Wiktionary:Projekt/Ord för ord/Korrektur/Sida 11-20

Dessa sidor ingår i vårt projekt att korrekturläsa Ord för ord. Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg.

Försök att vara så noggrann som möjligt.

 • Varje uppslagsord ska vara i ett eget stycke (två radbrytningar)
 • Vid avstavning, skriv ihop ordet (också vid sidbrytning)
 • Inkludera alla små tecken, inkl. uttalsangivelser med ' för att indikera betoning. Använd {{../ut}} för [upplösningstecken] (upplösningstecken)
 • Markera tryckfel med {{../tryckfel|som det står i boken|rättstavat}}. Rätta inte tryckfel utan att använda mallen.
 • Högst upp på sidan finns en omfångsanvisning (t.ex. absorberas—adelsman) - behåll den
 • Sidnummer kan tas bort
 • Skriv inte ut förkortningar (det görs automatiskt i ett senare skede)
 • Lägg in {{../forts}} på en egen rad längst ner på sidan om definitionen fortsätter på nästa sida.

Varje sida, och även hela samlingen sidor kan ha en viss status.

 1. Inte korrekturläst
 2. Delvis korrekturläst / korrekturläsning pågår
 3. Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg
 4. Korrekturläst och exporterat till Runeberg
 5. Korrekturläst och behöver inte exporteras

I mallen {{../status}} anges första parametern till en av ovanstående siffror.

Sida 11 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 22 nov 2013.

andlös—anförtro sig åt

3 (relig., motsats: jordisk, timlig, världslig, köttslig) uppfylld l. genomträngd l. inspirerad l. ledd av helig ande l. den Helige ande; religiös, gudaktig, gudfruktig, from, gudlig, 'helig'; uppbygglig, uppbyggelse-, med religiöst syfte l. innehåll; (ibl. nära) icke av denna världen, av religiös art, i religiöst hänseende 4 (motsats: profan, lekmanna-) kyrko-, kyrklig, ecklesiastik, prästerlig, 'andans', kyrkans, prästerskapets, klerikal 5 (ss. subst.) se präst 1, biskop, prelat, andans man

andlös med återhållen andedräkt, ivrig, spänd, gripen, andäktig, djup (tystnad), ljudlös; andfådd

andning se andhämtning 1andnings- respiratorisk

andra se annan, andre

andraga l. andra se anföra 2, framdraga 2; föredra(ga), förelägga; säga, yttra

andrake se ankbonde

andre l. andra (räkneord) 1 nummer 2, ännu l. ytterligare (en l. ett); nästa, (näst) följande, påföljande, (dagen) efter l. därpå 2 näst bäst, näst högst, lägre; vice — andra klassens l. rangens 'sämre', 'enklare', sekunda; mindre framstående, medelmåttig, andrarangs- — i andra hand indirekt, se vidare under handkomma i andra hand få stå efter, se vänta 1på andra sidan (om) se mittemot, på motsatt (strand), på hinsidan, hinsides; se bortom, träns-, hyper-, bakom 1, (skjuta) förbi 1

andrum 1 lufttillgång, 'luft' 2 spelrum, fritt utrymme; uppskov, anstånd, frist, respit, rådrum, uppehåll, tid att hämta sig l. andan l. besinna sig, betänketid, besinningstid, jfr tid 4, en tids lugn, vilotid, respittid, tillfälle att pusta ut l. vila, (vilo)paus, vila, rast, (ibl.) ro; (litet mer) tid (till ngt), ledighet

andtruten se andfådd

andtäppa (lindrig) andnöd, försvårad l. tung andhämtning l. andedräkt, 'trångt bröst', astma

andäktig andaktsfull, med andakt, högtidlig, vördnadsfull, andlös, respektfull, fromt lyssnande, fromt uppmärksam; innerligt hängiven, försjunken i stilla uppmärksamhet l. begrundan(de), (ibl.) from l. gudfruktig, jfr religiös; jfr vördsam

anekdot kort skämthistoria, se historia 2

anemi blodbrist, bleksot

anemisk som lider av blodbrist, blodfattig, 'blodlös', blek(siktig), kraftlös

anfall 1 (motsats: försvar) angrepp, attack, anlopp, (an)stormning, stormanfall, stormvåg, framstöt, chock, offensiv, aggression, räd l. raid, (ibl.) diversion; övergrepp, jfr överfall; utfall, stöt 2 häftigt utbrott l. känning (av), släng, 'ryck', 'hugg', raptus, paroxysm — anfalls- offensiv; aggressiv — gå till anfall se anfalla 2

anfalla 1 (motsats: hålla fred) se angripa 1, göra ett anfall l. angrepp på, kasta sig över, överfalla, börja krig med l. mot; öppna strid, gräva upp stridsyxan 2 (motsats: hålla stånd, retirera) gå till attack, gå till strids, (över)gå till anfall l. aktion, gå emot, ta(ga) l. gripa l. övergå till offensiven, gå anfallsvis till väga, ta(ga) tjuren vid hornen, anstorma, storma; (fäktn.) göra ett utfall, falla ut 3 (motsats: lämna i fred) attackera, (idrott.) tackla; rusa på', störta sig över, störta på', gå lös(t) på, bära våldsam hand på, våldföra sig på, börja misshandla, hugga in på, gå (ngn) in på livet, fara l. flyga l. ryka på', fara l. flyga l. ryka l. råka i luven på (varandra), fara i håret l. i strupen på, springa på', falla ö'ver, ofreda, (vard.) hoppa på', jfr barka ihop under 2 barka; antasta, ta(ga) tag i, 'hugga', 'kasta sig över', störta emot, 'störta sig över', ge sig på' 4 (i tal o. skrift) ansätta, bestorma, gå l. löpa till storms mot, göra front mot, vända sig mot, skarpt klandra l. kritisera, raka ned på, slå ned på, (ibl.) smäda

anfordran se begäran, fordran 1

anfräta fräta l. tära på, plåga, se angripa 4anfrätt moraliskt angripen, 'anlupen', 'ihålig', sedligt opålitlig, anstucken l. besmittad (av tidens ondska), osund

anfäkta 1 kvälja, plåga, martera, tortera, oroa, (hårt) ansätta, hemsöka (med själsstrider l. frestelser), fresta 2 se angripa 3anfäkta sig skepa sig, åbäka sig, fäkta med armar o. ben, (häftigt) gestikulera; (ibl.) beskärma sig

anfäktelse tvivel, prövning, hemsökelse, (själs)plåga, (själs)vånda, själanöd, själsnöd, själsstrid, skrupler; jfr samvetskval, ånger; frestelse, (åld.) lockelse, försökelse

anföra 1 gå l. stå i spetsen för, föra befäl(et) över, kommendera, vara befälhavare över, vara anförare för, visa väg(en); (ibl.) rida i spetsen för; vara ledare av, föra talan för, vara ordförande för, (ibl.) företräda; leda, dirigera, slå takten, taktera 2 yttra, säga 1, komma med, andra(ga), framdraga 2, åberopa, förebära, (ibl.) skylla på, genmäla; ge (exempel), framlägga (skäl), nämna 2, berätta; (ibl.) omtala 3 (ord för ord) återge, citera, hänvisa till

anförande 1 ledning 2 yttrande, tal; diktamen (till protokollet); plädering (inför domstol)

anförare se ledare 1, jfr fältherre, hövding, (åld.) hövitsman; kapten, huvudman; se dirigent

anföringstecken citationstecken, (ibl.) 'gåsögon'

anförtro 1 (förtroendefullt) överlämna, ge i uppdrag, (över)antvarda, lämna i ngns händer l. vård, upplåta, deponera, (om)betro, uppdra(ga), anbefalla 2 2 delge, göra delaktig i l. av, inviga i, (under tysthetslöfte) yppa l. omtala, i förtroende låta få del av, i förtroende meddela, förtro, bikta 3, (ibl.) prisge, jfr erkänna 1anförtro sig åt utgjuta l. öppna sitt hjärta för, lätta sitt hjärta l. samvete för, förtro sig till l. åt, yppa sina hemligheter för, förtroendefullt l. med (fullt) förtroende meddela sig med l. vända sig till,

Sida 12 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

anförvant—anhörig

ta(ga) sin tillflykt till (ngn med sina bekymmer), ge l. skänka sitt förtroende, tillitsfullt rådgöra med l. söka råd hos, inviga (ngn) i sina bekymmer, (ibl.) förlita sig på, sätta sin lit till, trygga sig till, sluta sig till, överlämna sig åt, söka (be)skydd hos, anropa om skydd, kasta sig i (ngns) armar l. i armarna på, hänge sig åt, lämna sig i ngns hand l. våld, (åld.) befalla sig (i Guds hand)

anförvant se släkting, släkt 2

ange se angiva

angelägen 1 (motsats: likgiltig, obetydlig, föga brådskande) se viktig 1, maktpåliggande, nödvändig, behjärtansvärd, som ligger ngn om hjärtat l. är av vikt l. (stort) intresse för ngn, brådskande, hastande, trängande, överhängande, pressant; ute i angeläget ärende, (ibl.) betydelsefull, betydande 2 (motsats: ohågad, ovillig) mån (om), ivrig (att), 'hungrig' (efter), (ibl.) hågad, hugad, intresserad, nyfiken, begärlig (efter l. på) — låta sig angeläget vara vara ivrig att, vinnlägga sig om, 2 sträva

angelägenhet 1 ärende, företag, (kanslispr.) mål; fråga, intresse, jfr ensak 2 vikt (o. betydelse), behövlighet

angenäm underhållande, se behaglig 2, treven, smickrande, (ibl.) avundsvärd

angiva l. ange 1 upplysa om, lämna l. meddela uppgift om, utsätta  , uppge, .yppa, omtala, nämna, påstå, deklarera, redogöra för, återge, sammanfatta (huvudpunkterna i) 2 åberopa, hänvisa l. referera till, utpeka, beteckna, bestämma (som), definiera (som); förebära, förege, skylla på 3 (ut)visa, utmärka, indicera, indikera, markera, representera, låta förmoda, tillkännage; tyda på, skvallra om, betyda, se förråda 2 4 anmäla, rapportera, anklaga, sätta fast l. i knipa l. i klistret, överlämna (åt polisen), skvallra (för), (sl.) tjalla, köra fast (ngn), se beskylla (för) 1 5 ge l. slå (takt), anslå   (ton); bestämma (tonen)

angivare anmälare, rapportör, överlöpare, baktalare, Judas, denunciant, sykofant, skvallerbytta, spion, förrädare; (vulg.-sl.) tjallare, brandare, grunning, knasare, knaskis

angrepp se infall 1, anfall 1, (idrott.) tackling; (försåtligt) dolkstyng (i ryggen), (feg) åsnespark; åverkan; filippik, 'kanonad', 'mothugg'; uppgörelse (med) — angrepps- offensiv; aggressiv

angripa 1 dra(ga) i härnad mot, föra l. bära avog sköld mot, se anfalla 1 2 träda i opposition mot, vända sig mot, bekämpa, attackera, gå l. löpa till storms mot, göra front mot, hugga ned på, fara ut mot, göra det hett för (ngn), söka vederlägga, förneka l. bestrida riktigheten av, (ibl.) beivra; söka störta l. få avskaffad 3 (om sjukdom) slå sig på, träffa, gripa, drabba, anfäkta, hemsöka, skada, smitta, infektera; tära på, undergräva, afficiera 4 fräta på, anfräta, röta på, fräta sönder, 'gnaga', upplösa, underminera, (kemiskt l. fysiskt) skada, förstöra 5 se börja 1angripen 1 (motsats: obesmittad, frisk) skadad, sjuk 1, medtagen, karierad (tand) 2 (motsats: färsk) något skämd, stadd i förskämning, ankommen, (ibl.) något rutten l. boken, maläten; (moraliskt) anfrätt, besmittad, anstucken; [angripen av] se behäftad med, (ibl.) berörd av

angränsande tillstötande, närgränsande, 1 nära 1, grann- (by), invidliggande, (rummet) vägg i vägg; närboende

angå avse, gälla, vidkomma, (åld.) komma (ngn) vid; röra (sig om), handla om, gå ut på, ha avseende pä; beträffa, anbelanga; referera sig till, falla under, stå i samband l. förbindelse med; beröra, röra, bekymra, intressera, vara av intresse för — icke angå (ngn) lämna (ngn) kall l. oberörd, inte intressera (mig), vara (min) ensak l. privatsak, (vard.) inte röra (mig i ryggen), icke tillhöra l. tillkomma (mig) att befatta (mig därmed) l. lägga (mig i det) l. blanda (mig i den saken); [det angår mig icke] jag bryr mig icke om det, jfr under 2 bryvad angår vad beträffar l. vidkommer l. (vard.) (an)belangar, i vad (på mig) ankommer l. beror, visavi, gentemot, för (den sakens) skull, för den delen, för (min) del, på tal om, apropå, (vard.) om vi nu ska tala om, jfr angåendeangående rörande, beträffande, (i fråga) om, med hänsyn till, i anseende till, med avseende på, gentemot, över, när det gäller, för (ngns) vidkommande l. del, med hänsyftning på, (hän)syftande på, avseende, vidkommande

angöra (om fartyg) 1 lägga till vid, se anlöpa 1; inlöpa i 2 göra fast, se under 1 fast

anhalt hållplats, station

anhang 1 kotteri, följe, sällskap, band, klick, hord, liga, 1 flock 1, parti, konsorter, anhängare, (ibl.) gelikar; patrask, 1 pack, påhäng, bihang 2 tillslutning

anherre (adelsfamiljs) stamfader

anhopa se hopa, samla

anhopning avlagring, gytter, gyttring, hopad klunga, (an)samling, hop, (fackspr.) ackumulation, kumulation; kaos

anhålla 1 se gripa 1, arrestera, häkta, fängsla 1; hejda 1, kvarhålla  , (vard.) haffa; beslagta(ga), belägga med kvarstad, lägga beslag 1. embargo l. (vard.) 'vantarna' på 2 se hemställa 2, bedja 1, begära 1, önska, utbe(dja), (an)söka, tigga (om nåd) — bli anhållen (även) bli fast, åka fast, råka fast, åka dit, bli arresterad, bli satt inom lås och bom, bli inmanad i häkte

anhållan se begäran

anhängare lärjunge, efterföljare, bekännare, jfr apostel 1; meningsfrände, partivän, partigängare, medhållare, sympatisör, bundsförvant, 'vän', jfr proselyt; (ngns) parti, anhang; handgångne man, 'vapendragare', 'lakej', (ibl.) 'vasall', supporter, (heja)klack

anhängiggöra dra(ga) inför domstol, beivra

anhörig se släkting, släkt (med)

Sida 13 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 22 nov 2013.

animal—anlägga

animal (motsats: vegetativ) från djurriket, animalisk; djur-, se djurisk, sinnlig, köttslig; primitiv

animalisk (motsats: vegetabilisk, om föda: vegetarisk) från djurriket, djur-

animera se egga (upp), uppmuntra 2, påverka; (om bild) göra rörlig — animerad livlig, glad, upprymd, munter, livad, uppsluppen, uppeldad, entusiastisk; tecknad (o. rörlig) (film)

animositet se ovilja, hat, förbittring

aning 1 förkänsla, förkänning, föraning, dunkel känsla l. föreställning om (ngt förestående), (ha) på känn, (ibl.) försmak 2 känning, otydlig förnimmelse, dunkel kännedom, (få) nys om, dunkelt intryck, (ibl.) instinkt, (ibl. nära) fruktan, misstanke, farhåga 3 divinationsförmåga, intuition, intuitiv förnimmelse 4 antydan (om), tillstymmelse (till), obetydlighet, 'spår', 'smula', 'skugga', 'jskymt', 'strimma', (vard.) (inte en) gnutta — inte ha en aning (om) inte ha ett begrepp l. den blekaste aning l. den ringaste föreställning l. idé l. hum (om), inte veta någonting l. det minsta (om), jfr ingenting

aningsfull se förväntansfull, (ibl.) profetisk

aningslös intet ont anande, se under ond, ovetande (om faran); (neds. för) okunnig, enfaldig, menlös, naiv, dum

anka tidningsanka, rötmånadshistoria, rövarhistoria, lögn

1 ankare l. ankar 1 skeppsankare, (vard.) 'krok'; (mindre) dragg; (byggn.) ankarjärn, förankring, murankare, bjälkankare, krampa; (ibl.) ankarslut; (fys.) (magnets) armeringsjärn, armatur, induktor, (ibl.) rotor, stator; gånghake (i ankarur) 2 fast stöd, fast (hållpunkt, fast klippa, stödjepunkt, fästpunkt, (botten)fäste; ytterman (i dragkamp) — kasta ankar se ankraligga för ankar (sjö.) ligga till ankars, ligga stilla l. bi; (skämts. för) ligga till sängs; vara fast — lyfta l. lätta ankar hiva lätt, se avseglalägga sig för ankar se ankra; (skämts. för) gå och lägga sig

2 ankare l. ankar se 1 tunna 1

ankbonde ankhan(n)e, andrake, (prov.) andrik

ankel fotled, vrist, fotknöl

anklaga ställa till ansvar, åklaga, stämma l. sakföra (inför rätta), åtala; beskylla (för) 1, angiva 4, klandra 1

anklagelse 1 angivelse, åtal, tilltal inför rätta, stämning, käromål, lagföring, beskyllning, tillvitelse, klander, förebråelse 2 anklagelse skrift

anklang 1 klang l. stämning l. ton l. drag som för ngt annat i minnet, återklang, eko, reminiscens; anstrykning, tycke, likhet 2 genklang, gensvar, gehör, bifall, gillande — finna l. vinna l. väcka anklang få 'folkets öra', få ett sympatiskt mottagande, få l. vinna insteg, vinna bifall

anknyta 1 (tekn. för) sätta i förbindelse med, förena 1, förbinda, sammanbinda, sammanknyta, ansluta till; foga 2 utgå från, ta(ga) (ngt) till utgångspunkt, gå tillbaka (till), referera (till), sätta i samband (med), förknippa, 'koppla' (till), kombinera, liera 3 knyta l. ingå l. inleda (förbindelse med)

anknytning 1 se anslutning 2 2 anknuten (telefon)apparat 3 se förbindelse 2, samband, (ett) apropå — med anknytning till med utgångspunkt från, med anledning av

anknytningspunkt beröringspunkt, förbindelsepunkt; utgångspunkt, uppslag(s-ända), början, anledning, (ett) apropå

ankomma 1 (motsats: avgå, lämna) komma, framkomma, nå målet l. bestämmelseorten, (ibl.) nå fram; anlända, inträffa, komma tillstädes, inlöpa, visa sig; (om pengar) inflyta 2 (åld. för) beträffa, vidkomma, anbelanga; se komma an på 1, jfr vad angårankommen (ss. adj.) något skämd; anlupen, skadad, illa medfaren, illa åtgången; angripen, illa däran; lätt berusad, lindrigt nykter

ankomst framkomst, hitkomst; (hand.) ingång, mottagande, erhållande; annalkan(de), inbrott, inträde

ankra kasta ankar, gå till ankars, lägga till, lägga sig för ankar, fälla ankar, låta ankaret gå, (sjö.) låta gå ankaret, (sjö.-sl.) kasta kroken, sumpa draggen

anlag 1 första början, frö, embryo, (ibl.) rudiment, jfr ansats 2; utvecklingsmöjlighet, stoff, gry, löfte 2 (medfödd) böjelse, benägenhet, (naturlig) fallenhet, håg, sinne, lust, kallelse, (ha) lätt (för l. att), (pre)disposition, läggning; inneboende (medfödd) förmåga, arvsanlag, åder, ådra, arv, påbrå, (själs)gåvor l. -förmögenheter, 'pund', själsgry, begåvning, egenskap

anledning bevekelsegrund, motiv, drivfjäder, 2 skäl, fog, argument, grund, närmaste (yttre) orsak, (få) tillfälle l. lägenhet l. möjlighet (att), skuld, (ibl.) 'stöt'; (jur.) indicium — ge anledning till se föranledamed anledning av (kanslispr.) i anledning av; på grund av, med hänsyn till, (ibl. nära) i betraktande av, till följd av, tack vare — på förekommen anledning på given anledning, med anledning av att ngt inträffat

anlete se ansikte

anletsdrag (ansikts)drag; se fysionomi

anlita 1 (hän)vända sig till (ngn för att få hjälp l. biträde), rådföra sig med, rådfråga, begagna sig av, ta(ga) i anspråk l. till hjälp, sysselsätta, koppla in (polisen), 'söka', 'gå till', ta(ga) sin tillflykt till, hålla sig till 2 se använda 1, ta(ga) till, tillgripa, försöka, pröva 3 fresta på, sätta på prov, anstränga — anlitad upptagen, betrodd, eftersökt

anlopp (plötsligt) anfall, chock, stormlöpning; (an)sats (till språng)

anlupen se under anlöpa

anlägga 1 pålägga  , anbringa, placera på l. intill, fästa, applicera; stryka l. pensla på (som grundfärg), undermåla; tillämpa (viss måttstock l. norm), utgå från, mäta (ngt) efter (viss) måttstock 2 grundlägga, grunda, bygga, dra(ga) fram l. ta(ga) upp (ny väg), (hastigt) kasta upp, uppföra, lägga grunden

Sida 14 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 22 nov 2013.

vara anlagd på—annonsera

till, göra början till, börja, starta; inrätta 3 planlägga, uttänka, planmässigt ordna l. organisera, uppgöra; göra (plan o.) utkast till, skissera 4 iklä(da) sig, klä(da) sig i, iföra sig, kostymera sig i, sätta på sig, ta(ga) på (sig), påta(ga); (börja) bära, lägga sig till med; låtsa hysa, maskera sig med, spela, hyckla, anta(ga) 5 se lägga an 2vara anlagd på vara beräknad l. inriktad på

anläggning 1 anläggande, byggande, grundläggning 2 inrättning, etablissemang, byggnadskomplex, fabrik, anstalt, byggnadsverk, verk 3 parkanläggning, park, trädgård(s-anläggning), plantering(ar) 4 se uppläggning 2 anlända se ankomma 1

anlöpa 1 (om fartyg) angöra, lägga i land, lägga till (vid), landa, inlöpa i hamn, gå in i; hamna 2 (metall.) skifta färg, oxidera(s); beslå sig, slå sig, imma sig — anlupen anlöpt, oxiderad, svagt l. lätt färgad (på ytan), 'belagd', 'blå', rostig, ärgig, anfrätt, matt, utan lyster; immig, beslagen; inte riktigt frisk, se skämd 1, möglig

anmana uppmana, söka förmå

anmarsch marsch (mot l. till) — vara i anmarsch vara i antågande l. anryckning, vara på frammarsch l. på väg, se nalkas; vara under uppsegling l. under förberedelse l. i faggorna, se förestå 1

anmoda se bedja, uppmana

anmodan uppmaning, uppfordran, uppdrag; fordran, (på) begäran l. anmaning l. anhållan l. framställan l. yrkande (av), jfr inbjudan, bön 1

anmäla 1 tillkännage, inberätta, (inrapportera, meddela 1, underrätta om, säga till om, låta (ngn) veta, uppge, upplysa om, deklarera, ge besked om, lämna uppgift om, påtala, (jur. för) anföra (jäv), framföra; bringa bud om, bebåda, annonsera 2 rekommendera (till), förorda 3 se angiva 4, lagsöka 4 recensera, granska, omnämna — anmäla sig ge sig till känna, tillkännage sin ankomst, inställa sig, ange sig (hos polisen); visa sig, inträda, uppträda, framträda som sökande, (an)söka, lämna in ansökan, skriva in sig; teckna sig (för), boka in sig (till l. som deltagare); erbjuda sig, yppa sig; begära ordet

anmälan 1 anmälning, anteckning (till nattvardsgång); meddelande, rapport 1, memorial; angivelse 2 se kritik 1, referat, omnämnande, reklamartikel

anmälning se anmälan 1

anmärka 1 påpeka, framhålla, göra uppmärksam på, notera, påvisa; omtala, meddela, (om)nämna, yttra 2 uttala sitt ogillande, med ogillande nämna, lasta, tadla, göra l. framställa invändningar l. anmärkningar, ogilla, göra erinringar, påminna om, erinra om, påtala; genmäla, invända, (ingenting att) erinra, se kritisera 2, rätta, (ibl.) fördöma; hacka (på), 'gnaga' (på), häckla

anmärkning 1 iakttagelse, uttalande, yttrande; anteckning; obs(ervandum), märk, nota bene; kommentar, not, tillägg, påpekande 2 klander, ogillande, påtal(an), tadel, tillrättavisning, förebråelse, 'påminnelse(r)', uppsträckning, reprimand, (få) påskrivet, kritik; tillsägelse, förmaning, erinran, varning, prickning, bakläxa, (vard.) 'prick', (skol-sl.) 'pinne'

anmärkningsvärd relevant, nämnvärd; märklig, bemärkt, egendomlig, värd att lägga märke till l. lägga på minnet, markant, påfallande, påtaglig, remarkabel, uppseendeväckande, synnerlig, sensationell, jfr intressant; avsevärd, betydlig, mera betydande; (säll.) klandervärd

annaler årsböcker, se historia 1; årsskrift

1 annalkande (part. subst.) inbrott, (säll.) anbrott — vara i annalkande se nalkas, förestå 1, (ibl.) väntas

2 annalkande (part. adj.) (sig) närmande, förestående, (till)stundande, kommande, hotande

annan (annat, andra) 1 en till, ännu en, ytterligare en 2 se motstridig 2, olika, artskild, skiljaktig, hetero-, främmande, förändrad, förvandlad, som förbytt 3 jämförlig med, en motsvarighet till, ett motstycke till; 'riktig', vanlig, 'normal' 4 den l. det senare, bortre, avlägsnare, fjärmare, motsatta, hin-(sidan) 5 [de andra] de övriga, de återstående — allt annat än se under allbli annat av bli andra bullar av, bli en annan dans av, bli skillnad, bli annan ordning l. andra tag; [då blev det annat av] då fick pipan ett annat ljud, se under 1 pipa; [här ska bli annat av] här ska det tas itu med hårdhandskarna, du ska få känna att du lever, du ska få lära mores, du ska få det hett — en och annan se under 2 enplöja med andras kalvar l. en annans kalv lysa med lånta fjädrar, se vidare under plöja

annanstädes se annorstädes, till l. på annat ställe, åt l. på annat håll

annars 1 eljes(t), i annat fall, i motsatt fall, i vidrigt fall, i annan händelse, (åld.) varom icke; om så icke är l. varit l. vore (fallet), om så icke skett; (ibl.) om icke nu l. då 2 för övrigt, i övrigt, förresten, i andra avseenden, utöver det redan sagda 3 över huvud (taget); i alla fall, dock 4 i vanliga fall, under vanliga l. normala l. andra förhållanden, vanligen, (ibl.) alias; vid annat tillfälle l. andra tillfällen

annektera ta(ga) i besittning, införliva, inkorporera, underlägga sig, inlemma, ockupera; orättmätigt tillägna sig, lägga sig till (med), slå under sig, bemäktiga sig 1

annex 1 dotterförsamling, dotterkyrka, kapell(församling) 2 avläggare, filial 3 bibyggnad, tillbyggnad, sidobyggnad 4 underavdelning, bihang — annex- bi-, dotter-, sido-

annons se meddelande 2; reklam, reklamannons, affisch, jfr anslag 2

annonsera 1 införa (en) annons; genom annons tillkännagiva l. utbjuda l. utlysa l. meddela; se 1 reklamera (för) 2 på förhand meddela, anmäla 1, upplysa l. underrätta om, förkunna 1,

Sida 15 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 22 nov 2013.

annonsera efter—ansedd

affischera, utbasuna l. utbasunera, kungöra, avisera, bekantgöra  annonsera efter efterhöra  , söka, efterlysa

annorledes se annorlunda 1

annorlunda 1 (adv.) annorledes, på annat sätt l. vis, apart, olika, skiljaktigt, icke på det sättet, icke på det sätt man tänkt 2 (adj.) olikartad, olika, av annan art, särpräglad, originell, ovanlig, ny — bli annorlunda se ändra sig 1låta annorlunda [det lät a.] det blev annat ljud i skällan, pipan fick ett annat ljud, det blev en annan låt

annorstädes annanstädes, annanstans, på l. (ibl.) till l. åt annat ställe l. håll l. annan ort l. trakt l. andra ställen l. orter l. trakter, i l. (ibl.) till annat land, på l. (ibl.) till övriga orter, hos andra

annotation skriftlig anmärkning, anteckning, notis, lösryckt (tillfällig) uppteckning, jfr påskrift 1

annotera se anteckna

annuell (motsats: bienn) se ärlig, ettårig

annullera 1 förklara ogiltig, upphäva 3, häva, återkalla, återta(ga), ta(ga) tillbaka, låta gå tillbaka, avbeställa, inställa, kontramandera, riva upp (beslut), avlysa, inhibera, slopa 2 göra ogiltig, (över)korsa, makulera, döda, mortifi(c)era 3 (tekn.) förta(ga) verkan av, förhindra

anomal se oregelbunden 1, abnorm 1

anomali avvikelse (från det normala), undantag, oregelbundenhet, oregelmässighet, inkonsekvens, inkongruens, inadvertens, motsägelse; abnormitet, rubbning, jfr missbildning

anonym namnlös, hemlig 1, okänd, onämnd, ej namngiven, utan (uppgivet) namn, (donator) som önskar vara okänd, (leva) i skymundan; utan (utsatt) författarnamn, icke undertecknad, utan underskrift, osignerad — anonymt (adv., även) se inkognito

anor 1 (adliga) förfäder, stamfäder, (jur.) ascendenter; (adlig l. berömd) ättelängd, anträd, stamträd, stamtavla, genealogi, släktregister, adlig härstamning l. börd l. härkomst 2 släktled; ätt, släkt 1 3 ursprung, traditioner, (vördnadsbjudande) ålder, (för)historia

anordna 1 se ordna 3, sammanställa, placera, anbringa, inrätta, anlägga, lägga, arrangera 1, fördela, aptera, gruppera, disponera; ställa med, inrätta, reglera 2 igångsätta  , ställa till med, organisera, etablera, ge; foga l. träffa l. vidta(ga) anstalter för, ställa l. styra om, bestyra, reda, organisera, anställa 3 (åld. för) besluta, fastställa; förordna, se anvisa 4, anslå 3

anordning 1 ordnande; fördelning, gruppering, uppställning, placering, ordning, sammansättning; konstruktion, komposition, disposition 2 arrangemang, (förberedande) åtgärd, (sl.) jippo; (vidtaga) anstalter; bestämmelse, (i högre st.) skickelse 3 (kam.) utanordning, anvisning 2 4 se inrättning 2, apparat 1, mekanism, (numera ofta:) don, (vard.) manick, grej

anpart se andel 1, del 5

anpassa lämpa (efter), avpassa, tillrättalägga  , arta, forma, bearbeta (för), lokalisera, ackommodera, aptera, adaptera, matcha (efter), jfr jämka (efter); vänja, foga 3, rätta, modifiera, moderera, acklimatisera — anpassa sig jämka sig, foga sig 3, rätta sig (efter), inrätta sig (efter), leva (efter); foga sig efter omständigheterna, smälta in i miljön, följa l. driva l. segla med strömmen, tjuta med ulvarna, vända kappan efter vinden, rätta mun(nen) efter matsäcken, (okritiskt) följa l. segla i ngns kölvatten

anpassling 'bidevindseglare', lismare; medlöpare, sympatisör, jfr samarbetsman, en som vänder kappan efter vinden

anpassningsförmåga smidighet, förhandlingsförmåga, ackommodationsförmåga, flexibilitet, sociabilitet

anrop 1 anropande, högljudd åkallan, bön, vädjan, anhållan, upprop, uppfordran 2 lystringsord; lystringssignal, rop, (ibl.) signal, (telefon)påringning, uppringning; tillrop, tilltal, hälsning, apostrofering, (ibl.) maningsrop

anropa 1 enträget l. högtidligt bedja (till ngn, om l. att), bönfalla, besvärja, bestorma, ansätta, åkalla, påkalla, (ibl.) nedkalla, 'fly till' 2 ringa på l. upp; tillropa, ropa på 3 se ropa an

anrycka se rycka an

anrätta tillreda, (ibl.) reda; tillaga, laga (till), ställa i ordning; bereda (till mat)

anrättning tillredning; undfägnad, traktering; (mat)rätt; måltid, mål; kreation

ans (noggrann l. petig) omvårdnad, omsyn, skötsel, ansning, rykt och ans, putsning, puts, passning; (ibl. nära) skolning, rensning, hyfsning; (ibl.) ordning, skick, ordentlighet

ansa sköta, vårda, rykta, hyfsa, se l. sköta om, göra i ordning, omsorgsfullt behandla, hålla ren, passa, tillse  , pyssla om, omhulda; klippa (träd); snygga upp, fiffa upp, 'frisera'

ansats 1 sats, spjärn, anlopp, fart (till språng), ansprång, (mil.) kort framryckning (i språng); skutt 2 (svag) början, tillstymmelse, antydning, antydan, rudiment, embryo; (kraft)ansträngning, (ibl.) försök; (ibl. nära) anfall, ryck, släng, raptus; (plötsligt påkommen) lust l. drift; se anlag, tendens; uppslag, initiativ, impuls 3 (språkv, o. mus.) ansättande l. början (av språkljud l. ton) 4 (tekn.) 'klack', 'skuldra'; 'avsats'

anse se mena 2, hålla före, hålla på, ha för sig, inbilla sig, smickra sig med (att), finna, tro, tycka; räkna, låta gälla; betrakta som, ge (spelet förlorat), fatta l. uppfatta (som), bedöma (som), se (i ngn), ta(ga) (ngn för), hålla för, (i högre st.) hälsa som, akta (som), skatta; anta(ga), sluta sig till — anses (även) ha ord om sig, gå för, gälla som, kunna l. få passera (som) — ansedd (väl l. illa) sedd l. anskriven l. omtyckt l. ackrediterad, som står (väl l. illa) till boks; aktad, välkänd, respektabel, reputerlig, renommerad, notabel,

Sida 16 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

anseende—anspråkslös

betydande, framstående, prominent, mäktig, inflytelserik, auktoritativ, betrodd; jfr värderad 2; prisad, (högt) skattad, i ropet, ärad, se berömd under berömma

anseende aktning, heder, ära, (gott) rykte, ryktbarhet, (åld.) frejd; renommé, storhet, (gott) namn (om sig), berömmelse, uppskattning, reputation, (ha en god) position, goodwill, (social) status, 'aktier', kredit, (stå högt i) kurs, prestige, auktoritet, (förlora) ansikte(t); (åld. för) ge sken l. utseende (av att vara) — i anseende till se angående, i fråga om, se under 1 fråga, på grund av, se under 2 grund, med hänsyn till — utan anseende till person utan hänseende l. (tillbörlig) hänsyn till person, utan mannamån, lika behandling av alla

ansenlig reslig, ståtlig, imponerande, storväxt; se stor 1, avsevärd, betydlig, beaktansvärd, notabel, aktningsbjudande, aktningsvärd, värd att ta(ga) (med) i betraktande, 'hederlig' (belöning), rundlig, (en) hel (hop), respektabel, rekorde'rlig, reputerlig, 'nätt' (belopp), 'grov' (summa pengar), 'vacker' (slant), modig(a slantar), (prov.) gentil; (åld. för) framstående, förnämlig, utmärkt, viktig, betydelsefull

ansikte anlete; ansiktsdrag; se fysionomi; uttryck; (åld., bibl.) öga, blick; (inför l. i ngns) åsyn l. anblick; (ny l. bekant l. obekant) person; (få ett nytt) utseende, (ny) 'profil', (filmens nya) karaktär; (vard. o. vulg.) fejs, fjås, 'front', nuna, nylle, 'planet(en)', plyte(t), snyte, 'syn(en)', synamente, 'tryne' — behålla l. bevara ansiktet bevara skenet, till synes ej ge med sig, 'behålla masken' — bli lång i ansiktet bli besviken l. snopen l. handfallen l. bedrövad — förlora l. tappa ansiktet förlora sin prestige l. sitt anseende; falla ur rollen, blamera sig, 'tappa masken' — mitt upp i l. rakt i ansiktet mitt för näsan, (tala) trots ngn annans närvaro, hänsynslöst, rentuträdda ansiktet rädda skenet l. anseendet — spotta varann i ansiktet (vulg. för) lägga bort titlarna, se under titelstå ansikte mot ansikte med stå omedelbart framför, inför, mittför, mittemot

ansiktsfärg se hy

ansiktslyftning (bildl. för) uppfräschning, uppsnyggning, upputsning, modernisering, renovering; reform

ansiktsuttryck se min, (ibl.) blick

anskaffa se skaffa 1, skaffa sig

anskri se utrop, plötsligt skri l. rop, jfr skrik

anskrivenilla anskriven se misshagligväl anskriven se ansedd, värderad 2, uppskattad 1

anskrämlig se otäck, ful 1, hemsk

anslag 1 slag, stöt; (med.) knackning, perkussion; (mus.) tusch l. touche, (instruments) 'spelart', (anslående av) ton l. ackord; inledning, inledande ackord, upptakt, början 2 tillkännagivande, kungörelse, anslaget meddelande, plakat, (ibl. nära) affisch, annons 3 stämpling, komplott, (ibl.) försåt, intriger, se under intrig 1, onda avsikter, attentat 4 utgift; anslagssumma, anslagsbelopp, anvisade medel, bidrag, understöd; [begärt anslag] petitum 5 (fackspr. för) smet (till bakverk), tårtsmet, (tårt)botten, (bakverks)stomme

ansluta   (tekn.) se anknyta 1, ankoppla — ansluta sig till 1 foga sig tätt intill, pressas l. packas l. anbringas fast till; stå i förbindelse med, beledsaga, anknyta sig till, övergå i 2 (abstr.) vara en utveckling l. efterbildning av, vara i överensstämmelse med, anknyta till, sammanhänga med, infogas i, inordna sig i, följa 7 3 (om person) söka sig till, sälla' sig till, förbinda sig med, bli medlem av, gå in i, skriva in sig 1, omfatta 2, sluta sig till 2, tro på, vara med på, acceptera, (förklara sig) gilla, instämma i, (livligt) understödja

anslutning 1 tillslutning, uppslutning, deltagande, tillströmning, rusning; medhåll, gillande, instämmande, anklang, genklang, gensvar; övergång (till), ingående (i) 2 se förbindelse 2; (mil. för) sammanhållning; (språkv.) association; (tekn.) tillknytning, anknytning — i anslutning till i samband l. sammanhang med; på grundval av, med hänsyn till, i enlighet med

anslå 1 spika l. klistra upp, slå upp, fästa upp, 'spika', affischera, sätta upp; tillkännage l. meddela l. offentliggöra genom anslag, genom anslag förklara (ledig) 2 se uppskatta 1, värdera, beräkna 1, åsätta visst pris l. värde, taxera; tillerkänna (viss) vikt l. betydelse, skatta 3 bestämma (till visst ändamål), anvisa, förordna, tilldela, bevilja, utanordna, (ibl.) anordna, avsätta, bestå, spendera, offra; ägna (åt) 4 angenämt beröra, se slå an under 2 slåanslående angenäm, behaglig, charmerande, charmant, tilltalande, verkningsfull, imponerande, rörande, sublim, gripande, oförgätlig, oförglömlig — anslå en hög ton uppträda högdraget, vara högdragen

anspela (hän)syfta, sikta (på), häntyda

anspelning antydning, antydan, hänsyftning, häntydning, häntydan, 'vink', allusion, pik, insinuation, påminnelse

anspråk se begäran, fordran 1, behov, ambitioner, pretention(er), aspiration(er) — göra anspråk på se kräva 1taga l. ta i anspråk lägga beslag på, anlita, sysselsätta, förfoga över, göra bruk av, ta(ga) i bruk, sätta in (all kraft på), bruka, använda; kräva (utrymme); uppta(ga)  

anspråksfull (motsats: anspråkslös) (mycket) fordrande, se under fordra, pretentiös, som har stora anspråk, kinkig, bortskämd, med divalater, förmäten, utmanande, fräck, oblyg

anspråkslös (motsats: anspråksfull) förnöjsam, blygsam, försynt, modest, opretentiös, beskedlig, utan åthävor, återhållsam, spartansk, asketisk, flärdfri, tillbakadragen, indragen, undanskymd, stilla, stillsam, okonstlad, självutplånande, ödmjuk, enkel 4, oansenlig,

Sida 17 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

vara anspråkslös—ansvar

obetydlig, (ibl.) sparsam, ringa, tarvlig, frugal — vara anspråkslös inte göra mycket väsen av sig, inte ha stora pretentioner

anstalt inrättning, anläggning, stiftelse, (vård)hem, institut, institution, etablissemang; jfr sjukhus, konvalescenthem, hospitalfoga l. träffa l. vidtaga anstalter göra anordningar l. arrangemang l. förberedelser l. tillredelser l. tillrustningar l. manövrer l. (vard.) en stor apparat (för), vidta(ga) åtgärder i. dispositioner l. lämpliga mått och steg l. försiktighetsmått (för), göra (ngt) åt, anordna, gå i författning om, dra(ga) försorg om, föranstalta, bestyra

anstalta (om) se föranstalta

anstaltsvård sluten vård

anstifta se anställa 2, (genom stämplingar) åstadkomma l. ge upphov till l. vara orsak till, vålla, förorsaka, igångsätta  , anlägga (brand)

anstiftare upphovsman

anstorma se storma an; (bildl.) bestorma (med böner)

anstrykning 1 målning, påstrykning med l. påläggning av l. bestrykning med färg, (ibl.) påmålad färg 2 skiftning, tusch l. touche, nyans 1; tycke l. sken av; (viss) prägel, (bi)smak, tillsats, (ibl.) 'doft'; obetydlig kvantitet, aning, hårsmån, tillstymmelse, 'släng', en smula, se under 1 smula 3 strykande (med stråke l. finger) — ha en anstrykning av se stöta i (brunt)

anstränga hårt l. starkt anlita, uppbjuda, starkt ta(ga) i anspråk, bry l. bråka (sin hjärna), energiskt göra bruk av, skärpa (hörseln), belasta, besvära, jfr överanstränga; ta(ga) på krafterna, angripa, trötta, 'pressa', (ibl.) försvaga; uttrötta  , kosta på', fresta på' — anstränga sig bemöda sig, lägga an på, spänna sina krafter, pressa sig, spänna sig, göra en kraftansträngning, uppbjuda all sin kraft, pina sig, beflita sig, koncentrera sig, göra sitt bästa, inte skona l. spara sig, ta(ga) i', lägga manken till, bjuda till, göra sig besvär, sätta till alla klutar, lägga sig i selen (för), gå an, se 2 sträva, (vard.) lägga på några kol l. ett kol extra, ösa på, spänsta, skärpa sig; gnugga geniknölarna; trötta ut sig; bränna sina kol (förgäves) — ansträngande påfrestande, arbetsam 2, besvärlig 1, (vard.) masig; enerverande, prövande, irriterande, upprivande, påkostande, pressande, svår 1ansträngd spänd, pressad, tillkämpad, krystad, se forcerad, jfr tillgjord; trött

ansträngning (ivrigt l. energiskt l. ihärdigt) bemödande, forcerat arbete, kraftyttring, (ibl.) anspänning; påfrestning, omak, olägenhet, strapats, 1 möda; (ibl.) ansträngdhet, tvungenhet

anstucken berörd, påverkad, angripen, 'smittad', 'infekterad'

anstå 1 (motsats: utföras omgående) uppskjutas, (få) vara (som det är), (få) vila l. dröja l. (för)bli oavgjort, stå öppet, bordläggas, (få) komma efter, (få) stå tillbaka (för ngt viktigare), läggas på hyllan l. 'på is', lämnas till morgondagen, ställas l. få stå på framtiden, få bero, stå över, skjutas åt sidan, 'vänta' 2 (motsats: misskläda) hövas, tillkomma, vara (ngn) värdig, pryda, krävas (av), överensstämma med (ngns) värdighet l. ställning l. karaktär l. väsen, ägna (sig); passa (sig), vara passande l. tillbörlig l. värdig, 'klä(da)'; gå an, vara god nog (åt)

anstånd uppskov (med betalning), nådatid, galgenfrist, (tids)frist, (en tids) respit, moratorium, prolongation, (jur.) fatalier, 2 kredit 1; (ibl.) uppehåll, (en) tids mellanrum, (lugn) mellantid, jfr andrum 2

anställa 1 (motsats: entlediga) ta(ga) i sin tjänst, anta(ga), ge anställning l. plats l. arbete åt, ge engagemang, engagera, enrollera, inmönstra (sjöfolk); (åld.) 'fästa', städsla, städja; leja; förordna, tillförordna, tillsätta, utse, utnämna 2 föranstalta, anordna 2, sätta i gång, tillställa, ställa till med, hålla, arrangera, anstifta, åstadkomma, åvägabringa, vålla, förorsaka; förrätta, verkställa, företaga (sig), utföra; dra(ga) upp (jämförelse); (jur.) väcka (åtal); framföra (klander) — anställd (motsats: arbetsgivare) arbetstagare, löntagare; [de anställda] (även) arbetarna, biträdena, tjänstemännen, personalen, de underlydande

anställning tjänst, (fackspr.) kondition; plats 4, arbete 2, engagemang 1, 1 syssla; anställande, (åld.) städja, städsel

anständig 1 (motsats: otillbörlig) hövisk, skicklig, passande 3, som går an, korrekt, 'klädsam', värdig, i enlighet med konvenansen(s fordringar), överensstämmande med god sed (o. ordning), tillständig, (ibl.) acceptabel; ordentlig, städad, hyfsad, presentabel 2 (motsats: opassande, fräck, lättfärdig) sedesam, sedig, med obefläckat rykte, ärbar, kysk 1; moralisk 3 tillräckligt fin, aktningsvärd, respektabel, 'ordentlig', tillbörlig, lagom stor, hjälplig

anständighet 1 höviskhet, hänsyn till god ton o. rådande sed, konvenans, (yttre) skick, det passande, dekorum, belevenhet, hut, rättskänsla, se heder 1, jfr värdighet 1 2 sedesamhet, kyskhet, dygd, tukt, ärbarhet, 'renliga het', jfr moral 1

anständigtvis med (bibehållen) heder; skäligen, rimligen, rimligtvis, billigtvis, (åld.) honnettemang; (inte) gärna

anstöt (väcka) uppseende, (göra) skandal, (relig.) 'förargelse' — taga l. ta anstöt förargas, bringas att vackla i tron, förledas till avfall; bli stött l. chockerad, jfr stöta sig på, misstycka; känna sig sårad l. kränkt l. generad l. besvärad — väcka anstöt se även stöta 4

anstötlig förargelseväckande, (sedlighets)sårande, se oanständig, shocking, oskicklig, förolämpande, kränkande, förgriplig; skandalös, förkastlig; hädisk, blasfemisk

ansvar ansvarighet, ansvarsskyldighet, skuld,

Sida 18 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

ikläda sig ansvar (för)—anteckningsbok

(bära) hundhuvudet (för), (jur.) förpliktelse, (vid laga) påföljd, (vid) straff(ansvar) l. äventyr; (ikläda sig) garanti l. borgen (för), betalnings- l. redovisningsskyldighet, (hand.) delcredere; (utkräva) redovisning l. räkenskap l. straff; (på egen) risk, (på eget) bevåg; medansvar — ikläda sig ansvar (för) se ansvara (för) — kasta ansvaret på skjuta l. vält(r)a över ansvaret på, låta komma över ngn — ställa till ansvar ställa l. dra(ga) l. föra l. stämma inför rätta, ställa till svars, kräva räkenskap (av), ställa till räkenskap, ge skulden för, skylla på, åtalataga l. ta ansvaret stå risken, hålla i skaftet; se ansvara 2, åtaga sig

ansvara 1 bära ansvaret (för), ha ansvar (för), vara ansvarig (för), vara skyldig (till); sköta om, se till', laga (att), vara l. bli man för, se sörja för (att) under 2 sörja 2 ta(ga) på sitt ansvar l. samvete, våga sitt huvud (på), sätta sitt huvud i pant (för), (ibl.) försäkra, bedyra, lova; gå i god (för), ta(ga) ansvaret (för), garantera 1, åta(ga) l. ikläda sig ansvar l. borgen (för), gå i borgen (för), lämna garanti (för), svara (för), stå (för), innestå (för), åta(ga) sig betalningsskyldighet (för), förbinda sig att betala, bekosta 3 bära följderna (av), svara för följderna, stå till svars l. till räkenskap (för), stånda till ansvar (för), umgälla, plikta (för)

ansvarig (för) 1 skyldig att stå till svars l. att bära följderna l. redovisa l. avlägga räkenskap; skyldig (till), orsak (till) 2 som har att bära det rättsliga ansvaret (för), 'som håller i skaftet'; betrodd; (jur.) hemfallen åt ansvar; jfr tillräknelig; som står inne för l. är skyldig att gälda, som står i borgen för — göra ansvarig för se skylla påvara ansvarig (för) se ansvara 1, vara skuld till

ansvarsfrihet decharge

ansvarslös 1 fri från ansvar, som inte kan ställas till ansvar, utan ansvar, oansvarig 2 utan känsla av ansvar, oförsvarlig, ovederhäftig, (ibl.) hänsynslös, lättsinnig, nonchalant

ansvälld se svullen, buktig 2

ansvällning ansvällt parti, knöl, bula, svullnad, utbuktning, (lökformig) utväxt, (ibl. nära) svulst, (med.) bulb

ansätta 1 häftigt tränga sig på, tränga, anstorma, överströmma; besvära 1, ofreda, angripa, attackera, (häftigt) oroa, hetsa, göra det hett för (ngn), icke lämna ngn ro, klämma mellan sköldar, ställa mot väggen, preja, (vard. o. fackspr.) 'mangla'; bringa i trångmål, söka komma åt, sätta åt, gå (hårt) åt, tränga in på livet; trakassera 2 mana, bestorma, häftigt l. enträget bönfalla, ivrigt anropa, ligga åt l. över l. efter, jfr anfalla 4 3 (fackspr. för) införa   l. indriva   l. intrycka   (en projektil), applicera, anbringa, påsätta   (borrhål l. bergskott), pålägga   (färg); (sjö.) styvhala, styvsträcka, spänna

ansöka se begära 1, söka 1, jfr bedja 1; anmäla sig som sökande, ingå med l. inlämna en ansökan, jfr hemställa 2

ansökan se begäran, skriftlig anhållan; ansökning(s-handling), skrivelse

antaga l. anta 1 (motsats: avböja, avvisa, förkasta, kassera) motta(ga), emotta(ga)  , tacka ja till, gå in l. med på, icke avvisa l. försmå, uppta(ga), påta(ga) sig, (vard.) nappa på; hörsamma; ta(ga) (plats som); se anställa 1; gå in på, biträda, knäsätta, se godkänna 2 (motsats: förneka) tänka sig, föreställa sig, förmena, tro, hålla för troligt, förmoda; förutsätta 1, ponera, supponera, beräkna, hålla för sant l. riktigt, uppfatta l. betrakta som riktigt 3 (motsats: taga avstånd från) göra till sin l. sitt, börja använda l. tillämpa l. begagna l. följa, bli anhängare av, övergå till; tillägna sig, lägga sig till med (ovanor) 4 sätta l. ta(ga) på sig (en viss min), anslå (en ton) — antagen (motsats: verklig, reell) spelad, låtsad, affekterad, tillgjord, konstlad, onaturlig; uppdiktad, fingerad, fiktiv; virtuell; förment, 'lånad'; jfr fastslagen under fastslå

antagande förmenande, mening, tanke, tro; gissning, hypotes; (filos.) postulat; godkännande; utgångspunkt, premiss, presumtion, (under) förutsättning (att)

antaglig (ap)probabel, acceptabel, nöjaktig, tillräcklig, giltig, passabel; rimlig, trovärdig, försvarlig, möjlig, sannolik, trolig, tänkbar, plausibel — antagligen se förmodligen

antagonism motsatsförhållande, se fiendskap, motstånd

antagonist se fiende 2

antal summa, numerär, se mängd 1; myckenhet, mångfald — ett antal en del, en hop, några

antasta 1 ofreda, oroa, trakassera, ansätta, förfölja, vara närgången mot, 'besvära', överfalla; tilltala, attackera, anfalla, (vard.) 'ryka på'; hemsöka, förgripa sig på, göra intrång på 2 utsätta för klander l. beskyllningar, söka misstänkliggöra, rikta anklagelser mot, angripa, hårt bedöma

ante- framför-, före-, förut-

antecedentia l. antecedentier (ngns) (ofta mindre hedrande) förflutna l. föregående (liv o. handlingar), tidigare öden, förtid, förhistoria, meritlista, syndaregister

antecipera göra (ngt) i förväg, utta(ga) i förväg, ta(ga) i förskott, föregripa, gå (händelserna) i förväg, förutsätta (en sak) som känd

anteckna uppteckna  , skriva upp, (låta) sätta upp, teckna sig till minnes, ta(ga) fasta på, nedteckna  , nedskriva  , 'ta(ga) ned' (efter diktamen), annotera, notera 1; införa, jfr registreraanteckna sig för skriva på för, gå i god för, borga för, garantera; teckna sig för, tinga på, subskribera på

anteckning 1 annotation, notering, not, notis, påskrift, jfr anmärkning 1 2 (abstr.) teckning, anmälning, anmälan

anteckningsbok notisbok, notes(block), annotationsbok,

Sida 19 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

antedatera—användbar

skrivbok, (skriv)häfte, kladd(bok), minnesbok, (ibl.) liggare

antedatera åsätta äldre l. tidigare datum (än det verkliga), fördatera

antediluviansk äldre än syndafloden, förhistorisk, uråldrig, urgammal, (starkt) föråldrad, efterbliven

antenn 1 (insekts) känselspröt, tentakel 2 luftledning (för radio- l. tevemottagning o. -avsändning)

anti- mot, emot, motsatt, (ibl.) kontra-

antik 1 från den klassiska forntiden, se klassisk 1 2 gammaldags, gammal 3, ålderdomlig, föråldrad, antikverad, museal 3 gammal (o. värdefull)

antiklimax (motsats: klimax) västgötaklimax, snöpligt slut, 'kalldusch'

antikverad se gammal 3, föråldrad, utdömd, otidsenlig, gammalmodig; (ibl.) 'efterbliven'

antikvitet fornsak, fornlämning, fornfynd, fornminne; gammaldags föremål; [antikviteter] (ibl.) kuriosa; (även) fornkunskap

antimilitarist militärfiende, militärhatare, pacifist

antingen — eller 1 (konj.) [man påträffar antingen ödemark eller grässlätt] endera (av); [antingen han ville eller ej, måste han följa med] se vare sig — eller 2 (substantiverat) (ett) alternativ, skiljoväg

antipati (motsats: sympati) se motvilja, fientligt l. avogt sinne, hat

antipatisk som inger motvilja, motbjudande, högst osympatisk, misshaglig, vedervärdig, vidrig, avskyvärd, (åld.) okär

antisemitism judefientlighet, judehat, (ibl.) judeförföljelse

antiseptisk bakteriedödande, steriliserande, renande, desinficerande, hygienisk

antites motsättning, motsats, sammanställning av motsatser; motpåstående

antitoxin motgift, antidot

antologi urval av dikter l. prosatexter, samlingsvolym, diktkrans, florilegium

anträd se stamtavla

anträda se börja 1, ge sig av på, starta, företa(ga)

anträffa påträffa  , få tag i l. på; (ibl.) råka (på), jfr hitta 1, komma på, varsna, ertappa — anträffas (även) förekomma, finnas, befinna sig, vistas, stå att finna, vara till finnandes

antvarda (i högre st. för) överlämna, anförtro 1, lämna i ngns vård l. förvar; utlämna, överlämna i ngns våld, överantvarda

antyda 1 låta förstå l. skina igenom, ge en vink om, viska l. 'andas' om, göra begripligt för; flyktigt l. i förbigående (om)nämna l. beröra, snudda vid, (i förbigående) låta framskymta, ge en aning l. antydan l. svag föreställning om, i förbigående framkasta; (prov.) slå fram; bebåda, låta påskina, alludera på, insinuera; häntyda (på) 2 utgöra (ett) tecken till (l. för l. på), se tyda på, 'förråda', indicera, (tekn.) indikera; ådagalägga — antydd (även) (biol.) med spår av, som utgör en ansats till, föga märkbar, svagt markerad, föga utvecklad, förkrympt, rudimentär, flyktig

antydan (i plur. antydningar) 1 vink, häntydan, hänvisning, fingervisning, indikation, anvisning, jfr insinuation; (dunkelt o. indirekt) vittnesbörd, kortfattad l. förstucken upplysning, uppgift (i förbigående); [antydningar] (förstå) halvkväden visa 2 ungefärlig föreställning l. bild l. kontur (av), aning, antydning, 'en smula'; svagt spår, första början l. ansats, begynnelse (till), rudiment; tecken, skymt, tillstymmelse, nyans, liknelse, anstrykning, tusch l. touche

antydningsvis i förbigående, kortfattat, ungefärligt, vagt uttryckt, förblommerat; i l. med (vissa) antydningar, i förtäckta ordalag, förstucket, insinuant

antågande antåg — vara i antågande vara i annalkande l. i anmarsch l. i faggorna l. i görningen; nalkas, förestå 1

antända tända (eld på), sticka eld på, påtända  , sätta eld l. fyr på, fyra på, få att brinna, få att fatta l. ta(ga) eld l. flamma upp, göra upp eld, sticka l. sätta i brand, anstifta l. anlägga eld l. brand, (vard.) tutta l. futta på, sätta futt på; bränna av (fyrverkeripjäser)

anvisa 1 ge l. lämna anvisning(ar), lämna nödig upplysning l. ledning, ge besked; indicera 2 visa l. ånge som avsett l. bestämt l. tillgängligt för, utpeka  , utskifta, fördela, (fackspr.) allokera; bestämma, tillsäga l. anmoda att ta(ga) i besittning l. inta(ga); upplåta, låta få, lämna; anbefalla, uppmana, förständiga; uppdra(ga) (åt), tilldela 3 se anslå 3 4 ge anvisning på (en bank), (ut)anordna

anvisning 1 fingervisning, vink, tecken, dessäng, signal, (väg)ledning, indikation, ledtråd, råd, tips, föreskrift(er), (ibl.) hänvisning; uppgift, meddelande, upplysning, förklaring, besked, instruktion, riktlinje(r), direktiv, jfr rättesnöre 2 bankanvisning, check, kreditiv, post(förskotts)anvisning, (penning)invisning, assignation, utanordning, (kam.) (betalnings)anordning, (fackspr.) bong

använda 1 göra bruk av, bruka, ta(ga) i bruk, begagna, (prov.) gagna, nyttja; gå' på (kaffe, viss medicin), (vard.) köra med; tillgodogöra sig, ta(ga) vara på; gå (klädd) i, vara klädd i, ha (på sig); iaktta(ga)  , praktisera, betjäna sig av, begagna sig av, öva (våld); se hantera 1, handhava; ta(ga) i anspråk, förbruka, göra av l. över med, spendera, konsumera; ta(ga) sig till med, göra med (ngt), disponera (tid); anlita, hämta (material) från, exploatera, (ibl.) utnyttja 2 (praktiskt) tillämpa, lämpa (på), applicera (på)

användbar brukbar. funktionsduglig, effektiv, lämplig (att användas), duglig 1, tillämplig, praktikabel, framkomlig, gångbar, ändamålsenlig, praktisk, nyttig; jfr acceptabel, gängse

Sida 20 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 23 nov 2013.

användning—arbeta

användning se bruk 1ha användning för ha nytta av, behöva 1

apa 1 [markatta, babian; antropoid, gorilla, orangutang, schimpans, mandrill, vrålapa] 2 narr, pajas 2; apekatt, ëfterapare, (efter)härmare, eftersägare, imitatör 3 (sjö.) apsegel, gaffelsegel

apa efter se imitera 1

apanage [-a'sj] underhållsanslag, se underhäll 1, jfr understöd

apa'rt ovanlig, egen(artad), artskild, besynnerlig, påfallande, slående, uppseendeväckande, konstig, egendomlig, underlig, säregen, originell, excentrisk, pikant, (o)utrerad

apartheid [-pa'rthejt] (sydafrikansk) rasåtskillnad, särlevnad(s-tvång)

apati håglöshet, likgiltighet, liknöjdhet, slöhet, passivitet, letargi, känslolöshet

apatisk försoffad, håglös, själlös, likgiltig 2, oföretagsam, loj, slapp, indolent, slö 3; okänslig, lidelsefri, känslolös 2, jfr lat 1, 2 lugn 4

aplomb eftertryck, emfas; pondus, säker hållning, säkerhet (i uppträdandet)

apokryfisk oäkta, senare tillkommen l. tillagd, understucken, icke erkänd, av omtvistad äkthet, icke kanonisk; mindre tillförlitlig, misstänkt, ohistorisk, obestyrkt, obevisad, ogrundad, falsk, tvivelaktig 1, mystisk

apologet försvarare, 'advokat'

apologi (skriftligt l. muntligt) försvar; försvarsskrift , försvarstal

apoplektisk slagartad, slag-, med anlag för slag(anfall); häftig

apoplexi se slaganfall, (ibl.) förlamning

apostel 1 'predikare', (Guds) sändebud, (ibl.) evangelist; discipel, lärjunge, anhängare; förkunnare, missionär, utskickad, utsänd 2 förfäktare (av en viss åsikt l. riktning), banbrytare, pionjär, profet, föregångsman, förkämpe, agitator

aposteriorisk (motsats: apriorisk) (filos.) grundad på erfarenheten, erfarenhetsmässig, erfarenhets-, empirisk

apostrofera 1 förse med utelämningstecken l. apostrof 2 rikta sig till, vända sig direkt till, (högtidligt) tilltala, hänvända sig till, vända sitt tal mot, harangera; fara ut mot

apoteos förgudning, förhärligande, (lov)prisande, 'förklaring'

apparat 1 (mekanisk) anordning, inrättning 2, verktyg, redskap, instrument, maskin, (vard.) manick, grej, mojäng 2 (hjälp)medel, tillbehör, mekanism, maskineri, utrustning, utstyrsel, attiralj; tillrustningar, förberedelser, (ibl.) system; (inte kräva större) arrangemang, anstalter, anordningar

apparition 1 (astr.) (en himlakropps) framträdande l. uppträdande 2 (en persons) företeelse, uppenbarelse, yttre, utseende, fysionomi, (ibl. nära) gestalt

appell 1 (jur.) vädjan, hänskjutande, besvärsrätt, vad (från lägre till högre domstol), besvär, överklagande 2 tillrop, lystringssignal, samlingssignal, maningssignal, fanfar; upprop, uppmaning, uppfordran 3 (jäg.) (hundens) förmåga att lystra, lystring — utan appell utan möjlighet till vädjan (till högre rätt), oåterkallelig, stadfäst

appellera till se vädja till 2

appendix 1 se bihang, komplementhäfte 2 (med.) blindtarmens maskformiga bihang, 'blindtarm'

applicera se anbringa; (tekn.) låta (en kraft) verka; tilldela, ge (ett slag); (praktiskt) tillämpa

applåd se handklappning

applådera klappa (i) händerna, ge sitt bifall till känna, ägna en applåd l. bifall(s-yttringar), tilljubla, heja (på)

apport 1 (itj.) (till hund) bär hit 2 (subst.) (om hund) hämtning

appreciera (motsats: depreciera) uppskatta; höja värdet på (valuta); uppvärdera

appreciering penningvärdestegring; uppvärdering, uppskrivning (av valuta), deflation

approbabel se antaglig

approbera godkänna, godta(ga), gilla

approximativ (motsats: exakt) se ungefärlig, tillnärmelsevis riktig, närme- (värde); preliminär (siffra) — approximativt (adv., även) på ett ungefär, ungefärligen, cirka, (till)närmelsevis, uppskattningsvis, på en höft

approximera ungefärligen beräkna l. uppskatta: uträkna ett närmevärde

april (åld.) gräsmånad

apriorisk (motsats: aposteriorisk, erfarenhetsmässig, empirisk) (filos.) oberoende av erfarenheten, hämtad ur medvetandet l. kunskapsförmågan själv, axiomatisk, förutsättningslös, (ibl.) förutfattad

apropå 1 (subst.) avvikelse, digression; aktuellt meddelande, aktuell fråga l. notis; lös anknytning, infall, randanmärkning 2 (adv.) (komma) lägligt, (väl) till pass; se händelsevis, oväntat, jfr plötsligt; eftersom saken är på tal, på tal om det, apropå det, från ett till ett annat 3 (prep.) på tal om, angående, beträffande, vad — angår, med anledning av, i förbindelse l. samband l. sammanhang med

aptera se anpassa, lämpa, anordna, inreda, inrätta, ändra om (till), iordningställa   (för annat ändamål), tillpassa, (skogsv.) avmäta (träd), (mus.) arrangera (ett tonstycke); (ibl.) anbringa (vid), fästa, inpassa, applicera

aptit 1 matlust 2 se begärha aptit på (bildl. för) ha lust till, ha lust att tillägna sig

aptitlig smaklig, njutbar, läcker 1, aptitretande, smakretande; tilltalande, inbjudande, behaglig, angenäm, förförisk, förtjusande, lockande; begärlig

arabesk (dekorativ) bladslinga, (blad)ornament, slinga, ranka, krumelur, ornamental lek, 'fantasi'

arbeta 1 (motsats: vara sysslolös, vila) verka, vara verksam, hålla på (med), tjänstgöra, (vard.) knega, se 2 syssla (med); operera (på egen hand) 2 (motsats: stå stilla) vara l.