Wiktionary:Projekt/Ord för ord/Korrektur/Sida 1-10

Dessa sidor ingår i vårt projekt att korrekturläsa Ord för ord. Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg.

Försök att vara så noggrann som möjligt.

 • Varje uppslagsord ska vara i ett eget stycke (två radbrytningar)
 • Vid avstavning, skriv ihop ordet (också vid sidbrytning)
 • Inkludera alla små tecken, inkl. uttalsangivelser med ' för att indikera betoning. Använd {{../ut}} för [upplösningstecken] (upplösningstecken)
 • Markera tryckfel med {{../tryckfel|som det står i boken|rättstavat}}. Rätta inte tryckfel utan att använda mallen.
 • Högst upp på sidan finns en omfångsanvisning (t.ex. absorberas—adelsman) - behåll den
 • Sidnummer kan tas bort
 • Skriv inte ut förkortningar (det görs automatiskt i ett senare skede)
 • Lägg in {{../forts}} på en egen rad längst ner på sidan om definitionen fortsätter på nästa sida.

Varje sida, och även hela samlingen sidor kan ha en viss status.

 1. Inte korrekturläst
 2. Delvis korrekturläst / korrekturläsning pågår
 3. Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg
 4. Korrekturläst och exporterat till Runeberg
 5. Korrekturläst och behöver inte exporteras

I mallen {{../status}} anges första parametern till en av ovanstående siffror.

Sida 1 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 1.6, hämtad 21 nov 2013.

1 a (subst.) — a och o alfa och omega, begynnelsen och änden, början och slut, det första och det sista, allt (i allom), det enda man bryr sig om l. traktar efter

2 à (prep.) 1 å, om, till, efter, för, till ett pris l. värde l. belopp av, med en längd l. vikt l. lödighet av, pr styck 2 [priset är 3 à 4 kr.] 3 till 4 kr., 3 eller 4 kr., (ibl. nära) högst 4 kr. — à jour se under jourà la såsom, på (ngns) sätt, på samma sätt som, i enlighet med, i stil med

3 a (prep.) — a konto se under konto

a priori (motsats: i efterhand, a posteriori) (filos.) oberoende av erfarenheten; (ställningstagande) på förhand, utan föregående l. närmare undersökning

abbé (fransk) katolsk andlig l. präst

abbot klosterföreståndare, prior; pater, fader

abc alfabet; första grunder, elementer, grunddrag; (ibl.) förkunskaper

abderitisk löjligt förvänd; dum, enfaldig, befängd

abdikation tronavsägelse, avgång

abdikera avsäga sig l. avstå från regentvärdighet l. tronen l. befattning l. ämbete, frånträda regeringen, nedlägga kronan; de-missionera, se avgå 2

abdomen buk, underliv; bakkropp (på insekt)

aber hinder, svårighet, olägenhet, betänklighet, stötesten, streck i räkningen, 'hake', (vard.) krux; jfr 2 men 2

abnorm 1 (motsats: vanlig, naturlig, regelrätt, lagstadgad) icke normal, onormal, onaturlig, överdriven, underlig, osund, sällsam, vidunderlig, förvänd, irreguljär, exceptionell, oregelbunden 1, oregelmässig; icke regelrätt, regelstridig, avvikande (från regeln), anormal, anomal, oformlig, snedvriden, felaktig, avvita 2 (motsats: normalt utrustad) sjuklig, missbildad, förvriden, förvuxen, grotesk, vanskapt, vanför, ofärdig, (med.) monströs; svagsint, otillräknelig, (sinnes)rubbad, 'vriden', konstig, excentrisk, mindre vetande, patologisk, psykopatisk, pervers, sinnesslö

abnormitet monstrositet, se anomali, jfr sinnessjukdom

abonnemang förhandsbeställning (o. -betalning), prenumeration, subskription

abonnent prenumerant, subskribent; beställare

abonnera betinga (sig), tinga (på), (förut)beställa, prenumerera, subskribera, hålla (sig med), teckna sig för, boka, (ibl. nära) rekvirera, reservera

abort fosterfördrivning, avbrutet havandeskap, (framkallat) missfall; (hos djur:) (spontan) kastning

abrakadabra pladder, meningslösa ord, meningslöst prat, munväder, nonsens, 'galenskaper', 'persilja'

abrupt (motsats: jämnt fortlöpande, jämn, lugn, avrundad) tvärt avbruten, tvärhuggen (tankegång l. framställning), korthuggen, osammanhängande, stackato, 'hoppig', (ibl.) orolig; oväntad, tvär, oförmodad, plötslig, (ibl.) kantig, häftig

abscess [-sess'] varhärd, varsamling, varböld, se svulst 1

absolut 1 (motsats: föränderlig, relativ) (adj.) i sig avslutad, fulländad, fullständig 1; (motsats: begränsad, villkorlig, inskränkt, konstitutionell) oomtvistlig, ovillkorlig, obetingad, avgjord; allmängiltig, oundgänglig, (polit.) oinskränkt; oberoende (av annat), enväldig, diktatorisk; (motsats: osäker, tveksam) tvärsäker, kategorisk; (filos. o. språkv.) utan relation till, (betraktad) i och för sig, relationsfri; abstrakt (musik) 2 (adv.) se alldeles 1, helt (och hållet), i högsta grad, strängt, strängeligen, kapitalt, diametralt; ovillkorligen, oavvisligen, oavvisligt, faktiskt, se nödvändigt; säkert, visst, utan tvekan, tveklöst, utan jämförelse, ojämförligt, avgjort, utan gensägelse, i särklass, se onekligen, bestämt, obevekligt l. obevekligen, obönhörligt l. obönhörligen, oeftergivligt l. oeftergivligen, oåterkalleligen, definitivt, sannerligen, just, precis 2, jämnt upp, 'på pricken', (språkv.) utan bestämning

absolution (synda)förlåtelse, avlösning, avlat, frikännande

absolutism 1 envälde, autokrati, envåldsstyrelse, envåldsmakt, diktatur, despotism, tyranni 2 total avhållsamhet från spritdrycker, (hel)nykterhet

absolutist se nykterist

absolutistisk 1 se diktatorisk 2 helnykter, totalt l. fullständigt avhållsam

absolvera avsluta, fullborda, fullgöra; avlägga l. genomgå (examen)

absorbera 1 uppsuga  , tillgodogöra sig, (med.) resorbera; insuga  , insupa, suga i l. till sig, uppta(ga) i sig, ta(ga) till sig, dricka 2 fullständigt uppta(ga) l. sysselsätta, 'fängsla',


Sida 2 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

absorberas—adelsman

'uppsluka' — absorberas (även) försjunka (i), hänryckas, fascineras, fängslas, gå upp (i), koncentrera sig (på), engageras

abstinens se avhållsamhet 2

abstrahera bortse   (från), vända uppmärksamheten (från), ej ta(ga) i betraktande, icke ta(ga) hänsyn (till), avskilja

abstrakt (motsats: konkret, påtaglig, åskådlig) overklig, ogripbar, begreppsmässig, teoretisk, konstruerad, (blott) tänkt, ideell; okroppslig, substanslös, schematisk, allmän, opersonlig, verklighetsfrämmande, akademisk, 'torr', 'blodlös'; (ibl. nära) svårfattlig, svårförståelig, 'dunkel', 'mörk'; (mus). absolut (musik); (om konst) icke avbildande

abstrus svårförståelig, svårfattlig, obestämd

absurd orimlig, oförnuftig, förnuftsvidrig, stridande mot (allt) sunt förnuft, ologisk, självmotsägande, fantastisk, paradoxal, meningslös, förvänd, besynnerlig, galen 6, befängd, grotesk, barock, löjlig, idiotisk — in absurdum ut i l. till det orimliga, till orimlighet

accelerera (motsats: retardera) påskynda  , driva upp, forcera; öka farten l. hastigheten l. takten, gå upp i varv, (vard.) axa; (om ur) forta sig, dra(ga) sig före

accent l. aksent 1 (språkv.) (starkare l. svagare) ton(vikt) l. tonstyrka l. tryckstyrka l. tryck, (huvud)ton, huvudtryck, iktus; tonfall, (musikalisk) intonation l. klang; betoning, accentuering; (tala med utländsk) brytning l. klang; eftertryck, emfas, 'understrykning', 'kursivering', huvudvikt 2 accenttecken, betoningstecken, trycktecken, ton-viktstecken 3 'färgklick', 'krydda'

accentuera l. aksentuera ge tonvikt åt, lägga tonvikt på, betona, uttala med (viss) accent; se framhålla 2

accept 1 skriftligt erkännande l. godtagande (av växel), skriftlig bekräftelse, påskrift 2 (accepterad) växel, tratta

acceptabel antaglig, som kan godkännas, godtagbar, godkännbar, antagbar, giltig, användbar, plausibel, rimlig, sannolik, tillfredsställande, hjåtplig, nöjaktig, överkomligt pris)

acceptera (motsats: underkänna, avslå, avböja, säga nej) anta(ga), efterkomma, gå in på, gå med på, säga ja till, 'slå till', (vard.) nappa (på); godkänna, godta(ga); godkänna (växel) till betalning; finna sig i, foga sig i, försona sig med, nöjas l. nöja sig med, låta gälla, tro på (en förklaring), jfr resigneraaccepteras (även) vinna burskap, bli vedertagen

accession tillväxt, (till)ökning, nyförvärv

accessoarer se tillbehör, bisaker, bihang; (konsth.) staffage, oväsentliga detaljer, bifigurer

accidenstryck tillfällighetstryck, affärstryck

accis tillverkningsskatt, förbrukningsskatt, konsumtionsskatt, pålaga

ack se o

ackja lapsk åksläde, pulka

acklamation jarop, allmänt (o. ljudligt) bifall, bifallsrop, bifallsyttring, allmänt instämmande — med acklamation (även) utan omröstning, enhälligt

acklimatisera vänja vid klimatet, härda (växter), vänja (sig) (vid nya förhållanden), göra (sig) hemmastadd, finna (sig) till rätta, ackommodera (sig), ortvänja, anpassa (sig)

ackommodera se anpassa

ackompanjemang (mus.) 1 (piano)ledsagning, (orkester)beledsagning, ledsagningskonst, (vard.) (jazz)komp 2 underordnade stämmor, melodifyllnad

ackord 1 beting, entreprenad; avtal, överenskommelse; uppgörelse (i konkurs), förlikning; (mil.) dagtingan, kapitulation 2 samklang, harmoni — arbeta på ackord utföra visst arbete för viss lön, arbeta mot betalning efter prestation; få betalt per styck — gå på ackord se kompromissa

ackordera 1 göra upp (om), träffa överenskommelse l. avtal, avtala, överenskomma 2 förhandla, underhandla, parlamentera, köpslå, dagtinga, pruta

ackreditera ge fullmakt åt (diplomat), befullmäktiga, bemyndiga; (hand.) öppna kredit åt — väl ackrediterad väl anskriven, omtyckt

ackumulera (upp)samla, hopsamla, hopa, sammanföra, lägga på hög, magasinera, stegra, öka

ackurat 1 (adj.) omsorgsfull, noggrann, korrekt, strikt, noga 2 (adv.) alldeles, fullkomligt, just, precis, exakt, på pricken, punktligt

ackvisition (annons)anskaffning; vinst, vinning, gott förvärv l. fång, tillskott, tillgång, (lyckat) fynd

ackvisitör annonsagent, reklamagent, försäkringsagent, kundvärvare

ad actalägga ad acta lägga (ngt) till handlingarna, arkivera; anse (ngt) avgjort l. utagerat

ad notam till märke, till efterrättelse — taga ad notam lägga på minnet, ta(ga) i akt, rätta sig efter, beakta, hörsamma, ta(ga) i övervägande, låta säga sig

addera lägga ihop l. samman, summera, sammanräkna, räkna (samman l. ihop), (vard.) plussa; lägga till, öka (med)

adekvat fullt motsvarande l. överensstämmande, likalydande, likvärdig, jäm(n)god, ekvivalent, fullt motsvarig, kongruent, passande, träffande, täckande, sammanfallande; exakt, korrekt, sann, riktig 1

adel 1 (motsats: ofrälse) adelskap, adlig rang, adligt stånd, adlig härkomst, hög o. förnäm börd, välborenhet, (världsligt) frälse 2 (motsats: ofrälse stånd) adelsstånd, adelsklass, (höglovliga) ridderskap(et), första ståndet, (börds)aristokrati, nobless; adliga personer, adelsmän, (ibl.) riddersmän, frälsemän 3 (motsats: låghet, nedrighet, lumpenhet) höghet, ädelhet, själsfinhet, själsadel, (själens) förfining

adelsman ädling, frälseman, (börds)aristokrat, (åld.) riddersman, riddare, herreman

Sida 3 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

adept—agent

adept invigd lärjunge, se lärjunge 2 adia'fora likgiltigheter, ovidkommande l. oväsentliga l. likgiltiga ting, se småsaker 2

adjungera tillkalla som biträde l. sakkunnig, förordna som tillfällig (kommitté)ledamot, (med sig) associera — adjungerad tillfällig (ledamot)

adjunkt 1 ordinarie lärare 2 hjälppräst

adjutant 1 militärt biträde (åt högre officer) 2 uppvaktande befälsperson (hos kunglig)

adjö farväl, lev väl, vi ses igen, vale; (vard.) ajöken, hej, tjänare, tjänis, hejsan, hej svejs, so long, 'frid', mors, tjing

adla 1 upphöja i adligt stånd, förläna adelskap, ge frälsebrev, nobilisera, inviga i adlig orden 2 ge högre värde, upphöja, förädla 1

adlig frälse, ädelboren, (hist.) patricisk

administration se förvaltning 1, styrelse 1, ledning 1

administrator l. administratör 1 styresman, ledare 2 (konkurs)förvaltare, utredningsman, god man

administrera se styra S, förvalta

admonition se varning 3, tillrättavisning, ovett

adoptera ta(ga) till sig som eget barn, uppta(ga) l. erkänna (som eget barn), uppta(ga) i barns ställe; godkänna, göra till sin egen

adress 1 bestämmelseort, mål, adressort; destination(s-ort), bostad, bostadsuppgift, uppehållsort, c/o, jfr 1 hem 1; utanskrift, påskrift 2 samfälld tacksamhetsskrivelse, hyllningsadress, (lyckönsknings)skrivelse; böneskrift, skriftlig hänvändelse

adressat (brev- l. paket- l. post)mottagare

adressera förse med adress, skriva utanskrift (på brev l. paket); rikta l. ställa (skrivelse till) — adressera sig till (hän)vända sig till, rikta sig till

adresslista adressförteckning, adressregister, mailing list

advocera använda advokatyr; tala för, argumentera för, plädera för

advokat 1 juridiskt ombud, rättegångsbiträde, (rättegångs)fullmäktig, rättegångsombud, praktiserande jurist; (neds.) lagvrängare 2 försvarare, förespråkare, apologet

advokatorisk spetsfundig, klipsk, knepig, knivig, (knip)slug, illistig, sofistisk, hårdragen, 'slipad'

advokatyr spetsfundig l. hårdragen l. halvsann bevisföring, spetsfundigheter, illslug lagvrängning, lagvrängeri, juristeri, advokatknep, sofism, sofisteri, dialektik, machiavellism, 'fagert tal', slingerbultar, slingerkrokar, 'rävkrokar'

affa'bel lätt att tala med, som låter tala med sig, medgörlig, förbindlig, urban, vänlig, tillgänglig, förekommande, tillmötesgående, alltför älskvärd, nedlåtande

affekt (häftig o. hastigt övergående) sinnesrörelse, häftig känsla, häftigt känsloförlopp, stark känslostämning, upphetsning, uppjagad iver

affekterad se tillgjord

affektion tillgivenhet; se förkärlek

affektionsvärde (motsats: gångbart värde, konstvärde) känslovärde, personligt värde, samlarvärde

affirmativ jakande, bekräftande

affisch (offentligt) anslag, plakat, poster, skylt, (reklam)annons. tillkännagivande

affischera 1 sätta upp anslag, anslå affischer, reklamera, kungöra genom anslag, offentliggöra, öppet tillkännage 2 (om känslor) blotta, visa, demonstrera, ådagalägga, 'annonsera'

affär 1 handel(s-hus), firma, (affärs)företag, (affärs-, köpmans- l. fabriks)rörelse; (ofta neds.) geschäft; bod, butik, varuhus, etablissemang, basar, magasin 2 (ekonomisk) uppgörelse, avslut, köpslut, finansoperation, (affärs)transaktion, spekulation 3 sak, ensak, privatsak, angelägenhet, görande och låtande, göromål, hantering, sysselsättning, syssla; förrättning, förehavande, tilldragelse, händelse, historia, 'fall' 4 (mindre) strid, träffning, (ibl.) tvist, mellanhavande — affärs- kommersiell — det kan inte vara (ngn) affär se löna siggöra affär av göra väsen l. rabalder av, göra ett (stort) nummer av, lägga vikt vid, framhålla såsom viktigt, kraftigt framhäva l. understryka  , stoltsera med, skryta med, prisa, utveckla vitt och brett; (inte) bry sig om, (inte) fråga efter, (inte) göra (ngt) av (saken) — affärer (även) 1 ekonomisk ställning, affärsställning, förmögenhetsvillkor, ekonomi, finanser 2 handel, köpenskap, rörelse, omsättning, affärsverksamhet, affärsliv, handelsutbyte, varuutbyte, kommers(en), marknad — göra affärer i bedriva affärer i, handla med, spekulera i

affärsgren se bransch

affärshus handelshus, varuhus, etablissemang; firma

affärslokal se butik

affärsman se 2 handlande, försäljare; finansman, ekonom, bankir, fondmäklare

affärsmässig 1 se ekonomisk 1 2 saklig, nykter

affärsställning se finanser 2

affärsverksamhet se affärer 2

aforism visdomsord, kärnspråk, tänkespråk, tankekorn, (ibl.) maxim, se sentens, (ibl. nära) ordstäv, epigram

afton 1 se kväll, (vard., åld.) (i går) afse, (prov. för) eftermiddag 2 mottagningsafton, soaré, aftonsammankomst, aftonunderhållning, aftoncirkel, aftonsällskap 3 aftonmål, se supé

aftonbön se aftonsång

aftonsång aftonandakt, aftonbön, aftongudstjänst, eftermiddagsgudstjänst, vesper, kvällsandakt, kvällsgudstjänst

aftonvard kvällsvard, kvällsmål, supé; eftermiddagsmål, mellanmål, (dial.) merafton

1 aga (subst.) straff, (kroppslig) bestraffning, tuktan, näpst, smörj, smäll, ris, pisk, 'rotting', 'spö', prygel, stryk, (åld.) stut, handplagg

2 aga (v.) (kroppsligt) (be)straffa, tukta, näpsa, örfila, klå, (åld.) risa; se prygla

agent 1 (diplomatiskt) sändebud; befullmäktigat

Sida 4 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

agera—akta på

ombud, affärsombud, företrädare, representant, (handels)resande, (affärs)förmedlare, mellanhand, kontaktman, 'kontakt', (sjö. för) skeppsklarerare 2 spion, femtekolonnare, propagandist, (hemlig) spejare l. emissarie, rapportör

agera 1 uppträda, spela, vara inne (på scenen) 2 låtsa sig vara, spela (rollen av), uppträda som, föreställa; göra sig till, förställa sig, spela teater, posera, gestikulera; ge sig ut för, uppföra sig som, fungera som, verka, framträda som, gälla för — agerande (den) handlande, (den) uppträdande l. spelande, skådespelare, aktör; [de agerande] dramatis personae

agg 1 (starkt) groll, (hemlig o.) inrotad ovilja l. fiendskap, illvilja, ingrott hat, avoghet, bitterhet, hätskhet, ressentiment, rancune, ond l. ont blod, animositet 2 själskval, själsoro, inre förebråelse, samvetskval, samvetsstyng — bara l. hysa l. nära agg till l. mot vara avogt sinnad mot, vara förargad på, ha ngt otalt med, inte ha glömt den snö som föll i fjol, ha ett horn i sidan till, se snett på, ha en gås oplockad med, (vard.) vara lömsk på — fatta agg till bli avogt sinnad mot, bli fientligt inställd till l. mot

aggression se anfall 1

aggressionspolitik angrepps- l. krigspolitik, mot annat land riktad fientlig politik

aggressiv 1 (motsats: defensiv, fredlig) angripande, anfallande, anfallslysten, offensiv, anfalls-, angrepps- 2 (motsats: tillbakadragen, resonlig) se utmanande, stridslysten, stridbar 2, påträngande 2, pockande, påstridig, oresonlig, bråkig

agitation bearbetning av den allmänna meningen, proselytmakeri, 'kampanj', reklam, propaganda; uppvigling, upphetsning, hets, hetskampanj, hetspropaganda

agitator uppviglare, inpiskare, (upp)hetsare, (upp)eggare, oro(s)stiftare, förkunnare, jfr propagandist

agitera 1 [agitera bland] (ivrigt) bearbeta, söka vinna anhängare, (söka) påverka stämningen, hetsa 2, (upp)egga, uppelda, uppvigla, uppreta, sporra 2 [agitera för] (i tal l. skrift) ivrigt arbeta l. verka för, kämpa, strida, ivra, propagera, reklamera, förkunna

1 agn se 2 bete

2 agn boss, (trösk)avfall, smolk, (frö)skal, småhalm; blomfjäll, skärmfjäll, borst — skilja agnarna från vetet sålla l. sortera l. sovra materialet, skilja det onda från det goda, skilja fåren ifrån getterna — skingras som agnar för vinden spridas åt alla håll

agraff se spänne; järnkrampa; (med. för) sårklämma(re)

agrar jordbrukare, bonde; medlem av agrarparti, bondepolitiker

agremanger behag, fördelar, förmåner, nöjen, bekvämligheter

air [är] se är

ajournera [äsjor-] se skjuta upp 3ajourneras (även) förpuppa sig l. förpuppas

akademi 1 universitet 2 vetenskapligt l. vittert l. lärt sällskap l. samfund, konstakademi, (ibl.) samhälle, societet

akademiker 1 akademisk medborgare, akademiskt (ut)bildad, studerad karl, jfr intellektuell 2 2 akademisk lärare, universitetslärare 3 ledamot l. medlem av akademi, akademist, en av de aderton (i Svenska Akademien)

akademisk universitets-, akademi-; vetenskaplig, lärd; (stilistiskt) välformad, väl avrundad, avmätt, formell 2, högtidlig; (ibl.) konservativ, förbenad; (om fråga) skolmässigt teoretisk, förståndsmässig, konstruerad, verklighetsfrämmande, abstrakt, högbrynt

akilleshäl svag l. öm l. sårbar l. känslig l. sjuk punkt, svaghet 3, angreppspunkt, 1 blotta

akribi [-bi'] (vetenskaplig) noggrannhet, exakthet

akrobat ekvilibrist, konstgymnast, lindansare, trapetskonstnär, luftkonstnär, ormmänniska, cirkusartist

aksent se accent

aksentuera se accentuera

1 akt 1 gärd l. handling l. gärning (av); (filos.) (medvetenhets- l. känslo- l. vilje- l. verksamhets)yttring 2 (högtidlig) förrättning, högtidsakt, högtidlighet, ceremoni 3 huvudavdelning l. avsnitt av skådespel; avdelning, 'kapitel', stadium 4 (konsth.) naken modellfigur, modell(studie), nakenstudie; nakenmodells ställning l. attityd

2 akt (skriftlig) urkund, handling 3, dokument, aktstycke, (ämbets)skrivelse; [akter] (även) rättegångshandlingar, arkivalier, dossié l. dossier

3 akt bann — förklara i akt förklara i rikets bann, göra biltog, förklara fågelfri, göra fredlös, ställa utom lagen, landsförvisa, bannlysa

4 aktge akt på se se 1, iakttaga 1; ägna uppmärksamhet åt, märka 3; lyssna (till); akta på 1i (den) akt och mening att i syfte l. uppsåt l. avsikt l. med ändamål l. plan l. tanke att, (i ledig st.) för att — taga l. ta i akt ta(ga) vara på, se akta på 3taga l. ta sig i akt se akta sig, behärska sig, vara försiktig

akta 1 vara aktsam l. rädd om, vara försiktig med, hantera varsamt l. försiktigt; bevara 3, skydda, förvara, vårda, ta(ga) vara på, vakta (på) 2 jfr akta på 2 3 hålla (för), betrakta (som), (i högre st. för) anse (som), (ibl.) tycka; högakta 4 se ämnaakta sig ta(ga) sig till vara l. i akt (för), vakta sig (för), vara på sin vakt (mot), besinna l. veta vad ens frid tillhör, gardera sig (mot), värja l. värna l. freda l. skydda sig (mot), ha ögonen öppna, hålla tungan rätt i mun(nen), (söka) undgå, undvika, avhålla sig (från); se sig för l. före, se upp l. opp, se efter, vara rädd om sig, ta(ga) vara på sig, (vard.) passa sig; [akta dig] Gud nåde dig; passa på, passa upp, maka (på) sig, gå l. stiga åt sidan — aktad se ansedd, uppburen, se ärad under 3 äraicke akta för rov inte genera sig för, se vidare under rovakta på 1 ge akt på, hålla ett öga på, lägga märke till, se

Sida 5 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

akter—aldrig

iakttaga 1, tänka på, (ibl.) lyssna till, höra på 2 fästa avseende vid, lägga vikt vid, besinna, betänka, beakta, ta(ga) ad notam, bekymra l. bry sig om, fråga efter, ta(ga) hänsyn till, respektera, iakttaga 2 3 väl använda, ta(ga) vara på, ta(ga) i akt, dra(ga) fördel av, icke slarva bort, icke låta gå förlorad, icke glömma, passa (på), vara mån om, vara rädd om

akter 1 (sjö., motsats: för) bakstam, (akter)stäv, (om äldre förh.) lyfting 2 (vard. för) stjärt, se bakdel 2

akterlig 1 belägen akterut, åt l. i aktern befintlig, aktra, bakre 2 se förlig 2

aktersegla (sjö.) segla ifrån, lämna kvar, överge

aktie aktiebrev, mantel; andel, kapitalinsats, jfr lott 1; [aktier] (även) aktiestock; anseende, ställning, aktning, uppskattning, popularitet, gunst

aktion 1 uppträdande, handling 2, åtgärd 2 (åld. för) träffning, (sjö)drabbning, se 1 strid 1 3 (jur.) rättslig aktion, åtal, (ibl.) process 4 dramatisk l. mimisk framställning, 'spel' — gå till aktion gå till anfall l. angrepp, anfalla 2, angripa; sätta luntan till fänghålet l. krutdurken, lägga torped under arken; se ingripa 2

aktionsradie räckvidd

aktiv (motsats: passiv) se verksam 1, handlande, arbetande, verkande, livaktig, rörlig, vital; effektiv, driftig, arbetsam, nitisk, flitig, idog, trägen, oförtröttad, rastlös; 'vaken', utåtvänd, utåtriktad, (psykol.) extravert l. (tidigare) extrovert l. somatoton (karaktärstyp); (ibl.) anfallande, angripande, som tar initiativet; (ibl.) tjänstgörande, (alltjämt) i (aktiv) tjänst; yrkesutövande; (naturv.) aktiverad, energirik

aktiva (motsats: passiva, skulder) förmögenhet, (enskild l. firmas) tillgångar, fordran 2

aktivist (motsats: pacifist) förespråkare för aktiv utrikespolitik, (ibl.) krigshetsare, krigsivrare

aktivitet (motsats: passivitet, indolens) handlingsiver, arbetslust, handlingskraft, driftighet, företagsamhet, verksamhetsiver, nit, energi, vitalitet; livlig verksamhet, livaktighet, (liv och) rörelse; [aktiviteter] sysselsättningar, verksamheter

aktning 1 högaktning, veneration, god l. fördelaktig tanke, vördnad, (ibl.) honnör; respekt, gott anseende, hög uppskattning, gehör, (aktningsfull) uppmärksamhet 2 undseende, hänsynsfullhet, försyn, pietet, hänsyn

aktningsvärd 1 vördnadsvärd, hederlig 1, solid, (vard.) reputerlig, respektabel 1 2 rätt betydande, all hänsyn l. ära värd, ganska god, rätt duktig, avsevärd, betydlig, beaktansvärd, erkännansvärd

aktris se skådespelerska

aktsam 1 rädd l. mån (om), försiktig (med), sorgfällig, vårdsam (om), varlig, noga (med), varsam, sparsam (med l. på), (dial.) varetan l. tavarsam 2 (åld. för) uppmärksam, aktgivande (på sig själv) — vara aktsam om se upp med, se skona 2, spara 4

aktstycke akt, handling, skrift, dokument

aktualisera framkalla för medvetandet, (ibl.) komma på1; bringa till (full) verklighet l. till full utveckling l. medvetenhet, se förverkliga, göra aktuell, bringa l. föra på tal, se under 2 tal; (ibl. nära) modernisera, omarbeta  aktualiseras bli aktuell

aktualitet 1 dagsintresse, nyhetsvärde, aktuellt intresse, betydelse (för tillfället) 2 fråga av intresse l. betydelse för dagen, nyhet, novitet 3 (filos., motsats: möjlighet, potentialitet) verklighet

aktuell 1 (motsats: föråldrad, passerad) av intresse l. betydelse för dagen, dagsaktuell, (dags)färsk, 'brännande', akut, (om exv. tips) 'het', 'rykande färsk'; på tapeten l. på tråden, i ropet, mycket omtalad, på tal, som står på dagordningen l. i förgrunden; på modet, up to date, modern, tidsenlig; tillämplig, giltig; förhandenvarande, förevarande, föreliggande, förefintlig, nuvarande, rådande, härskande, nu gällande, pågående, närvarande, (ibl.) faktisk; ifrågavarande; (ha ngt) i minnet l. present; (föra) à jour 2 (motsats: potentiell, möjlig, latent) (filos, för) fullt utvecklad, verklig, fullt medveten, förverkligad — bli aktuell aktualiseras, komma in i bilden, komma i förgrunden; komma på tal, komma i åtanke, komma i fråga

aktör se skådespelare, jfr posör

akustik ljudverkan, akustisk beskaffenhet, ljudvolym, tonvolym, ljudförhållanden; (fys.) läran om ljudet

akut 1 skarp, häftig, stingande 2 (motsats: kronisk) plötslig, hetsig, kortvarig, snart l. hastigt övergående, tillfällig, med hastigt l. häftigt förlopp, med snar kris, kritisk 3 aktuell, tillspetsad, 'överhängande' 4 (språkv., motsats: grav) enstavighets- (accent) 5 (vard. för) akutintag, akutmottagning

alarm 1 buller (och bång), bråk, larm, rumor, oväsen, väsen; rörelse, uppståndelse, oro, förskräckelse, bestörtning, uppseende 2 varnings- l. utryckningssignal, (a)larmsignal, nödsignal, alarmrop, larm — slå alarm kalla till vapen, blåsa alarm, rikta uppmärksamheten på faran l. missförhållandet, röra upp himmel och jord

alarmera skrämma (upp), förskräcka, göra ängslig, oroa; ge varningssignal l. utryckningssignal l. alarmsignal, snabbt underrätta, tillkalla l. kalla på (brandkåren), väcka, slå larm, (vard.) larma, (åld.) varsko — alarmerad se bestört, uppskrämd — alarmerande oroande, upphetsande, sensationell

album 1 minnesbok, stambok; skissbok, portfölj, nothäfte; samlingsbok; fotografialbum 2 samlingsverk, (litterär) kalender

aldrig 1 icke l. inte l. aldrig någonsin l. nånsin, varken natt eller dag, icke l. inte förut l. förr, (vard.) 'sällan'; alls icke l. inte, ingalunda, på inga villkor, under inga förhållanden l.

Sida 6 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

alert—allierad

omständigheter, aldrig i tiden, aldrig i livet, omöjligen, jfr icke 2 [aldrig så liten] än så liten, hur liten som helst; [aldrig så mycket] hur mycket som helst

1 alert (adj.) vaken, livlig, pigg, rörlig, snabb, vital, påpasslig, redo

2 alert (subst.) — på alerten vaken, pigg (o. klartänkt), påpasslig-, på sin vakt, energisk

alf l. alv (mytologiskt) naturväsen, jordande, gnom, vätte, luftande, (ibl.) dvärg

alfabet bokstavsföljd, abc, (små o. stora) bokstäver, fonetiska tecken; se även runalfabet

alfons se sutenör

a'lias eller (med annat namn), med andra ord, även l. gemenligen kallad, med öknamnet l. smeknamnet l. täcknamnet l. pseudonymen l. signaturen, annars, eljest

a'libi (bevis om) vistelse på annan plats, frånvaro

alienation (känsla av) främlingskap, (den enskildes) främlingskänsla, opposition mot påtvingad livsform

alienera göra främmande; fjärma

alkoholhaltig se sprit-

alkoholism se dryckenskap

alkoholist alkoholskadad (person), vanedrinkare, se drinkare, (vard.) alkis

alkov sängnisch, sängalkov, (öppet) sidorum, öppen kammare, (fönster)fördjupning

all 1 hel, hel och hållen 2 varje (slags), all slags, allsköns, vilken som helst; den myckna (undfägnaden), (utan) någon (enda) l. den minsta (tanke) 3 fullkomlig, full, oinskränkt 4 slut, ändad, lyktad, till ända, förbi; [alla] (även) samtliga, varenda en, allesamman(s), allihopa, (vard.) hela högen l. klungan l. bunten l. bingan l. byket l. surven l. kodiljen; allom (givet); [allt] (även) vart och ett, allting, alltsamman(s), alltihop(a), löst och fast, (både) stort och smått, vad som helst, allt möjligt, det hela, (vard.) hela alltet l. kakan l. klabbet l. högen l. skräpet l. smörjan l. historien l. härligheten l. kalaset l. tutten l. rasket l. trossen l. konkarongen l. byket l. rykan l. smitan l. rukan l. faderullan l. subberten l. surven l. kosidangsen, rubb och stubb, hela rubbet l. ruljangsen — all- pan- — all round [ål raund] allsidig(t utbildad), kunnig på (många) olika områden, mångkunnig, mångsidig, se allsidigallt annat än allt utom, långtifrån, minst av allt, alls inte, just inte, ingalunda, se ickeallt i allo l. allom (oumbärlig) medhjälpare, se faktotumallt möjligt se diverseallt som allt se inalles, på det hela taget, över huvud (taget), när allt kommer omkring, in summa — allt utom se allt annat än ovan, ickeav l. efter allt att döma se uppenbarligen, förmodligen, över huvud (taget), tydligenen gång för alla slutgiltigt, definitivtgå all världens väg vara borta, gå förlorad 1, gå under 3, gå sönder, gå åt, gå för fan i våld; se dö 1i alla händelser se likväl, i alla falli alla väder i ur och skur, ständigt, se vidare under väderi allo i alla hänseenden, se helt under helnär allt kommer omkring se under komma omkringtill alla delar i alla avseenden l. hänseenden, se helt under hel, alldeles 1, noga 1under alla omständigheter hur det än må vara l. bli, med all(t) gevalt, se likväl, i alla fall, (stå sig) i alla väder

allahanda l. allehanda se diverse

allaredan redan nu l. då, se redan

allasamman(s) l. allesamman(s) alla, se under all 4, se mangrant

allbekant allmänt bekant l. känd, allom känd, riksbekant; (neds.) beryktad, notorisk

alldaglig 1 som sker var(je) dag, daglig, vanlig 2 vardaglig, alldags-, vardags-, (sedvanlig, ordinär, genomsnittlig; som alla andra, socken, söcknig, ledsam, tråkig, 'utsliten', 'utnött', 'platt', banal, 'grå'; flack, medelmåttig, 'slät', trivial, prosaisk

alldeles 1 till alla delar, fullt (ut), till fullo, fullständigt, fullkomligt, fullt och fast, ordentligt, komplett, 'rakt', totalt, kapitalt, absolut, stört l. blankt (omöjligt), helt (och hållet), (tömma) i botten, alltigenom, i allo, (alldeles) på pricken, till punkt och pricka, på sina fem fingrar, i alla avseenden l. hänseenden l. enskildheter, från alla synpunkter, precis, exakt, noga, rätt, rakt, just; platt l. alls (intet), på tok (för mycket); bestämt, uttryckligen l. uttryckligt 2 (förstärkande:) i hög(sta) grad, synnerligen, ytterst, splitt(er), spritt l. splitt (språngande l. spångande), skvatt l. bind- (galen), sten (döv), stock (blind l. dum l. döv l. lat), spik (nykter), stup l. blixt l. död- l. (vard.) pin (full), smock- (full), stopp l. propp-l. skrov-l. tvär- (mätt), blick l. lod (stilla), kav (lugn), mol (allena), vilt (främmande), ur-, topp tunnor (rasande), rent l. fly (förbannad), sol-(klar), gorr-(våt); rent(av), bokstavligen, riktigt; strax l. straxt (invid), näst (intill), (sjö.) dikt (intill)

alldenstund se emedan

allé b(o)ulevard, aveny, esplanad; lövgång, 'grön gång'

allegori (sinne)bildlig l. symbolisk framställning, liknelse, fabel, moralitet, parabel, jfr bild 6, personifikation

allehanda l. allahanda se diverse

allena l. (i högre st.) allen 1 se ensam 1 2 se bara 1

allenarådande se enväldig

allenast se bara 1

allergisk se överkänslig

allesamman(s) alla, se under all 4, mangrant

allestädes se överallt

allfarväg allmän landsväg l. farled, stråkväg

allians se förbund 2; giftermål (inom furstlig l. adlig familj)

alliera sig sluta l. ingå l. träda i förbund (med), förbinda sig (med), ingå allians (med), samverka, förena sig (med), slå sig tillsammans l. ihop (med) — allierad förenad, förbunden, federerad, förbunds-, entente-, allians-, se bundsförvant; (vara) i förbund med

Sida 7 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

allihopa—alludera

allihopa alla, se under all 4

allitteration stavrim, uddrim, begynnelserim, bokstavsrim

allmakt 1 oändlig makt l. förmåga, allsmäktighet, allsvåldighet 2 oemotståndlig l. allt förmående makt; Gud

allmoge bondfolk, bondestånd(et), bondeklass(en), det fjärde ståndet, allmogemän, lantbefolkning, lantfolk; [allmogen] den jordbrukande lantbefolkningen, bönderna, se under bonde 1allmoge- (arbete) i allmogestil l. i allmogemönster, (om möbel etc.) rustik; bonde-(hem)

allmogemål se dialekt

allmosa skänk, nådegåva, barmhärtighetsgåva, fattighjälp, bidrag 2, 'slant'

allmän 1 (motsats: enskild, individuell) gemensam (för alla), samfälld, kollektiv, öppen l. tillgänglig (för alla), allas, hela folkets, riks-, national-, (ibl.) nationell; publik; allmänt gällande, för alla förpliktande 2 (motsats: partiell, speciell) alltomfattande, allmängiltig, allmännelig, universell, universal-, generell, general- (kyrkl.) ekumenisk; fri (idrott); odelad l. enhällig (glädje), enstämmig (uppfattning) 3 (motsats: detaljerad) (som ger ngt) i stora drag, som blott behandlar grunddragen, genomgående, obestämd, abstrakt, (ibl.) svävande 4 (motsats: privat) stats-, statens, kronans, offentlig, regeringens, samhällets, (ibl.) kommunens, kommunal, officiell 5 (motsats: sällsynt, rar) (sed)vanlig, bruklig, gängse, gångbar, vida spridd, överallt förekommande l. härskande, vidsträckt, vitt utbredd, vitt känd; (ibl.) daglig, vardaglig, alldaglig, banal, utnött l. trivial (sanning) — allmänt (adv., även) överallt, allestädes, litet varstans, vitt och brett, här och var, vart (helst) man kommer; över huvud (taget), över lag, i korus — det allmänna staten, socknen, kommunen, samhället — det allmänna bästa välfärden

allmänanda (motsats: egoism, skråanda, partianda, klickväsen) medborgerligt sinne, samfundsanda, samhällsanda, solidaritet

allmänbildad allmänt kunnig, beläst, boksynt, väl orienterad, kringsynt, all round, jfr bildad

allmänfattlig se lättfattlig, jfr populär 2

allmängiltig allmänt tillämplig, generell, universell, absolut, (ibl.) typisk, jfr objektiv

allmänhet (vanl. i best. f.) [allmänheten] folket, se under folk 6; alla människor, vem som helst; publiken — i allmänhet 1 på det hela taget, över huvud l. generellt taget, i det (stora) hela, i stort sett. 2 med bortseende från detaljer, mera allmänt, i största allmänhet, i de viktigaste dragen, i sina grundlinjer, översiktligt 3 i de flesta fall, för det mesta, i regel, (åld.) esomoftast, vanligen

allmänning allmän l. gemensam egendom; samfälld l. gemensam betesmark l. skog l. fiskevatten, utmark, (prov., i Sydsv.) fälad

allomfattande se allsidig, encyklopedisk(t vetande), universal-, universell

allra (störst l. minst osv.) av alla, bland alla, av allt

all right [ål rajt] bra, rätt, som sig bör, riktig(t), allt väl, klart

all round [ål raund] allsidig(t utbildad), kunnig på olika områden, mångkunnig

allrådande se allsmäktig

alls över huvud (taget) (icke), (icke) i ngt avseende, (icke) någonsin, platt (ingen), se ingen 2, ingenting; (om) ens

allsidig all(t)omfattande, generell, förutsättningslös, objektiv, genomgripande, grundlig, från alla synpunkter, all round; universell, jfr mångsidig

allsköns allt slags, av alla slag, all tänkbar, se diverse

allsmäktig allhärskande, allrådande, allt behärskande, (åld. l. i högre st.) allsvåldig

1 allt (adj.) se under all 4

2 allt (adv.) 1 (åld. för) ända (till), hela vägen 2 (åld.) (det låter du) vackert (bli) 3 [det vet jag allt] nog, visst, väl (ändå); [du har allt rätt] nog, säkert

alltefter l. allt efter beroende av, jfr efter 7

allteftersom l. allt eftersom i den mån som, i samma mån som, alltsom, i den ordning som, vartefter, efter hand som; beroende på huru

alltemellanåt l. allt emellanåt se ibland 1

alltet se världsalltethela alltet alltihop, allt, se under all 4

alltför l. allt för 1 (alldeles) för, för mycket, väl l. bra (mycket), mer än tillbörligt, onödigt, på tok för, mer än önskligt l. behövligt; hyper-, super- 2 synnerligen, i hög grad, ytterst; (inte) just l. särdeles

alltid 1 beständigt, se ständigt, oupphörligt, jfr jämt, oavlåtligt, oföränderligt, alltjämt, städse, utan uppehåll, när som helst, jfr evigt, (vard.) för jämnan, alla gånger; gång på gång, varje gång, vid varje tillfälle, (ibl.) regelbundet 2 i alla fall l. händelser, nog, helt säkert, utan all fråga, givet, åtminstone

alltigenom l. allt igenom genom, ända igenom; från början till slut, hela tiden; genomgående, se helt under hel, alldeles 1, komplett; uppifrån och ända ned, (en karl) hela dagen, i varje tum, ut i fingerspetsarna, från topp till tå

alltihop l. alltihopa allt, se under all 4

allting allt, se under all 4

alltjämt se alltid 1, ständigt, oavbrutet; under alla förhållanden, vid varje tillfälle; titt och ofta; (allt) fortfarande, nu som förr

alltnog lika mycket, nogav, vare därmed hur som helst, (huvud)summan av saken är, se kort och gott under 2 kort

alltsamman l. alltsammans allt, se under all 4

alltsedan l. (vard.) alltsen ända sedan, se sedan 3

alltsomoftast l. allt som oftast titt och tätt, då och då, (åld.) esomoftast, jfr ibland 1

alltså 1 (ske) så 2 således, följaktligen, därför 2, sålunda, ergo, med andra ord

alludera se antyda 1, häntyda, jfr insinuera

Sida 8 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

allusion—ambulera

allusion häntydan l. häntydning, anspelning, hänsyftning, vink

allvar 1 (motsats: skämt, lek; falskhet) verklig l. allvarlig l. uppriktig mening, uppriktighet, ingenting l. icke att leka l. skämta med, ord och inga visor; (nu är det) slut med sötebrödsdagarna, hård verklighet; djupare innebörd; (med) kraft l. eftertryck l. 'tyngd' l. (lugn) stränghet l. iver; (ibl.) verklighet, sanning 2 (motsats: lättsinne, ytlighet, efterlåtenhet, slapphet) allvarlighet, djup, allvarlig l. djupare läggning l. världsåskådning l. stämning; allvarsamhet, grundlighet, värdighet, högtidlighet — göra allvar av se förverkliga, uppfylla (löfte), verkligen företa(ga) sig — på allvar på fullt allvar, grundligt, allvarligt, på rena rama allvaret, med besked, ordentligt, på skärpen, med hårdhandskarna, med hård hand, bokstavligen l. bokstavligt, verkligen, på riktigt

allvarlig 1 (motsats: glad, uppsluppen, skämtsam, bekymmerslös, sorglös) allvarspräglad, allvarsfull, allvarsdiger, allvarstung, allvarstyngd, allvarsam, gravallvarlig; dyster, (ibl.) tankfull; bister, barsk, trulig, trumpen, humorfri, (vard.) hårdflörtad 2 (motsats: ytlig, lättsinnig, flärdfull) se högtidlig, värdig, seriös, djupare anlagd, andligt sinnad 3 (motsats: mild, lindrig, obetydlig) allvarligt menad, uppriktig, av hjärtat gående, verklig; bestämd, sträng, skarp, enträgen, eftertrycklig, grundlig, 'inträngande', kraftig; magistral; betydande, kännbar, besvärande, elakartad, svårartad (sjukdom), dunder(miss), betänklig, graverande, (ibl.) kriminell; ledsam, svår, djup, grov, kritisk; meningsfull, betydelsefull, skickelsediger, olycksbådande, oroande, oroväckande, hotande; allvarsam, viktig, icke att leka med l. skämta med — allvarligt (adv., även) (åld.) allvarligen; på allvar; högeligenallvarligt sinnad troende, se religiösvara allvarlig (även) (kunna) hålla sig för skratt

allvarsam se allvarlig 1

allvarsord allvarligt ord, ett sanningens ord; ord och inga visor

almanack l. almanacka kalender; kalendarium, (ibl.) datumvisare, datumblock

alp högfjäll, se berg 1alp- alpin

alster produkt, håvor, avkastning; avkomma, avföda, avkomlingar, barn; fabrikat, vara, skapelse, arbete, verk, opus, resultat, 'frukt', 'foster'

alstra avkasta, producera, frambringa 1, framalstra, åvägabringa, prestera, dana, bilda, skapa, åstadkomma, ge upphov till, utveckla (temperatur, kraft), utsända   (gnistor), väcka (impulser), bära (frukt); ge anledning till, (för)orsaka, medföra, föranleda, framkalla; bereda, vålla, uppväcka, 'fostra', 'föda' — alstras (även) uppväxa  , uppkomma, uppstå, komma till, avsätta sig, 'skjuta fram'

alstring alstrande, frambringande; avlelse, uppkomst, producerande, produktion 1; författarskap 2; (ibl.) avkastning, alster, produkter

altan se balkong, (ibl.) burspråk, (tak)terrass

altare l. (poet.) altar (hednisk) offerhärd, offerbord, offeraltare; Herrans bord, nattvardsbord, (gå till) nattvard(en); högaltare, sidoaltare; (följa till) brudstol(en) l. kullerstolar(na)

alteration se förvirring, förskräckelse

altererad irriterad, enerverad, förvirrad, se upprörd

alternativ val, 'växelval', (ett) antingen — eller, förslag, utväg, väg, möjlighet, (ibl.) fall, sätt

alternativt såsom (ett) alternativ, som en annan möjlighet, att välja mellan, jfr växelvis

alternera omväxla  , tura(s) l. skifta om (med varandra), göra ngt växelvis, avlösa l. byta av varandra, byta l. ömsa (med), (ibl.) dubblera roll

altruism (motsats: egoism) osjälviskhet, oegennytta, människokärlek, filantropi, omtanke om andra, kärlek till andra

altruistisk osjälvisk, till andras bästa, filantropisk, humanitär, oegennyttig

alumn se elev 1, skyddsling

alv se alf

amanuens se medhjälpare

amason sköldmö, stridsmö; kvinnlig krigare, manhaftig l. karlavulen l. krigisk kvinna; furie; (ibl.) (djärv) ryttarinna

amatör (motsats: fackman, yrkesman, professionell; konnässör) lekman; dilettant; vän, älskare, libhaber, vurmare

ambassad beskickning, utlandsrepresentation;

ambassadbygguad; mission, gesantskap

ambassadör ambassad- l. beskickningschef, (diplomatiskt) sändebud, (ibl.) kulturrepresentant; (ibl.) representant, talesman

ambition (motsats: lojhet, likgiltighet, oföretagsamhet, indolens) pliktkänsla, pliktmedvetande, viljestyrka, målmedvetenhet, hederskänsla, självkänsla, framåtanda, driftighet, nit, ävlan, (aktningsvärd) ärelystnad, stolthet; (ibl.) fåfänga, äregirighet; (målmedveten) strävan, diktan och traktan, åtrå, fast beslut, vilja, mål, (högsta) önskan; [ambitioner] (även) önskan l. traktan att komma (sig) fram l. komma sig upp, ärelystnad, ärelysten l. stolt plan, (höga) anspråk

ambitiös (ytterst) plikttrogen l. samvetsgrann, målmedveten, allvarligt syftande, viljestark, nitisk, energisk, driftig, arbetsam, skötsam, flitig, trägen, framåtsträvande, 'framåt', mån om sin heder, jfr äregirig

ambivalent (motsats: samlad, helgjuten) 'tvekluven', 'kluven', motstridig, oviss, vankelmodig, tvehågsen, vacklande

ambulans sjukvagn, sjuk(transport)bil, ambulansbil, ambulansvagn, ambulansflyg(plan); (mil.) (flyttbart) fältlasarett

ambulatorisk 1 se ambulerande 2 öppen (sjukvård)

ambulera flytta, resa omkring, flacka omkring,

Sida 9 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

ambulerande—anbringa

vagabondera, vara rörlig l. flyttbar — ambulerande kringvandrande, kringflackande, (kring)flyttande, ambulatorisk

amen(så säkert) som amen i kyrkan se säkert 1säga ja och amen till allt blint säga efter, utan motsägelse gå med på l. samtycka till allt(ing)

amfibie 1 groddjur 2 dubbelväsen, dubbelnatur; mellanting (mellan), sammansättning l. blandning (av), hybrid (av); amfibiebil, amfibieplan

amfora kruka, urna, krus, vas

amma ge bröstet, ge di, dägga, dia; (åld. för) fostra, nära

amnesti (allmän) benådning l. förlåtelse l. tillgift, frigivning, nåd, straffrihet, 'frisedel'

amok l. löpa amok gå bärsärkagång l. bärsärksgång, få raserianfall, bli vild, bli desperat, se rött

amorf okristallisk, formlös

amorin kärleksgud, kupidon, putto, kerub, genie, erot

amortera se avbetala

amortering avbetalning, delinbetalning, avveckling; amorteringssumma, (ibl.) annuitet

amorös kärleks-

1 ampel (subst.) hänglampa, taklampa; häng-skål, hängkruka, hängfat, växtampel

2 ampel (adj.) stark, stor, storartad, rundlig, utmärkt, synnerligen hedrande — ampla lovord (även) starkt beröm

amper 1 (om smak) sträv, skarp, bitter, frän, kärv, besk, salt, stark, stickande, som svider på tungan 2 (bildl.) bitande, skarp; avvisande, vresig, sträng, med (sju) skinn på näsan, vass, vassnäst; (ibl. nära) spetsig, kritisk. sur

ampull liten (glas)behållare, litet (slutet) glasrör

amputera ta(ga) av, avskära  , avskilja, bortskära  , bortta(ga)  , avsåga  , kapa, 'ta', bortoperera  , (genom operation) avlägsna, avhugga  , stympa

amsaga se rövarhistoria

amulett magiskt skyddsföremål, skyddsbild, lyckobild, talisman, fetisch, (ibl.) maskot

ana ha en dunkel l. instinktiv förkänsla l. förnimmelse av, ha på känn, känna på sig, ha ett intryck av, ha aningar om; märka, spåra, 'vädra', 'lukta', skönja, (tycka sig) skymta; ha en svag föreställning om, förmoda, gissa (sig till), sluta sig till, (kunna) tänka l. tro l. föreställa sig l. inbilla sig, förutse; misstänka, frukta, befara, vara rädd för; intuitivt uppfatta l. fatta; [jag anar] det föresvävar mig, det ligger (ngt) i luften — ana argan list ana orådintet ont anande förtroendefullt, se vidare under ond

anakoret eremit, ensling, from enstöring

anakronism fel mot tidsföljden, tidräkningsfel, tidsförväxling; brott mot tidskostymen l. tidstroheten, stilbrott; 'tidsblandning'; (ngt) otidsenligt l. föråldrat

analfabet icke läs- o. skrivkunnig (person); ignorant, okunnig, främmande (för), obekant (med), utan kunskaper, (ibl.) illitterat, (vard.) rudis

analog likartad, 2 lik 1, (i vissa avseenden) överensstämmande, enlig (med), jämförlig, motsvarande, sådan, parallell, jfr identisk; (tekn. för) kontinuerlig, steglös — analogt (adv., även) på samma vis, på liknande sätt, i likhet (med) — vara analog med se stämma överens (med) under 3 stämma

analogi (relativ l. inbördes) likhet, motsvarighet, överensstämmelse, parallellism; motstycke, parallell — i analogi med i enlighet med, i överensstämmelse med, motsvarande, liksom

analys (motsats: syntes) (kem.) upplösning l. uppdelning l. sönderdelning (i beståndsdelar), bestämning av ett ämnes (kemiska) beståndsdelar; (mat.) differential- l. integral-räkning; (filos.) särskiljande av egenskaperna (i ett begrepp); (sats)lösning; analytisk metod, analytiskt förfarande; kritisk undersökning l. belysning, (belysande o. förklarande) utredning, kritisk genomgång (o. framställning av)

analysera sönderdela l. uppdela l. upplösa (ngt sammansatt) i sina beståndsdelar, sönderlägga, bena upp l. ut, 'dissekera'; utreda, (kritiskt) undersöka l. skärskåda, jfr studera 3

anamma 1 (relig.) motta(ga), undfå, bli delaktig av, vara mottaglig för, ta(ga) åt sig, uppta(ga) i sitt hjärta, tillägna sig, i sitt hjärta lämna rum för, behjärta (Guds ord), omfatta l. erkänna (Kristus); anta(ga) (mänsklig gestalt) 2 (vard. o. skämts, för) lägga beslag l. (vard.) 'vantarna' på, 'knipa', roffa (åt sig), gripa, ta(ga) fast, (in)fånga, 'hugga' 3 fan anamma, djävlar anamma, anagga, anacka, (må fan l. djävulen) ta, 'anfäkta', 'besitta'

anamne's sjukdoms förhistoria

anarki laglöshet, regeringslöshet, saknad av laglig myndighet, (ibl.) självsvåld; tygellös oordning, förvirring, förbistring, upplösning(s-tillstånd), omstörtning, samhällsupplösning, nihilism, kaos

anarkist samhällsfientlig (person), samhällsfiende, nihilist; (samhälls)omstörtare, politisk våldsman, dynamitard, bildstormare

anatema bannlysning, bannstråle, exkommunikation; fördömande; förbannelse, förkastelsedom

anbefalla 1 se påbjuda, pålägga, ge befallning om, befalla om; ålägga, föreskriva; ombetro, uppdra(ga), ge l. lämna i uppdrag, förständiga 2 anförtro, överlämna, (relig.) befalla (sig) 3 se förorda, tala (varmt) för varan, innesluta i ngns ynnest; lägga ngn på hjärtat, framhålla som önskvärt, jfr uppmana

anbelanga se angå

anblick åsyn, skymt, (ibl.) sikt, jfr ansikte; syn, 'skådespel', 'scen', panorama, vy, uppenbarelse; bild, 'tavla'

anbringa inpassa  , placera, hålla, förlägga, applicera, uppsätta  , ställa, lägga, fästa, tillpassa  , göra (en paus), insätta  , installera,

Sida 10 redigera

Status: Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 21 nov 2013.

anbud—andlig

(in)montera, pålägga  , påsätta  , åsätta, (fackspr.) ansätta  ; anlägga, aptera, 'plantera', förse med, (ibl.) infoga  , kila in

anbud erbjudande, erbjudan, tillbud; förslag, hemställan; bud (på auktion), offert, utbud, (ibl.) beställning — inlämna anbud på se offerera

anciennitet företräde med hänsyn till tjänsteår, åldersföreträde, åldersrätt; (ibl.) antal tjänsteår

anda 1 andedräkt, andhämtning, andetag, andedrag; fläkt, ånga, doft 2 (åld., bibl. för) (inblåsa) liv, livsgnista, livskraft 3 håg, sinne, begärelse, böjelse, lust, intresse 4 ingivelse, inspiration, hänförelse, 'eld'; (ibl. nära) flykt, (högre) lyftning, schvung, entusiasm 5 se sinnelag, stämning, atmosfär, livsluft, (gott) samarbete, (god) sammanhållning; (grund)ton, prägel, skaplynne, kynne, (ngns rätta) art 6 åskådningssätt, betraktelsesätt, tidsanda; verklig l. egentlig l. djupaste innebörd, innersta mening, (ande)mening, avsikt; kärna, väsen, kvintessens — allteftersom andan l. anden faller på som ngn känner sig hågad l. upplagd l. manad, som det faller ngn in — draga l. dra andan 1 se andas 1 2 (bildl. för) hämta sig, ta(ga) igen sig, känna lättnad — hämta andan ta(ga) igen sig, unna sig en smula vila, pusta 3, 2 vila 1i andanom 1 (bibl.) (de fattiga) i anden, i andlig måtto 2 (skämts. för) i fantasien, för sin inre syn — med andan i halsen se andfåddnär andan faller på (honom) när (han) blir inspirerad, l. känner sig hågad l. upplagd l. får lust — tappa andan mista andan, få svårt att andas, bli andfådd l. andtruten, få andnöd; se kiknauppgiva l. uppge andan se dö 1vara samma andas barn ha samma läggning l. intresse som, vara lika god som, vara av samma ull l. kaliber l. skrot och korn, vara lika goda kålsupare, vara likadan

andakt 1 andäktighet, stilla betraktande l. begrundan, kontemplation, (hängiven) vördnad, försjunkande i det gudomliga, stilla allvar, högtidlig ro l. stillhet, gripenhet, vördnadsfull uppmärksamhet, högtidlighet, högtidlig l. from stämning, helgd; jfr religiositet 2 andaktsövning, andaktsstund, enskild gudstjänst, bön, fromhetsövning

andas 1 (motsats: hålla andan) dra(ga) andan, dra(ga) l. ta(ga) ett andetag, insupa luft, uppta(ga) syre, respirera; (ibl.) pusta, flåsa, flämta, fnysa, stånka, snörvla, 'snusa' 2 (bildl. för) sakta blåsa; leva; uttrycka, röja; (ibl.) viska (om), jfr förråda 3andas in inandas, dra(ga) in, insupa (doften av); (med.) inhalera — andas ut 1 utandas, (med.) exhalera; blåsa l. pusta ut (rök) 2 (bildl.) hämta andan, känna sig lättad, dra(ga) en lättnadens suck, pusta (ut) 3 pausera, se 2 vila 1

ande 1 se själ 1; (ibl. nära) tanke, tanke- o. föreställningsförmåga; se 1 inre 2; jfr anda 2 övernaturligt l. osynligt l. okroppsligt väsen; [avlidnas andar] ma'ner; osalig ande, vålnad, spöke, skepnad, hamn, skuggvarelse, 'skugga'; skyddsande, (ngns goda) genius, (skydds)ängel, daimon; avgrundsande, demon; jordande, gnom 3 (ibl.) naturväsen, nymf, alf, älva, sylf, jfr nymf 1 4 personlighet; (ibl. nära) begåvning, tänkare, snille; [anden] den invärtes människanledande ande se primus motorvara ngns goda resp. onda ande utöva gott resp. dåligt inflytande på

andedrag andetag, (in)andning, respirationsakt; (i samma) nu l. ögonblick, jfr genast 1; (icke) minsta ord, (icke) halvdragen anda, (icke ett) knyst l. grand; (en döendes sista) andhämtning l. suck l. pust l. stund — i samma andedrag på samma gång, samtidigt; omedelbart efter

andedräkt 1 utandad luft, utandning, (oren) anda 2 se andhämtning 2

andefattig (motsats: själfull, idérik, originell)ni själlös, andetom, idéfattig, torftig, steril, innehållslös, tom, 'död', jfr prosaisk 2, fadd, tarvlig, utan andlig l. högre lyftning, jordbunden, trivial, ytlig, saftlös, (lång)tråkig, själsmördande, olustig, jfr dålig 3; formalistisk

andel 1 se del 5, anpart, kvot, ranson, portion, (jur.) avvittring (i bo) 2 aktie, tranche 3 deltagande (i), medverkan (i), (med)delaktighet (i), medskyldighet (i), (med)ansvar, insats 1, roll; bidrag 1, tribut, tillskott, kontingent; se även vinstandelha andel i vara delägare l. intressent i; ha medansvar för, vara medskyldig l. delaktig i, vara medansvarig för, göra sitt till

andeliv högre själsliv, religiöst liv, andligt liv, tankeliv

andemening innersta syfte; (rätt) ändamål, verklig l. egentlig uppgift; (den dolda) rätta l. egentliga innebörden l. andan (i ngt), det som egentligen åsyftas, innersta betydelsen (av), se betydelse 1; (ibl.) sensmoral, (ibl. nära) undermening

anderik själfull, djupsinnig, snillrik 1, jfr spirituell; uppbygglig

andetag se andedrag

andeuppenbarelse se vålnad

andeväsen okroppslig varelse, gnom, ängel, högre makt; se vålnad

andfådd flämtande, flåsande, pustande, andtruten, andlös, med andan i halsen, med kort o. häftig andning, som kippar efter andan; andtäppt, astmatisk

andhämtning 1 andning, respiration, syretillförsel, (ibl.) anda 2 andetag, (ibl.) andedrag, andedräkt

andlig l. (åld.) andelig 1 (motsats: sinnlig, materiell) andens, ande-, övernaturlig, okroppslig, översinnlig, transcendent, osinnlig, platonisk, platonsk; immateriell, substanslös, förandligad; själens, själs-, sinnes- 2 (motsats: fysisk, kroppslig, lekamlig, bokstavlig) psykisk, inre, själslig, mental; ideell