av

avskrap 1 se 1 pack 2 avfall, avskräde, skrap, fnas, drav

avskrift (motsats: original, originalhandling, huvudskrift) kopia, duplett, duplikat, genomslagskopia, dubblettexemplar; se plagiat

avskriva 1 kopiera, kalkera, skriva av 2 (hand. för) avföra l. stryka l. utesluta ur räkenskaperna l. ur konto, nedskriva, avräkna,